Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Filatelistické výstavy:
Európska filatelistická výstava HAFNIA 2024 v Kodani (Dánsko)

Európska filatelistická výstava HAFNIA 2024 v Kodani (Dánsko)
Miesto: Ox Hall Oksnehallen, Kodaň (Dánsko)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 17. 10. 2024 - 20. 10. 2024

Informácie o Európskej filatelistickej výstave HAFNIA 2024 v Kodani (Dánsko).


Európska filatelistická výstava HAFNIA 2024 v Kodani (Dánsko)


Európska filatelistická výstava


HAFNIA 2024


(európska filatelistická výstava pod patronátom FEPA)Základné informácie


Organizátor: Copenhagen Philatelic Klub (KPK)

Termín: 17. - 20. október 2024

Miesto konania: Ox Hall “Øksnehallen”, Kodaň, Dánsko


Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Európskej filatelistickej výstavy HAFNIA 2024 (anglicky): HAFNIA 2024 - IREX (English)


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes (Nesúťažné triedy)


» A1. Court of Honor (Exhibits of great philatelic importance) - Čestný dvor (exponáty vysokého filatelistického významu)

» A2. Official Class (Exhibits of postal authorities, postal museums, postage stamp printers, designers, engravers etc.) - Oficiálna trieda (expináty poštových inštitúcií, poštových múzeí, tlačiarni poštových známok, výtvárníkov, rytcov atď.);

» A3. Jury Class (Exhibits of HAFNIA 2024 jurors) - Trieda porotocov (exponáty porotocov HAFNIA 2024)

» A4. Other invited exhibits - Ostatné pozvané exponáty


Competitive Classes (Súťažné triedy)


» Class 1 HAFNIA 2024 Grand Prix Class

» Class 2 Traditional Philately (Tradičná/Teritoriálna filatelia)

» » 2A National (Národná)

» » 2B Europe (Európa)

» » 2C The Rest of the World (Zvyšok sveta)


» Class 3 Postal History (Poštová história)

» » 3A National (Národná)

» » 3B Europe (Európa)

» » 3C The Rest of the World (Zvyšok sveta)


» Class 4 Aerophilately (Aerofilatelia)


» Class 5 Revenues (Fiškálna filatelia)


» Class 6 Postal Stationery (Poštové celiny)


» Class 7 Thematic Philately (Tematická filatelia)

» » 7A Nature (Príroda)

» » 7B Culture (Kultúra)

» » 7C Technology (Technológia)


» Class 8 Open Philately (Otvorená filatelia)


» Class 9 Picture Postcards (Pohľadnice)


» Class Y Youth Philately (Mládežnícka filatelia)

» » Y1 Vystavovatelia vo veku do 15 rokov (k 1. 1. 2024)

» » Y2 Vystavovatelia vo veku 16 -18 rokov (k 1. 1. 2024)

» » Y3 Vystavovatelia vo veku 19 - 21 rokov (k 1. 1. 2024)


» Class L. Philatelic Literatures (Filatelistická literatúra)

» » L1 Monographs - Monografie, špeciálne katalógy a špeciálne štúdie (vydané max. 5 rokov pred 1. 1. 2024)

» » L2 Periodicals - Filatelistické časopisy a periodiká (vydané max. 2 roky pred 1. 1. 2024)

» » L3 Digital media


Exponáty z nižším rozsahom výstavných plôch (1, 2 alebo 3) a exponáty modernej filatelie budú hodnotené v zodpovedajúcich výstavných triedach.


Veľkosti rámov a pridelenie počtu rámov


Výstavné rámy majú rozmer 93 cm x 120 cm. Každý rám má kapacitu 16 listov A4 (štyri listy v štyroch radoch – 4 x 4) uzavretých v priehľadnom ochrannom obale s výškou maximálne 297 mm a šírkou 245 mm. Všetky formáty listov akceptované FIP sú povolené.


Národný komisár ZSF


Národný komisár ZSF pre Európsku filatelistickú výstavu HAFNIA 2024: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihláška exponátu


Termín zaslania prihlášok spolu s titulným listom / plánom exponátu a ak je to možné aj zhrnutím (synopsis) v jednom z jazykov FIP na adresu národného komisára je 30. december 2023.

Vyplnenie prihlášok - POZOR ZMENA! K dispozícii nie sú štandardné formuláre, ale svoje prihlášky vystavovateľ vyplní priamo do elektronického formulára na oficiálnej webstránke výstavy. Po jeho vyplnení dostane emailom už vyplnenú prihlášku vo formáte PDF, ktorú podpíše a zašle, spolu s titulným/úvodným listom a stručným popisom - synopsis (ak má) národnému komisárovi do 30. 12. 2023. Národný komisár následne všetky prihlášky, spolu s titulným/úvodným listom a synopsis zašle organizačnému výboru a to do 31. 12. 2023.

Elektronické formuláre prihlášok štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok HAFNIA 2024 v angličtine:

HAFNIA 2024 - Exhibit Application Form (anglicky)

HAFNIA 2024 - Philatelic Literature Information Form (anglicky)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre medzinárodnú výstavu: Na niektorej z predchádzajúcich národných výstav I. stupňa získal exponát minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania.


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné filatelistické exponáty je poplatok 60 € za výstavnú plochu,

» pre exponáty filatelistickej literatúry (trieda 11) je poplatok 50 € za exponát,

» pre exponáty mládeže nie sú žiadne poplatky.


Dôležité termíny


» 30. 12. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov s titulným listom, plánom exponátu a krátkym popisom (synopsis) národnému komisárovi

» 31. 12. 2023 – Zaslanie prihlášok exponátov národným komisárom na adresu organizačného výboru

» 01. 03. 2024 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov
Mapa s vyznačeným miestom konania:
Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition HAFNIA 2024.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov