Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 08. 10. 2014 20:41

Odborný článok venovaný aktuálnym trendom v tematickej filatelii, ktorý vysvetľuje, čo môže (presnejšie musí) tematický vystavovateľ urobiť, aby bol jeho tematický exponát úspešný a zaujímavý.


Článok je určený všetkým tematickým zberateľom (dospelým aj mladežníkom), ktorí sa rozhodli posunúť sa v zbieraní vyššie a vytvoriť úspešný a zaujímavý tematický exponát. Poukazuje na potrebu venovať sa nielen získavaniu známok a iného filatelistického materiálu ale aj na potrebu hľadať tematické súvislosti a vedieť ich spájať a prezentovať.


Motto: "Tematický exponát je malá encyklopédia, ktorá prináša nové a zaujímavé informácie o zvolenej téme dokumentované vhodne zvoleným filatelistickým materiálom."Neustály rozvoj tematickej filatelie


Tematická (tiež námetová) filatelia patrí v súčasnosti medzi najprogresívnejšie oblasti zbierania a vystavovania. Za posledných cca 10 rokov sa výrazne zmodernizovali výstavné pravidlá, vďaka čomu sa objavilo množstvo nových a zaujímavých exponátov. Tematická filatelia už dávno nie je len o zbieraní námetových známok ale „požičiava“ si materiály prakticky z každého odboru filatelie, pričom najmarkantnejšie je to pri využívaní materiálov a znalostí z poštovej histórie a teritoriálnej filatelie. Aj preto sa organizuje viacero spoločných seminárov, na ktorých sa zdôrazňuje prelínanie medzi triedami.

Starší kolegovia radi používajú okrídlenú tézu, že „dobrý tematický je poštovo-historický exponát“. Kedysi ma to hnevalo, lebo som ju považoval za znevažovanie tematickej filatelie. Teraz ma to už len pobaví, lebo viem, že nevedia, o čom hovoria. Ale pri úcte k ich šedinám... Dôvodom nie je to, že by tematická filatelia nesmerovala k poštovej histórii. O tom nikto nepochybuje. Pravdou je, že sa to deje aj naopak – obe triedy sa navzájom ovplyvňujú a vzájomne sa približujú a zdieľajú niektoré svoje pravidlá, postupy aj vnímanie dôležitých aspektov tvorby exponátov. Nikdy však medzi nimi nebude znamienko „=“, lebo si stále zachovávajú svoj prístup a pohľad na výber a zaraďovanie materiálov. A tak to má byť! (Tejto téme sa budeme venovať na inom mieste, teraz slúžila len na ilustráciu, že tematická filatelia sa stále vyvíja. A na nenápadné naznačenie, že zberatelia, ktorí majú znalosti aj v iných filatelistických odboroch majú v tematickej filatelii určitú výhodu.)

Takto je tomu aspoň vo svete, u nás, a myslím tým nielen Slovensko ale aj Česko a niektoré ďalšie okolité krajiny, sa tento trend zatiaľ príliš nepresadzuje. Má to viacero historických ale hlavne mentálnych dôvodov, ktorým sa budeme venovať na inom mieste. Teraz sa sústredíme na hlavné črty, ktoré by mal obsahovať úspešný a zaujímavý moderný tematický exponát. Úspešný na súťažných výstavách a zaujímavý pre laickú a odbornú filatelistickú verejnosť.


Dobrý tematický exponát ponúka hlboké tematické znalosti.


Dôležitosť prezentácie tematických znalostí v tematických exponátoch súvisí s prudkým rozvojom tematickej filatelie a rastúcou ľahkou dostupnosťou filatelistického materiálu. Kedysi stačilo zozbierať všetky známky na danú tému (čím drahšie a exotickejšie tým lepšie), poukladať ich vedľa seba a bolo vymaľované. Dnes však už nestačí investovať len financie, treba investovať aj rozum! V súčasnosti sú, aj vďaka internetu, prakticky všetky známky dostupné a tým pádom ich prezentáciou neprináša vystavovateľ nič nové. Aspoň nie do takej miery, aby za to bol na výstave mimoriadne ocenený. Preto ak chce získať aký-taký kredit (a na výstave vyššie ocenenie), musí priniesť hlboké, najlepšie nové nepoznané (= pre túto tému zatiaľ neobjavené), tematické znalosti.

Hlboké tematické znalosti sa v exponáte preukazujú napríklad zaradením doteraz pre tému nepoznaných filatelistických materiálov alebo dokonca vytvorením nových tematických kapitol, ktoré doteraz pre tému neexistovali. Samozrejme so zodpovedajúcimi tematickými popismi, ktoré tematické znalosti potvrdzujú!

Z vlastnej skúsenosti viem, že by som sa ďaleko nedostal, keby som kupoval len notoricky známe materiály týkajúce sa mojej témy, na ktorých je zobrazený bicykel. Okrem toho, že sú známe a teda neprinášajú žiadne body za inováciu, sú aj relatívne drahé, lebo sú ostatnými rozpoznané a je po nich zhánka. Omnoho schodnejšou cestou je naštudovať si svoju tému hlbšie a nájsť v nej tematické súvislosti a s tým súvisiace filatelistické materiály, ktoré iní neobjavili a teda nie sú na trhu také žiadané. Okrem finančného to má aj bodový efekt v forme preukázania, že sa vo svojej téme orientujem a do exponátu zaraďujem aj nie „prvoplánové“ materiály, na ktorých je zjavne zobrazený môj námet. Tým robím svoj exponát bodovo hodnotnejším a z pohľadu nových tematických súvislostí aj zaujímavejším.

Ďalšou možnosťou, ktorá asi nie je príliš zrejmá, je výber témy exponátu. Ak chce vystavovateľ ukázať, že o téme vie viac, nevytvorí exponát na bežnú tému ale zoberie si originálny námet, na ktorý neexistujú príručky, ktoré stačí skopírovať ale ktorý vyžaduje vlastné štúdium, originálny prístup a invenciu. Je paradoxné, že to nič nestojí (okrem zberateľovho času) a záleží len a len na zberateľovi, čo o danej téme nájde a do akej formy to spracuje, no aj napriek tomu tento aspektu mnoho vystavovateľov ignoruje a tematickému spracovaniu svojho exponátu venujú pramálo času.

Pekný príklad poskytuje téma olympijské hry. Stále sa objavuje mnoho exponátov typu letné olympijské hry, zimné olympijské hry, usporiadatelia olympijských hier, konkrétny šport olympijských hrách a pod. Ak si autor vyberie takúto bežnú veľmi všeobecnú tému, vopred hovorí, že sa mu príliš nechce študovať a hľadať nové tematické súvislosti, resp. nový pohľad na olympijskú tému. Netvrdím, že je to pravidlo, ale väčšinou je to tak. Okrem tohto implicitného predpokladu sa automaticky z vlastného rozhodnutia vystavuje porovnávaniu s už existujúcimi exponátmi s podobnou témou. A v ich konkurencii je ťažké sa presadiť a priniesť nový exponát, ktorý niečim zaujme. Ak si však vystavovateľ nerieši konkurenciu ale chcem mať v prvom rade radosť zo svojho exponátu a/alebo si dostatočne verí, že dokáže ponúknuť niečo výnimočné, či už vo forme výnimočného materiálu alebo výnimočných tematických súvislostí, nech sa páči!

Ak by som sa ja rozhodol vytvoriť súťažný exponát s olympijskou tematikou, neváhal by som trochu sa predtým zamyslieť. Nevolil by som tradičný prísne chronologický prehľad olympiád alebo prehľad jedných olympijských hier alebo pohľad na jeden notoricky známky bežný olympijský šport. Nie je to ničím novátorské a ja chcem predsa ukázať, že som inovatívny a môj exponát prináša niečo nové.

Pri takom množstve materiálu ako ponúkajú olympijské hry sa ponúka veľa iných možností, stačí sa trochu pohrabať v literatúre a pozrieť na olympijské hry z iného uhľa pohľadu. Veľmi lákavou (a súčasne ľakavou) je téma „Olympijské hry a politika“ alebo „Dopady OH a usporiadateľskú krajinu“. Lákavou, lebo poskytuje neobmedzené možnosti na vlastné štúdiu a zaradenie neznámych materiálov, ľakavou, lebo je to skutočne ťažká téma a neradím začiatočníkom, aby sa do nej pustili rovnými nohami. Určite však existujú aj iné olympizmom zaváňajúce témy, ktoré sú ľahšie zvládnuteľné a ponúkajú možnosti zaradiť na prvý pohľad s témou nesúvisiace materiály.

Za všetky vyberiem tému: „Olympijské športoviská“. Okrem možnosti zaradiť známky, na ktorých sú zobrazené konkrétne športoviská, štadióny, haly, dráhy, olympijské dediny a pod., ponúka táto téma aj mnoho ďalších materiálov, ktoré súvisia s ich projektovaním, výstavbou a vybavením alebo ďalším využitím na iné športové i nešportové akcie (napr. majstrovstvá sveta, významné zápasy alebo menej veselé využitie štadiónov na koncentračné tábory a pod). Takýmto spôsobom môže exponát pojednávať o architektúre a urbanizme usporiadateľských miest (viete, že kedysi boli aj zlaté olympijské medaile za architektúru?), zmenách dopravnej a mestskej infraštruktúry, dopadoch na celkový rozvoj mesta a regiónu (napríklad finančných), ďalšom využití športovísk na iné účely a pod. V neposlednom rade možno použiť materiály súvisiace s dodávateľmi a realizátormi stavieb – architektonické, dodávateľské, stavebné, dopravné, komunikačné, marketingové a iné spoločnosti a tiež banky a finančné inštitúcie. No povedzte, nie je to zaujímavé a neposkytuje to dostatok priestoru na hľadanie materiálov a informácií? Hneď by som sa na to dal! A takých tém je nielen v olympijskom športe mnoho.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Ak chcete vytvoriť dobrý tematický exponát, venujte čas a energiu nielen nákupu materiálu ale aj štúdiu svojej témy. Ak sa budete venovať len tomu prvému, váš exponát nikdy nebude dosahovať vysokú úroveň a jeho vystavenie vám nebude spôsobovať radosť.


Dobrý tematický exponát obsahuje rôznorodý materiál.


Dávno sú preč časy, keď u tematického exponátu stačilo pozbierať zopár súvisiacich známok, ku nim pripojiť niekoľko FDC alebo bežných obálok a napísať zopár všeobecných nič konkrétne nehovoriacich textov. To už dávno nestačí, dokonca ani v mládežníckych exponátoch, preto to nízke bodové hodnotenie na výstavách!

Filatelistický materiál je základných kameňom každej, nielen tematickej, zbierky a exponátu. Avšak na rozdiel od iných tried, tematický prístup je založený na maximálnej pestrosti a využití rôznych typov materiálov. Práve toto pravidlo bolo jedným z hybných faktorov, ktoré tematickú filateliu posunuli ďalej, na úroveň ostatných odborov filatelie. Umožnilo totiž nebývalú variabilitu prezentovať a dokladovať tematické súvislosti, ktoré predtým nebolo bežnými známkami možné. Nečudo, že sa z rôznorodosti filatelistického materiálu stalo pravidlo a známka vysokej kvality tematických exponátov.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

List z pohľadu použitia rôznorodého materiálu (formát POFIS/A4):

 • 2 poštové známky;
 • 1 poštová známka s tlačovou odchýlkou na okraji tlačového hárku - posun farieb;
 • tzv. deluxe proof poštovej známky;
 • celistvosť so známkou s perfinom.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

List z pohľadu použitia rôznorodého materiálu (formát POFIS/A4):

 • Celistvosť so strojovou pečiatkou;
 • odtlačok výplatného stroja;
 • príležitostný poštový lístok s oficiálnou prítlačou;
 • poštová známka + tematicky zaujímavý kupón.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

List z pohľadu použitia rôznorodého materiálu (formát A3):

 • celistvosť so známkou s námetovo zaujímavým perfinom;
 • známky zo známkového zošitka s reklamnými textami na okrajoch;
 • strojová pečiatka;
 • dvojica strojových pečiatok ako ukážka dvojakého použitia tej istej pečiatky - bežné použitie a použitie na vopred vyplatené zásielky (P.P.);
 • odtlačok výplatného stroja;
 • neperforovaný jednofarebný tzv. colour proof - farebná skúška poštovej známky;
 • poštová známka;
 • obal známkového zošitka.

Samozrejme, aj toto pravidlo má aj svoje úskalia. Inak by to nebolo zaujímavé a o to predsa ide. Jedným z problémov vysokej rôznorodosti je otázka identifikácie, čo ešte je filatelistický materiál, čo už je nefilatelistický materiál a čo je tzv. okrajový materiál. Inými slovami, honba za rôznorodosťou musí ostať na uzde, vystavovateľ musí vedieť rozpoznať, ktorý materiál je v exponáte prípustný, ktorý je neprípustný a ktorý je akceptovateľný. Na to je potrebné ovládať základy všetkých odborov filatelie a poznať všetky typy filatelistických a poštových materiálov a dokladov. Nie je to jednoduché, ale práve táto znalosť a schopnosť aplikovať ju v exponáte, odlišuje obyčajných zberateľov od tých vyspelejších.


Ak chcete vytvoriť dobrý tematický exponát, oboznámte sa aj s ostatnými odbormi filatelie a hľadajte rôznorodé materiály všade kde sa dá. Ak toho s akýchkoľvek dôvodov nie ste schopní, radšej do toho nechoďte a nechajte tvorbu tematického exponátu na iných.


Dobrý tematický exponát ponúka vlastný pohľad na tému – vlastný dobre vyrozprávaný príbeh.


Na vytvorenie dobrého tematického exponátu nestačia len dva základné stavebné kamene: tematické znalosti a rôznorodý filatelistický materiál. Je potrebné aj dobré spojivo, ktorým ich dáte dokopy a vytvoríte exponát, ktorý bude dávať zmysel a bude hodný obdivu i vysokého bodového hodnotenia.

Vlastný príbeh, alebo rečou odbornej filatelistickej terminológie, štruktúra a koncept exponátu a s tým súvisiaci názov a plán sú pre úspešný tematický exponát najdôležitejšie. Na prvý pohľad sa ich vytvorenie môže zdať veľmi jednoduché, opak je však pravdou. Mali by byť známe vopred (vrátane názvu exponátu!) a nie až na konci.

Keď sa ma niekto pýta ako vytvoriť úspešný tematický exponát, moja rada znie asi takto:

"V prvom kroku zabudnite na známky a iný materiál, ktorý máte v albumoch. Zamyslite sa nad tým, čo chcete svojim exponátom povedať a aká bude forma vášho rozprávania – prineste vlastný pohľad a vlastný príbeh. Až keď budete mať jasnú predstavu o čom exponát bude a aké by mal mať hlavné časti, pustite sa do dopĺňania navrhnutej štruktúry materiálom, ktorý máte. Nikdy to nerobte opačne, lebo exponát sa stane otrokom vášho materiálu, čo si pozornejší ľudia všimnú a prestane byť pre nich zaujímavý! Je vysoko pravdepodobné, že sa vám niektoré kapitoly podarí naplniť viac, iné menej. Nič si z toho nerobte, je to normálne. Treba zvážiť, čo s touto nevyváženosťou viete urobiť. Buď upravíte štruktúru, aby došlo k jej lepšiemu naplneniu materiálom alebo si poviete, že ešte nie je čas na vytvorenie exponátu a pokúsite sa chýbajúci materiál zohnať. Prvý krok je prirodzenejší, nesie však v sebe riziko, že štruktúru prispôsobíte svojmu materiálu až príliš. Preto neodporúčam brať do úvahy len vlastný materiál, ale orientovať sa na existujúci materiál, ktorý viete, že existuje a dokážete ho získať. To prinesie stabilnejšiu štruktúru, ktorá bude mať dlhšiu životnosť a bude sa dať ďalej rozvíjať."

Na lepšie pochopenie postupu uvediem konkrétny príklad vývoja štruktúry môjho vlastného exponátu venovaného bicyklu a cyklistike.

Môj prvý exponát vychádzal len z materiálu, ktorý som mal k dispozícii. Nazval som ho síce Cyklistika ale najskôr bol celý a neskôr z 2/3 o športovej cyklistike aj to z veľkej časti o Pretekoch mieru a cyklistike v Československu. Tomu zodpovedal aj plán, z ktorého bolo vidno, že je šitý na mieru materiálu. A veľmi rýchlo sa ukázal nepostačujúci, lebo som nemal kam zaradiť nové materiály venované vojenským bicyklom alebo výrobcom bicyklov.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Veľmi jednoduchý plán exponátu, ktorý má viacero nedostatkov:

 • Zbytočné vyjadrenie "... je výberom zo širšieho celku" - hodnotí sa vždy len to, čo je vystavené, každému je jasné, že vystavovateľ vyberá z väčšieho množstva materiálov;
 • bojazlivý až podmieňovací spôsob vyjadrovania: "...som sa snažil... čiastočne priblížiť", "bolo mojou snahou" namiesto jasného konštatovania, čo robím a o čom exponát pojednáva;
 • delenie na kapitoly bez uvedenia listov, ktoré do nich patria; nie sú dokonca uvedené ani počty listov v jednotlivých kapitolách;
 • z celkového pohľadu je plán exponátu "otrokom" materiálu, lebo sa nepozerá na tému všeobecne, ale zaradenie a veľkosti kapitol zodpovedajú množstvu materiálov, ktoré som mal k dispozícii (najmä II. kapitola).

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Rozvinutejší plán, ktorý má stále viacero nedostatkov:

 • Príliš veľa vysvetľujúceho textu na úkor detailnejšieho rozdelenia kapitol, ktoré povie viac;
 • z celkového pohľadu je plán exponátu stále "otrokom" materiálu s veľkou prevahou materiálu týkajúceho len jednej oblasti cyklistiky - športovej cyklistike (48 z 80 listov).

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Relatívne dobre prepracovaný plán, ktorý preniesol zdĺhavé úvodné texty do detailnejšieho rozdelenia kapitol, čo je prehľadnejšie a viac hovorí o pochopení témy a rozsahu jednotlivých kapitol a podkapitol. Úvodný list má stále zopár nedostatkov:

 • Uvedenie kapitoly, ktorá v exponáte absentuje: 2. Výroba bicykla / nezaradené;
 • stále chýba detailnejšie desatinné delenie kapitol, ktoré zvyšuje prehľad a napomáha spätnej orientácii pri prezeraní exponátu - pri prezeraní exponátu sa netreba neustále vracať k úvodnému listu a zisťovať, v ktorej kapitole sa práve nachádzam;
 • z celkového pohľadu je plán exponátu stále "otrokom" materiálu s veľkou prevahou materiálu týkajúceho len jednej oblasti a to športovej cyklistiky (52 z 80 listov). Dokonca pribudla nová kapitola venovaná - zo všeobecného pohľadu - nevýznamnej cyklistike v Československu. Na regionálnej a národnej úrovni to nie je taká významná chyba, na medzinárodnej je to považované za neopodstatnené sústredenie sa na nepodstatnú časť spracovávanej témy (16 z 80 listov).


Ak som chcel úspešne pokračovať vo vystavovaní, neostávalo mi nič iné, len vymyslieť novú štruktúru a plán exponátu, ktoré by zohľadňovali novozískaný materiál, ktorý som už mal. A tiež, čo som si našťastie včas uvedomil(!), aj materiál, ktorý som mal v zozname, že sa budem snažiť získať. Takým spôsobom som vnikla nová štruktúra, ktorá bola všeobecnejšia a bola schopná absorbovať väčšie množstvo materiálov rôzneho bicyklového zamerania (nazval som ju Svet pedálov, neskôr Svety pedálov). Stále to nebola vlastný príbeh, ale už to malo to hlavu a pätu a hlavne to nebolo závislé od materiálu, ktorý som mal, takže si to vedeli prečítať aj nefilatelisti.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Táto štruktúra vydržala s malými či väčšími zmenami relatívne dlho, i keď som časom pociťoval, že mi je priúzka a zaradenie niektorých materiálov bolo niekedy až príliš násilné. Neboli to však silné tlaky a žil som v domnení, že som vytvoril niečo zaujímavé. Zlom nastal, keď som v roku 2002 na výstave AMPHILEX 2002 videl svoj exponát vedľa troch ďalších s podobným zameraním na bicykel. A čuduj sa svete, všetky štyri mali v postate rovnakú štruktúru! Vývoj bicykla, výroba bicykla, použitie bicykla a bicykel v športe. Vtedy som si uvedomil, že som síce „vyvinul“ všeobecnú štruktúru exponátu, príliš som sa však nechal riadiť existujúcim príručkami a vymyslel som to isté koleso ako traja ďalší!

Formálne to nebolo nič zlé, dokonca to môžem považovať za úspech a overenie, že som to robil dobre. Ale zrazu bolo preč nadšenie a v bodovom hodnotení chýbali body za originalitu a inováciu. Takže namiesto radosti som sa vrátil s otázkou, čo s tým? A keďže som síce milovník zvierat, ale červíky v hlave príliš neobľubujem, snažil som sa ich čo najskôr vyhnať. Po čase som sa nechal inšpirovať nie knihami o bicykloch ale úplne inou oblasťou. Výsledkom bol koncept exponátu o bicykli vo forme žiadosti o zamestnanie s priloženým životopisom, ktorý som nazval Môj život ako život bicykla. Takáto forma je na jednej strane určite nová a neošúchaná a na druhej strane forma životopisu bicykla umožňuje vložiť doň všetky aspekty bicyklovej témy, či už v časti venovanej životopisným údajom, profesionálnym zručnostiam alebo profesionálnym skúsenostiam v konkrétnych zamestnaniach. A keby aj to nestačilo, na konci životopisu je miesto na záľuby, kam sa dá umiestniť napríklad cykloturistika.

Čo potrebuje tematický exponát, aby bol úspešný a zaujímavý?

Uvedená štruktúra bol trochu nezvyčajná, ale po čase ju ľudia začali vnímať pozitívne a začal som získavať body za originalitu a inováciu. A čo je najdôležitejšie, ukázala, že dokáže „absorbovať“ aj dovtedy tematicky neumiestniteľné materiály. Kam by ste napríklad zaradili známky s detským bicyklom? Do vývoja? Tam príliš nepasuje, lebo detský bicykel nemá jasný dátum vzniku. Alebo do foriem použitia? Možno. Viete kam som ich umiestnil? Detský bicykel predsa súvisí so starostlivosťou o deti. Tak som vytvoril v časti profesionálne skúsenosti novú kapitolu: Babysitting. A bicykel získal vo svojom životopise novú zručnosť, ktorou sa pri hľadaní zamestnania môže pochváliť a ja nové body za originalitu a dobrý plán exponátu.


Ak chcete vytvoriť dobrý tematický exponát, nepozerajte sa na tému cez nechystaný bežný pevne nasmerovaný „okulár“, ale nájdite si vlastný pohľad na svet a ten prezentujte. To je tajomstvo mnohých úspešných vystavovateľov. Vy sa kľudne môžete stať jedným z nich!


Dobrý tematický exponát ponúka neošúchaný ale pritom výstižný názov.


Vytvorenie správneho a výstižného názvu exponátu sa javí ako jednoduchá vec, skúsení vystavovatelia však potvrdia, že to tak nie je! Určite mi potvrdíte, že u kníh predáva titul. Ak však otvoríte knihu a nenájdete v nej to, čo titul sľuboval, nebudete práve najšťastnejší a asi ju hneď zavriete. Rovnako je to aj s tematickým exponátom. Je to vaša malá encyklopédia, ktorá by nemala svojim názvom zavádzať, mala by sa dať ľahko čítať a mala by poskytovať nové a zaujímavé informácie.


Ak chcete vytvoriť dobrý tematický exponát, nepodceňte výber názvu exponátu. Zlý výber názvu exponátu môže zmariť celé vaše úsilie, lebo prvý dojem len jeden.


Jedna rada na záver


A na úplný záver jedna rada, či skôr odporučenie. Viete ako jednoducho zistiť, či je váš tematický exponát tematicky dobrý? Dajte ho prečítať nefilatelistovi, najlepšie bez vašej asistencie. Tak najlepšie uvidíte ako a mu páčil, čo z neho pochopil a či sa z neho dozvedel niečo nové – najlepšie to, čo ste sa doň nové snažili vložiť vy! :-)


---------------------------------------------------------------------------

Poznámka pod čiarou:

Tento článok je skutočne venovaný aj mladým filatelistom, resp. ich vedúcim. Z vlastnej skúsenosti viem, že skutočný záujem o filateliu začína pri zistení, že vie byť niečím zaujímavá a výnimočná, že poskytuje možnosti vlastnej realizácie a že poskytuje možnosti ukázať ostatným, že som niečo nové a zaujímavé objavili a vytvoril – že som jednoducho dobrý! Buduj si sebavedomie kým si mladý, na starobu akoby si ho našiel!
Sú to normálne deti, ktoré priťahuje hľadanie a objavovanie nového, prezentovanie toho, čo dokázali a snaha byť v niečom, ak nie najlepší, tak aspoň, dobrý a rešpektovaný. Veď ktorá iná oblasť detského sveta ponúka možnosť verejne prezentovať svoje dielo na výstave a dokonca mať z tejto výstavy aj medailu? A toto všetko tematická filatelia a tvorba tematických exponátov deťom (a nielen im) poskytuje!


Ak má ktokoľvek záujem dozvedieť sa viac o tematickej filatelii alebo potrebuje pomôcť s tvorbou tematického exponátu, stačí ma kontaktovať. Veľmi rád pomôžem: Vojtech Jankovič.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov