Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Filatelistická knižná literatúra:
Horváth Lajos: Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014 (recenzia)

Horváth Lajos: Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014 (recenzia)
Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Publikované: 18. 10. 2015 17:55

Recenzia knižnej publikácie KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG (Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014), ktorá vyšla v Budapešti v roku 2015.


Názov: KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG
Autor: Horváth Lajos
Lektor: Voloncs Gabriel
Vydavateľ: Gidófalvy Péter-AIJP tag. Nyírtelek, Jozsef Attila u. 41, Váll.ig.sz.: EV- 224260
Počet strán: 460
Formát: A/4
Tlač: Pauker – Holding Kft.- Budapest 2015-10-06
Väzba: Tvrdá
ISBN 978-963-12-2982-0

 
Horváth Lajos: Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014


K výročiu sedemdesiatych siedmych rokov autora Ľudovita Horvátha vydavateľ Peter Gidófalvy za podpory Maďarského zväzu zberateľov poštových známok (MABÉOSZ) a Maďarskej nadácie dejín pošty Michala Gervayiho sprístupnili širokej verejnosti zaujímavú publikáciu „KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG“ (Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014).

Autor sa s danou problematikou zaoberá desaťročia a preto možno považovať túto monografiu za jeho celoživotné dielo, ktorého čiastkové výsledky výskumu boli zverejňované od roku 2005 – 2012 v dvanástich A/5 zošitkoch. Pomocou týchto informácií získal spolupracovníkov – filatelistov nielen z Maďarska, ale i zo zahraničia najmä z oblastí, ktoré sú predmetom jeho bádania. V diele sa dočítame o filatelistických záležitostiach a dejinách pošty. Na pozadí týchto materiálov získame i určitú nadhodnotu a to informácie o historickom vývoji tohto pomerne zložitého územia, ktoré sa v istých obdobiach stáva súčasťou i našich dejín. Tento prístup k práci nie je náhodný. Tvorca je povolaním historik – archivár s filatelistickým koníčkom. Toto spojenie zaručilo precízny výskum v ktorom nič nebolo ponechané náhode. Týmto zdvihol vysoko latku pre odvetvie filatelisticko–historického výskumu a jeho interpretovanie verejnosti. Zásluhu na tom má aj nedávno zosnulý lektor tejto práce Gabriel Voloncs, významný mienkotvorný filatelista Maďarska, ktorý okrem iného sa zaoberal i touto problematikou.

Autor, knihu rozdelil do jedenástich kapitol a štyridsaťjeden podkapitol. Zaoberá sa dejinami pošty a poštovníctva Zakarpatska od jej vzniku po rok 1919, s Huculskou republikou a jej dočasným obsadením Západnou Ukrajinou a Rumunskom v rokoch 1918 - 1921. Pôsobením Československého poštového riaditeľstva na tomto území v rokoch 1919 – 1939. Pripojením Zakarpatska v rokoch 1938 – 1939 k Maďarsku. Poštovými službami Karpatsko–Ukrajinskej krajiny v rokoch 1938 – 1939. Opätovným obsadením Zakarpatska Maďarskom v roku 1939 – 1944. Pokusom o prebratie Podkarpatskej Rusi do správy Československého poštového riaditeľstva v rokoch 1944 – 1945. Ukrajinská poštová správa v Podkarpatskej Rusi 1944 – 1946. Sovietska poštová správa v Zakarpatsku v rokoch 1945 – 1991. Hungariky v Zakarpatsku z rokov 1920 – 1914. Posledná kapitola nesie názov Chronológia dejín pošty v Zakarpatsku 1914 – 2014. Jednotlivé kapitoly vhodne dopĺňa filatelistický materiál, ako aj tridsaťjeden mapových príloh a niekoľko vysvetľujúcich tabuliek. Z priloženej bibliografie použitej literatúry vyplýva, že osnovateľ použil i práce odborníkov z rôznych spoločensko-vedných disciplín pôsobiacich na Slovensku i v ďalších krajinách. Dielo pôsobí ucelene škoda, že okrem niekoľkých filatelistických prác, nemôžeme poskytnúť záujemcom hlbšie informácie z oblasti dejín pošty a  poštovníctva zo sledovaného územia z pera našich autorov. Čo možno o publikácii poznamenať? Reprodukcia filatelistického materiálu tvoriaceho prílohu nie vždy dosahuje potrebnú kvalitu, čo je pochopiteľné nakoľko predloha bola poškodená, prípadne získaná vo forme xerokópie a podobne. Nebolo by na škodu veci niektoré prílohy uverejniť farebne, čo však pri tak široko koncipovanej práci by ju značne predražilo. Napriek už uvádzaným subjektívnym výhradám, je potrebné konštatovať, že práca vhodne dopĺňa dejiny pošty a filatelie i na našom území, čím môže byť príťažlivá nielen pre zberateľov, ale aj záujemcov o dejiny Slovenska.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov