Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
K posudzovaniu pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi

K posudzovaniu pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi
Autor: Ing. Miroslav Gerec
Publikované: 25. 02. 2011 17:49

Študijný príspevok s návrhom na spôsob posudzovania pravosti perforácie známky Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi, T1 1000g, č. 435.


Poštová známka z emisného radu „Umenie“ č. 435 „Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi”, T1 1000g bola vydaná 27. novembra 2008. Grafickú úpravu a rytiny vytvoril akademický maliar Rudolf Cigánik. Známku vytlačila Poštovní tiskárna cenin a. s. Praha oceľotlačou z plochých platní piatimi farbami: žltou, červenou, zelenou, modrou a čiernou.

Čoskoro po vydaní bol zistený výskyt dvoch variantov perforácie: bežné sú priehradkové listy so 4 známkami bez kupónov (PL: 4 ZP, obrázok č. 1), vzácnejšie sú priehradkové listy so 4 známkami a 2 kupónmi (PL: 4 ZP + 2 K, obrázok č. 2). Podľa informácie z POFIS-u, boli vzácnejšie PL s kupónmi z predaja stiahnuté a roztrhané na zvislé spojky prípadne na známky s kupónom a jednotlivé známky.


Poštová známka Umenie - Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi.
 
Poštová známka Umenie - Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi.
 

Záujem o celé PL s kupónmi využil doteraz neznámy falšovateľ k „úprave” bežných PL, kde boli kupóny sfalšované dodatočným prezúbkovaním medzery medzi hornou a dolnou dvojicou známok. Na tieto a ďalšie iné falzifikáty upozornil článok v časopise Zberateľ (pem: Pozor, falzifikáty!, Zberateľ 2009/7/24), kde sa odporúčalo dať pravosť overiť znalcovi.

Pokúsili sme sa nájsť nejaký spoľahlivý znak pre rozlíšenie obidvoch rámcov a preštudovali sme perforáciu priehradkových listov získaných z viacerých zdrojov. Doterajšie poznatky ukazujú, že tým znakom by mohol byť síce malý ale preukázateľný rozdiel v rozmere zvislej perforácie. Rozdiel je viditeľný aj na výške jednotlivých známok, viac na vzdialenosti hornej perforácie horných známok a dolnej perforácie dolných známok (pozri obrázok č. 3 skombinovaný z dvoch skenov). Vzácnejšie známky s pravými kupónmi sú nižšie ako bežné známky bez kupónov. Môžeme vysloviť hypotézu, že bežný variant perforácie bol vytvorený jedným rámcom s „vyššou“ perforáciou (cca 136,4 mm, merané na stred otvorov) a vzácny variant perforácie jedným rámcom s „nižšou“ perforáciou (cca 135 mm).


Poštová známka Umenie - Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi.
 

Ak by sa náš predpoklad o použití dvoch rôznych rámcov potvrdil, tak pre posúdenie pravosti perforácie by namiesto problematického merania postačoval tento jednoduchý spôsob:

  • priložíme na seba skúmaný PL s kupónmi a bežný PL bez kupónov tak, aby sa dolné perforácie ZP 3 a ZP 4 prekrývali,
  • pozrieme na prekrytie hornej perforácie ZP 1 a ZP 2 – ak sa prekrýva, tak kupóny sú sfalšované, ak sa neprekrýva a perforácia PL s kupónmi je nižšia, tak kupóny sú pravé.

Prezentovaný znak pravosti zatiaľ nemôžeme považovať za jednoznačný, preto žiadame všetkých zberateľov, ktorí vlastnia celé PL s kupónmi alebo zvislé spojky s jedným kupónom, aby svoje exempláre opísaným postupom otestovali a výsledky, ktoré by nezodpovedali našej hypotéze oznámili autorovi tohto príspevku. Tieto PL, s predpokladanou sfalšovanou perforáciou potom bude musieť individuálne posúdiť znalec.

Rovnako žiadame o otestovanie obyčajných PL bez kupónov, či všetky majú rovnakú, nami zistenú „vyššiu“ perforáciu.


Súvisiace materiály:

Komentár k článku:


Po uverejnení článku pána Gereca o dvoch variantoch perforácie tlačového listu poštovej známky z emisného radu Umenie č. 435 „Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi” a dotlače poštovej známky č. 454 „Najvyšší kontrolný úrad SR“, sa na POFISe množia objednávky od filatelistov, ktorý žiadajú, aby sme im predali práve tieto tlačové listy.
Chceli by sme filatelistov informovať, že na POFISe sme tieto tlačové listy v predaji nemali, nemáme a ani nebudeme mať. Z pravidla dostane POFIS pre svoju potrebu známky zo základnej tlače a len výnimočne aj z dotlačí. POFIS sa navyše nezaoberá vyhľadávaním odchyliek a chýb na tlačových listoch a teda, keď ich aj objavíme nemôžeme ich predávať, lebo sa takýto produkt považuje za nepodarok a je zo strany zákazníka dôvodom na reklamáciu.

Ďakujeme za pochopenie.
Monika Podolská, vedúca obchodu a marketingu POFIS
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov