Krásy našej vlasti: Kalvária v Banskej Štiavnici

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Kalvárii v Banskej Štiavnici

14. 09. 2021

Poštová známka:
Deň poštovej známky: História pošty

Deň poštovej známky: História pošty
Deň vydania: 18. 12. 1998
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2292000

Poštová známka s kupónom z emisného radu Deň poštovej známky venovaná histórii pošty s vyobrazením poštového doručovateľa na bicykli.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Známka: Poštový doručovateľ na bicykli na pozadí typickej slovenskej dedinskej architektúry (drevenice) a symbolov poštovníctva doplnených o logo Slovenskej pošty, š.p.; Kupón: historická poštová schránka a budova pošty v Banskej Bystrici; FDC: prvky portála historickej budovy pošty v Bratislave, erb Bratislavy, poštová symbolika v popredí s poštovým vozom ťahaným konským záprahom.

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: História pošty (Známka s kupónom)


Tematický popis a súvislosti:

Až do prvej tretiny 16. storočia zabezpečujú prenos správ príležitostní poslovia, tak v službách panovníka, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl a pod. Štátna pošta, ktorú charakterizuje pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami, slúži najskôr panovníkom, neskôr ju využívajú privilegované vrstvy, až sa stáva všeobecnou inštitúciou. Rozvojom vedy a techniky od 18. storočia sa prenos správ zdokonaľuje, k vozom pribúda autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozširujú sa produkty poštovej služby od klasických po prevoz peňazí, novín... Rozširuje sa poštová sieť a zdokonaľuje sa technika doručovania. Na doručovanie sa využívajú i menšie dopravné prostriedky ako napr. bicykle a motocykle. Dejiny pošty na Slovensku sú pevne spojené s rodmi Taxisovcov a Páarovcov. Pošta pôvodne riadená z Viedne pod vplyvom tureckého nebezpečenstva prechádza z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy. Vznikom Československa ústredné riadiace orgány boli v Prahe a Bratislave, mimo prvej Slovenskej republiky, kedy pošty boli riadené z Bratislavy. 1. 1. 1993 vznikla Slovenská pošta, š.p. Od 1.3. 1996 Ústredie Slovenskej pošty, š.p. je v Banskej Bystrici.


Autor (zdroj) popisu: Ľubomír Polievka, generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š.p.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov