Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Výstavy a exponáty:
Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 26. 01. 2012 18:24

Odborný článok venovaný aktuálnym trendom v tematickej filatelii, ktorý vysvetľuje základné zásady budovania a hodnotenia tematických exponátov z pohľadu vývojových stupňov tematických exponátov.


Na odbornom seminári počas 1. česko-slovenskej filatelistickej výstavy vo Vysokom Mýte v roku 2011 som prezentoval prednášku Aktuálne trendy v tematickej filatelii (tematické exponáty 4. generácie) s podnadpisom Filatelistické znalosti v tematickom exponáte. Prednáška vyvolala živý záujem a mnoho otázok, na ktoré nebolo možné počas prezentácie odpovedať, preto som sa rozhodol jej obsah pretlmočiť do série článkov, v ktorých sa venujem uvedenej problematike podrobnejšie.

Článok Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov je prvým z nich. Je venovaný vývoju tematickej filatelie a tematických exponátov a z toho vyplývajúcim vývojovým zmenám v pohľade na kritériá budovania a hodnotenia tematických exponátov.


Permanentný rozvoj tematickej filatelie


Tematická filatelia a vystavovanie tematických exponátov na súťažných filatelistických výstavách prežívajú búrlivý už takmer 100 rokov trvajúci vývoj, ktorý ani zďaleka nie je ukončený - stále sa môžeme stretnúť s novými nápadmi a zmenami, ktoré tematickú filateliu posúvajú vpred. Hlavnou hybnou silou tohto rozvoja sú stále nové a nové súťažné tematické exponáty, ktoré sa objavujú na filatelistických výstavách a ktoré posúvajú hranice a ukazujú nové možnosti, či už v použití nových filatelistických materiálov, vo výbere špecifických a netradičných tém alebo v spôsobe inovatívneho tematického spracovania. Vďaka tomu sa v súčasnosti tematická filatelia (už nielen formálne!) považuje za plnohodnotnú vystavovateľskú triedu, ktorá dokáže prezentovať nielen tematické ale aj odborné filatelistické znalosti a začína prinášať námety a inšpiráciu aj pre ostatné triedy. Pekným príkladom sú spoločné odborné semináre organizované v posledných rokoch, na ktorých sa hľadajú styčné body a vzájomné inšpirácie napríklad medzi tematickými a poštovo-historickými alebo tematickými a tradičnými exponátmi.

Pre vystavovateľov nie je jednoduché sledovať neustály vývoj tematickej filatelie, preto je veľmi dôležité stretávať sa a vymieňať si informácie s ďalšími zberateľmi, vystavovateľmi a porotcami, chodiť na filatelistické výstavy, čítať odbornú filatelistickú literatúru, sledovať aukcie a tým sa neustále udržiavať vo "filatelistickej kondícii". Najideálnejším miestom na získavanie informácií sú filatelistické výstavy a odborné semináre a prednášky, kde sa dajú vidieť "živé" exponáty a stretnúť "živí" odborníci. Pre tých, ktorí sa na ne z akýchkoľvek dôvodov nemôžu dostať, prinášame informácie o aktuálnych trendoch v tematickej filatelii, ktoré hovoria o tom ako budovať moderné tematické exponátyaké sú najnovšie tendencie hodnotenia. Najskôr si však definujme niektoré základné pojmy.


Vývojové stupne tematických exponátov


Tematická (filatelistická) zbierka je ľubovoľne usporiadaný súbor (filatelistických) materiálov zameraných na akúkoľvek – zberateľom zvolenú – tému.

Tematický (filatelistický) exponát je logicky usporiadaná tematická (filatelistická) zbierka doplnená textovými popismi a upravená do formy vhodnej na vystavenie na (filatelistických) výstavách.

Súťažný tematický filatelistický exponát je tematický filatelistický exponát, ktorý zodpovedá kritériám tvorby a hodnotenia súťažných filatelistických exponátov definovaných výstavnými pravidlami Svetovej filatelistickej federácie FIP, ktoré na národnej úrovni konkretizuje národný filatelistický zväz (u nás ZSF) do tzv. výstavného poriadku.

Vo vyššie uvedenej definícii tematického exponátu nie je presne špecifikované, čo znamená logicky usporiadaná tematická zbierka ani aké textové popisy a v akom rozsahu má obsahovať ani čo presne znamená forma vhodná na vystavenie. Tieto pojmy a názory na ne sa neustále vyvíjajú a preto môžeme vývoj tematických exponátov rozdeliť do viacerých vývojových stupňov, ktoré sme nazvali generácie tematických exponátov a ktoré úzko súvisia s postupným a od 80. rokov 20. storočia veľmi prudkým rozvojom tematickej filatelie a meniacimi sa názormi na jej obsah a možnosti (pojem "generácie tematických exponátov" po prvý raz použil Jonas Hällstrom vo svojej prednáške 4th Generation of Thematic Exhibits (4. generácia tematických exponátov) na medzinárodnom tematickom seminári počas svetovej filatelistickej výstavy LONDON 2010).

Hlavným cieľom zavedenia generácií tematických exponátov nie je silou-mocou kategorizovať tematické exponáty do nejakých škatuliek, ale ukázať typické znaky, ktorými sa jednotlivé vývojové štádia odlišujú a tým lepšie pochopiť ako a kam sa tematická filatelia vyvíja. To nám pomôže lepšie pochopiť čo je v súčasnosti v tematických exponátoch dôležité a na čo sa kladie pri ich hodnotení najväčší dôraz, inými slovami: vedieť posúdiť aký je potenciál tematického exponátu na úspešné hodnotenie na súťažných výstavách.


1. generácia tematických exponátov


V 20. rokoch 20. storočia, keď sa začala rozvíjať tematická filatelia, vznikla 1. generácia tematických exponátov (skôr zbierok). Ich hlavnou charakteristikou bola prezentácia poštových známok v predtlačených albumoch, ktoré pokrývali všeobecné - v tej dobe najpopulárnejšie - námety ako sú zvieratá, história, osobnosti a pod. Z dnešného pohľadu ležala hlavná úloha pri tvorbe tematického exponátu prvej generácie na autorovi predtlačeného katalógu, ktorým bol väčšinou (komerčný) vydavateľ a nie na zberateľovi, ktorý mal za úlohu len nájsť chýbajúce námetové známky (= zaplniť prázdne okienka). Vtedy to však bolo vnímané inak a tematická filatelia môže vďačiť za svoj rozvoj práve niekoľkým vydavateľom, ktorí investovali do vydávania predtlačených katalógov a tým „nalinkovali“, že ľudia budú zbierať známky aj podľa námetov.

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov

Ak sa trochu zamyslíme, uvedomíme si, že táto generácia exponátov (alebo presnejšie zbierok) zostala živá dodnes. Niektorí zberatelia (a nie je ich málo) si stále vyrábajú (alebo nechajú vyrábať) vlastné tzv. albumové listy s predtlačenými nadpismi a okienkami na presne určené známky svojho námetu. Je to ich spôsob zbierania a uchovávania zbierky, ktorý im najlepšie vyhovuje, preto nemajú dôvod ho meniť. Albumové listy pre takéto zbierky si vytvárajú podľa dostupných katalógov známok alebo dokonca presne na mieru, aby do nich mohol zaradiť práve tie známky, ktoré majú vo svojej zbierke. V podstate ide o akúsi vlastnú úpravu uloženia zbierky určenej nie na súťažnú ale na súkromnú prezentáciu.

Kedysi sa takéto zbierky vystavovali a hodnotili, dnes sa dajú vnímať len ako forma usporiadania generálnej alebo motívovej zbierky, v ktorej sú vedľa seba umiestnené kompletné série známok a hárčekov, málokedy aj obálky alebo iný filatelistický materiál. Ku možnosti hodnotenia takýmto exponátom chýba vyššia miera kreativity ich autorov (výber témy, špecifický prístup k téme, logická ucelená štruktúra a pod.) a tiež im chýba hodnoverná prezentácia odborných a filatelistických znalostí (tematické popisy, filatelistické zvláštnosti a ich popis, zaujímavé celistvosti a pod.).


2. generácia tematických exponátov


V 50. rokoch 20. storočia sa tematická filatelia ďalej rozvíja a začína sa dostávať na medzinárodné filatelistické výstavy – formuje sa 2. generácia tematických exponátov, ktorú charakterizujú stále ešte všeobecné témy, ale vystavovatelia si už pripravujú vlastné rozloženie výstavných listov a ku zaradeným známkam pripájajú krátke sprievodné texty.

Najdôležitejším prejavom tejto generácie, ktorý najviac posunul tematickú filateliu vpred, bolo práve pripojenie sprievodných textových popisov, čo viedlo postupne k zoskupovaniu známok do menších celkov na základe ich námetov. To spôsobilo, že sa už nevystavovalo na štandardne vyrábaných albumových listoch od tradičných vydavateľov ale na albumových listoch, ktoré si vystavovatelia vyrábali podľa svojich potrieb. Tu už badať istú formu vlastného tvorivého prístupu – niečo, čo sa na súťažných výstavách dalo hodnotiť. Texty však boli stále veľmi strohé, skôr išlo o krátke nadpisy alebo heslá. A z hľadiska materiálu, 2. generácia tematických exponátov, stále ešte zotrvávala prakticky výlučne len pri zaraďovaní poštových známok.

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov


2,5. a 3. generácia tematických exponátov


Tematická filatelia urobila obrovský krok vpred, keď sa v 70. rokoch 20. storočia začal používať rôznorodý filatelistický materiál – na ilustráciu témy sa nepoužívali už len poštové známky, ale v tematických exponátoch sa začali objavovať rôzne typy pečiatok, poštové celiny, známkové zošitky a tiež celistvosti. Najskôr len niektoré (FDC, príležitostné pečiatky) a veľmi opatrne, postupne sa pridávali ďalšie a vo väčšej miere. Exponáty takéhoto typu označujeme ako medzistupeň - tematické exponáty 2,5. generácie. Skutočne len medzistupeň, lebo až keď sa k tomu v 80. rokov 20. storočia pridali podrobnejšie sprievodné texty s užším vzťahom ku konkrétnym filatelistickým materiálom (v súčasnosti takýto spôsob prezentácie nazývame „dialóg“), vnikla nová, skutočne prelomová, 3. generácia tematických exponátov, ktorá už má všetky črty toho, čo sa súčasnosti považuje za moderný filatelistický tematický exponát.

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov


3,5. generácia tematických exponátov


Tematické exponáty dosiahli 3,5. generáciu, keď začali v tematickej triede na medzinárodnej úrovni dosahovať zlaté medaily a to vďaka výrazne zvýšenej rôznorodosti a zvýšenej kvalite filatelistického materiálu. Tým tematická filatelia po prvýkrát dosiahla rovnocenný status v očiach odbornej filatelistickej verejnosti, ktorá už začala vidieť v tematickej triede “skutočnú filateliu” so špičkovými filatelistickými materiálmi a sprievodnými textami úzko korešpondujúcimi s prezentovaným filatelistickým materiálom.

Výrazný podiel na zvýšení povedomia o vysokej kvalite filatelistického materiálu v tematických exponátoch majú tzv. filatelistické štúdie. Ich hlavným účelom je prezentovať filatelistický materiál nielen z pohľadu jeho tematickej vhodnosti ale aj z pohľadu jeho filatelistickej kvality. To spôsobilo, že tematickí vystavovatelia začali hľadať a zaraďovať do exponátov nielen bežné materiály v ich najlacnejšej forme, ale svoje úsilie zamerali aj na rôzne varianty (perforácia, papier, farba), typické a výrobné chyby, na produkty vznikajúce vo fáze prípravy a tlače, na zaujímavé poštové použitie a na iné filatelisticky zaujímavé a často omnoho vzácnejšie formy. Jedným dychom však treba priznať, že zaraďovanie filatelistických štúdií do súťažných exponátov sa najmä v počiatočnej fáze stretlo aj s negatívnymi reakciami. Postupne sa však podarilo špecifikovať rozumné a nenásilné formy prezentácie filatelistických znalostí, ktoré zvýrazňujú vysokú kvalitu a výnimočnosť filatelistického materiálu ale pritom nepotláčajú tematický rozvoj výstavného listu (a celého exponátu).

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov

Ak to zjednodušíme, 3,5. generácia sa od 3. generácie líši vyváženým použitím rôznorodého vysoko kvalitného filatelistického materiálu v celom tematickom exponáte: nielen na každom výstavnom liste nejaký neznámkový materiál ale využitie maximálneho počtu všetkých dostupných typov filatelistického materiálov na všetkých listoch. Takéto zrovnoprávnenie všetkých typov materiálov malo v praxi za následok výrazných úbytok poštových známok a ich nahradenie ostatnými filatelistickými poštovo-historickými dokladmi a dokumentmi, ktoré sa podľa vyššie uvedených pravidiel považujú za vhodný filatelistický materiál.

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov


4. generácia tematických exponátov


Tematická filatelia dosiahla stupeň rozvoja, ktorý nazývame 4. generácia tematických exponátov, keď Damian Läge vystavil exponát “Australasian Birdlife”. V tomto exponáte rozvinul do dokonalosti obe fundamentálne stránky tematickej filatelie: vysoko odborné tematické spracovaniezaradenie rôznorodého a veľmi vzácneho filatelistického materiálu. A navyše tieto dva aspekty dokázal – čo je v súčasnosti považované za najdôležitejšie (a najťažšie) – prepojiť do zaujímavého rozprávania alebo príbehu, ktorý dokáže zaujať nielen odborníkov ale aj bežných návštevníkov filatelistických výstav. Vďaka tomuto exponátu a jeho inovatívnemu prístupu začala aktívna generácia dnešných tematických vystavovateľov hľadať novú inšpiráciu a rozvíjať vlastný spôsob tematického vystavovania. A to prináša stále nové a zaujímavé tematické exponáty so špecifickými netradičnými témami, v ktorých vystavovatelia dokážu súčasne prezentovať hlboké odborné vedomosti a filatelistické znalosti, a ešte pridať aj niečo navyše.

Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov

Tu si treba uvedomiť, že prechod k exponátom 4. generácie nie je úplne exaktný (= nevieme stanoviť úplne exaktné kritériá), skôr je to vec subjektívneho názoru – o exponáte štvrtej generácie sa už dá povedať, že tvorí akýsi samostatne fungujúci „živý“ organizmus možno až umelecko-literárne dielo, ktoré prináša niečo nové, má vlastnú výpovednú hodnotu a používa vlastné komunikačné prostriedky – jedným slovom je to originál.


Zastaraný versus moderný tematický exponát


Zo súčasného pohľadu je najvýznamnejším "bodom zlomu" zrod tematických exponátov 3. generácie, ktorý je veľmi významným medzníkom vo vývoji tematických exponátov (a celej tematickej filatelie), lebo striktne oddeľuje zastarané tematické exponáty, ktoré nemajú na súčasných výstavách nádej na úspech a moderné tematické exponáty vytvorené podľa v súčasnosti platných hodnotiacich kritérií. Inými slovami, ak chce vystavovateľ pomýšľať na úspech na filatelistickej výstave musí si bezpodmienečne osvojiť všetky črty exponátu 3. generácie a úspešne ich aplikovať v exponáte. Žiaľ, tento významný fakt niektorí vystavovatelia a dokonca ani porotcovia doteraz nepochopili (alebo nechcú pochopiť?) a zotrvávajú na niekoľko desaťročí starých názoroch a tézach. Viem, niekedy je veľmi ťažké akceptovať, že to čo stačilo pred 30 rokmi na zlatú medailu, sa dnes považuje za zastarané a dávno prekonané, ale doba sa mení a tematická filatelia nezastala na jednom mieste ale stále sa rozvíja. A to dokonca tak, že exponát, ktorý získal pred 10 rokmi zlatú medailu, dnes len s obtiažami obháji medailu pozlátenú.

Ukážkovým príkladom meniacich sa kritérií sú kedysi zlaté slovenské exponáty S. Zrubca - Dnes sa točia rotačky, O. Gáťu - Pošta v dejinách Európy alebo séria olympijských exponátov P. Osuského - Pre slávu športu. Svojho času to boli skutočne špičkové, na vtedajšiu dobu aj priekopnícke, tematické exponáty, ktoré dosahovali svetovú úroveň a po zásluhe získali niekoľko zlatých medailí na európskych a svetových filatelistických výstavách. Vo svojej dobe patrili k tomu najlepšiemu a určite posunuli vývoj (nielen) našej tematickej filatelie o hodnú kus dopredu. Za to im patrí vďaka a pevné miesto v panteóne slovenskej a - nebojím sa to povedať - aj svetovej filatelie. Tým však, žiaľ, ich rola v súčasnej modernej tematickej filatelii prakticky končí. Stále sa v nich dá nájsť mnoho zaujímavých materiálov, možno aj niektoré inšpiratívne nápady, ich spracovanie a koncepcia však už zastarali a preto nemajú nádej na úspech.
A aby som nebol kritický len voči druhým, aj môj exponát V. Jankovič - Môj život ako život bicykla, ktorý v súčasnosti získava na svetových výstavách zlaté medaily, začína pomaly ale iste starnúť a o niekoľko rokov možno tiež pocítim stratu dychu a ak ho neprispôsobím vývoju, skončí na smetisku filatelistických dejín...


Vývojový stupeň a potenciál úspešnosti tematického exponátu


Vyššie uvedená charakterizácia vývojových stupňov tematických exponátov nie je samoúčelná, ale, okrem iného, umožňuje zistiť potenciál úspešnosti konkrétneho exponátu. (Samozrejme, splnenie týchto kritérií nie je jedinou podmienkou úspešného hodnotenia!). V súčasnosti platia nasledovné nepísané pravidlá (pod úspešným hodnotením rozumieme zisk aspoň veľkej striebornej medaily): Na regionálnej výstave majú potenciál byť úspešne hodnotené exponáty aspoň 3. generácie. Na národnej výstave majú nádej na úspech len exponáty 3. generácie, s tým, že sa už očakávajú exponáty 3,5. generácie. Na medzinárodnej a svetovej výstave by mal mať exponát aspoň hlavné črty exponátu 3.5 generácie, ak chce pomýšľať aspoň na pozlátenú medailu, pričom na zlatú medailu môžu ašpirovať len exponáty blížiace sa svojim charakterom ku 4. generácii tematických exponátov.

Pre väčšiu prehľadnosť sú základné charakteristiky jednotlivých kategórií zhrnuté do nasledujúcej tabuľky. Pomocou nej a pomocou odpovedí na nižšie uvedené kontrolné otázky sa dá zhruba zistiť, do ktorej vývojovej kategórie tematický exponát patrí a teda akú má nádej na úspech na filatelistickej výstave (regionálnej, národnej alebo medzinárodnej).

Generácia Forma Téma Spracovanie Popisy Typy materiálov
1. Predtlačené listy Veľmi všeobecné témy Motívové spracovanie Žiadne popisy priamo na listoch Poštové známky
2. Vlastné listy – štandardný formát Všeobecné témy Motívové spracovanie Minimálne popisy – nadpisy a heslá Poštové známky
2,5. Vlastné listy – štandardný formát Užšie témy Jednoduché tematické spracovanie Krátke texty bez bližšieho súvisu s materiálom Niekoľko typov materiálov
3. Vlastné listy – štandardný formát Úzke témy Kvalitné tematické spracovanie Podrobné texty – úzky súvis s materiálom (dialóg) Rôznorodý materiál
3,5. Vlastné listy – neštandardné formáty Veľmi úzke témy Kvalitné tematické spracovanie Podrobné texty – úzky súvis s materiálom (dialóg) Rôznorodý rovnomerne rozmiestnený materiál, filatelistická špecializácia
4. Vlastné listy – neštandardné formáty Špecifické témy Spracovanie vo forme uceleného príbehu Podrobné texty – veľmi úzky súvis s materiálom (dialóg) Rôznorodý rovnomerne rozmiestnený materiál, filatelistická špecializácia

K lepšej orientácii a ľahšej klasifikácii tematického exponátu pomôžu nasledujúce kontrolné otázky. Ak na väčšinu z nich existuje kladná odpoveď, exponát je na správnej ceste.

  • Používate vhodnú veľkosť výstavných listov, ktoré umožňujú prezentovať všetky dôležité filatelistické materiály bez zbytočného prekrývania alebo nebodaj skladania materiálov alebo neustále bojujete s nedostatkom miesta a niektoré zaujímavé materiály sa vám jednoducho na výstavný list nevmestia?
  • Je prezentácia na výstavnom liste jednoduchá a prehľadná, s jasným oddelením, čo je nadpis, čo je hlavný a čo vedľajší tematický popis a čo je odborný filatelistický popis alebo sú všetky texty napísané jedným typom písma a neodlišujete popisy, ktoré nesú tematické a filatelistické informácie?
  • Predstavuje názov a zvolená téma vášho exponátu nový pohľad, niečo inovatívne, doteraz neznáme a nepublikované alebo sa pridŕža prístupu, ktorý možno nájsť v bežnej encyklopédii?
  • Je váš plán exponátu vašim vlastným dielom alebo viac či menej kopíruje obsah niektorej vedecko-populárnej publikácie?
  • Je každý tematický popis dokumentovaný zodpovedajúcim materiálom a naopak každý materiál ma zodpovedajúci tematický popis alebo píšete o niečom čo nedokážete dokumentovať filatelistickým materiálom a zaraďujete filatelistický materiál s motívmi, ktoré v popisoch nespomínate?
  • Obsahuje váš exponát na každom výstavnom liste rôznorodý filatelistický (a vždy aspoň jeden neznámkový) materiál alebo na listoch prevládajú poštové známky?
  • Obsahuje každý výstavný rám a aj exponát ako celok dostatočný počet rôznych typov filatelistických materiálov alebo používate len niekoľko najbežnejších typov filatelistických materiálov?
  • Je rôznorodý a vzácny materiál vo vašom exponáte rozložený rovnomerne na všetkých rámoch alebo sa koncentruje napríklad len na prvom ráme alebo len v jednej časti exponátu?
  • Obsahuje váš exponát len filatelistické materiály, t. j. nenachádza sa vo vašom exponáte žiadny nefilatelistický materiál alebo si pomáhate nefilatelistickým materiálmi, ktoré nemajú čo v kvalitnom súťažnom exponáte hľadať (pohľadnice, fotografie, celiny s neúradnými prítlačami, známky nežiaducich vydaní (napr. arabské šejcháty), pseudoznámky neexistujúcich krajín, súkromné - neoficiálne známkové vydania a pod.)?

Ak má exponát ambície úspešne sa presadiť na národnej alebo medzinárodnej výstave, ďalšou pomôckou môže byť overenie kritéria rôznorodosť filatelistického materiálu. Jednoduchým spôsobom ako zistiť, do ktorej vývojovej (a teda kvalitatívnej) generácie exponát v tomto kritériu patrí, je spočítať rôzne typy filatelistických materiálov na každom výstavnom ráme (16 výstavných listov). Ak je počet rôznych typov materiálov na jednom ráme (16 výstavných listov) nižší ako 10, nedá sa veľmi hovoriť o rôznorodosti (maximálne 2,5. generácia), ak sa pohybuje počet medzi 10 – 15 už je to celkom dobré (maximálne však 3. generácia). A ak zistené číslo presahuje 16 rôznych typov materiálov na každom jednom výstavnom ráme, ide - v tomto kritériu - skutočne o exponát vyššej tematickej generácie (3,5. alebo 4. generácia).


Zopár slov na záver


Ako vidíme, vývoj ide neustále dopredu - tematická filatelia sa permanentne vyvíja, preto možno niekoho prekvapí, že stále existujú zberatelia, ktorí zostavujú svoje zbierky zodpovedajúce každej z opísaných generačných prístupov – dopĺňanie známok do predtlačených albumov, vytváranie vlastných albumových listov podľa individuálnych potrieb alebo vytváranie viac či menej sofistikovaných súťažných exponátov. Je to prirodzené, každý máme svoju predstavu o tom čo nás baví a nie všetci máme ambície svoje exponáty vystaviť na verejnosti alebo dokonca zúčastňovať sa súťažných výstav (a podriaďovať sa stanoveným hodnotiacim kritériám). Zbieranie známok a filatelia je v prvom rade hobby, preto sa jej venujme v miere, ktorá spôsobuje radosť a uspokojenie v prvom rade nám samým.

Skúste preto reálne odhadnúť svoje možnosti a určiť si cestou, ktorou sa vyberiete, nech vám vaše hobby prináša patričnú zábavu a uspokojenie. Zvoľte si - či vám stačí mať zbierku doma len pre svoje potešenie, či ju chcete prezentovať vo forme propagačného exponátu alebo či máte vyššie ambície a plánujete sa zúčastňovať súťažných filatelistických výstav regionálneho, národného alebo dokonca medzinárodného charakteru. Ak ste si zvolili tú poslednú možnosť, patrí vám naše uznanie, lebo prebudovať svoju zbierku a vytvoriť exponát na vyššej kvalitatívnej úrovni alebo ho dokonca prezentovať na verejnosti nie je to ľahká cesta, ktorú môžu občas sprevádzať aj drobné sklamania a neúspechy, no ak sa nevzdáte zvyčajne je korunovaná pocitom zadosťučinenia a kladného ohodnotenia odbornou verejnosťou. Ak ešte k tomu vezmete na vedomie, že pre súťažné (a nielen tematické) exponáty existujú rokmi budované pravidlá, ktoré treba rešpektovať, môžete očakávať, že váš exponát bude spravodlivo ohodnotený a vy získate zaslúženú bodovú, medailovú a niekedy aj vecnú odmenu.
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov