Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Rôzne:
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942

70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
Autor: Dušan Evinic
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 11. 07. 2012 11:26

Informačný článok pripomínajúci 70 rokov od vydania slovenských kolkov vydania 1942.


Slovenský zákonník čiastka 3 z roku 1942 vydaný 13. januára 1942 priniesol vyhlášku ministra financií zo dňa 8. januára 1942 o vydaní nových kolkov.

Namiesto dovtedajších kolkov s letopočtom 1939 sa postupne dávali do obehu kolky nového vydania. Tieto boli vydané v 15 druhoch, a to tri halierové, po 10, 20 a 50 halierov a 12 korunových 1, 2, 3, 5, 8, 10, 25, 30, 40, 50, 100 a 200 Ks. Všetky kolky majú rovnakú veľkosť a to výšku 35,5 mm a šírku 27 mm. Boli tlačené na zvláštnom papieri s lepom. Kolky majú spodnú tlač (podtlač), ktorú tvorí jemná ornamentálna kresba, z ktorej vystupuje dvojramenný kríž. Samotný kolkový obrázok je 18 mm vysoký a 14 mm široký, pozostáva z figurálnej kresby a z ornamentálneho podstavca zo slovenským motívom, v strede ktorého je 6,5 mm vysoký štít zo štátnym znakom. Figurálna kresba zobrazuje poprsie dievčaťa v slovenskom kroji, ktoré má hlave venček z kvetov zviazaný stužkami, ktorých konce sú prevesené cez podstavec. Ľavým predlaktím sa opiera o horný okraj štítka so štátnym znakom. Rukou pridržuje ľavý horný okraj štítu. Pod obrázkom je negatívny nápis „KOLOK“. Hodnota kolku je v číselnej hodnote umiestnená na ľavej strane a údaj písmenami „h“ alebo „Ks“ je po pravej strane.

Tlač kolkov bola vykonaná hĺbkotlačou. Halierové hodnoty majú zelenočiernu farbu, korunové od 1 do 8 Ks oceľovomodrú farbu, od 10 do 50 Ks je farba kolkov tmavokarmínová a hodnoty 100 a 200 Ks sú vytlačené vo farbe hnedej.


70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
 
Kombinovaná trojfarebná frankatúra kolkov vydania 1942 zostavená z kolkov 10 h + 50 h + 2 x 2 Ks (vodorovná dvojpáska) + 25 Ks na Kvitancií na 2948,10 Ks vystavenej v Piešťanoch dňa 15. novembra 1944.
 
 
70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942
 
Jednoduchá frankatúra tvorená kolkom 2 Ks vydania 1942 na Výkupnom liste.


Kolky predchádzajúceho vydania platili do 31. marca 1943, čo umožňovalo vznik zmiešaných, predbežných a súbežných frankatúr.

Kolky vydania 1942 hodnôt 25 Ks až 200 Ks platili na území Slovenska do 23. júna 1945 a hodnoty 10 h až 10 Ks do 31. marca 1946.


Okrem výročia, bolo potrebné podľa autora vydanie týchto kolkov priblížiť i z toho dôvodu, že veľa zberateľov ich považuje za poštové známky.


Pramene:

  1. Slovenský zákonník č. 3/1942
  2. Úradný vestník č. 106-107/1945
  3. Katalóg listinných kolku (Filatelie č. 10/2009)
  4. Katalóg listinných kolku (Filatelie č. 10/2009)


Komentáre k článku:


Uverejnená kvitancia, okrem zobrazených kolkov dokazuje, že aj koncom vojny sa ešte arizoval židovský majetok.
(Ivan Križka)

Autor: Dušan Evinic

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov