Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka

100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka

Príležitostná pečiatka


100. výročie narodenia MUDr. Andreja GetlíkaPríležitostná pečiatka 100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka
100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka

Príležitostná poštová pečiatka používaná vo Vinnom pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského pediatra MUDr. Andreja Getlíka (* 27. 02. 1916, †19. 10. 1990).

Deň používania: 29. 02. 2016
Pošta: VINNÉ
Farba: čierna
Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda
Textový motív: 100. VÝROČIE NARODENIA MUDr. ANDREJA GETLÍKA
Obrazový motív: Portrét MUDr. Andreja Getlíka s fonendoskopom.


Tematický popis a súvislosti::

Profesor MUDr. Andrej GETLÍK, CSc. sa narodil 27. 02. 1916 na východnom Slovensku, vo Vinnom, okres Michalovce. Vyrastal v roľníckej rodine, mal desať súrodencov a ako štvorročnému mu zomrela matka, preto starostlivosť o rodinu prevzala najstaršia sestra. Po skončení základnej školy navštevoval gymnázium v Michalovciach, kam denne peši dochádzal 14 kilometrov. Po maturite v r. 1938 sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Vysokoškolské štúdium úspešne ukončil s výborným prospechom 26. mája 1944. Začal pracovať ako asistent na Detskej klinike v Bratislave.

V lete 1944, počas 2. Svetovej vojny narukoval a aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. V období od 15. 01. 1945 do 30. 09. 1952 pracoval ako sekundárny lekár v OÚNZ v Trenčíne pod vedením prof. Churu, potom ako asistent nového Doškolovacieho strediska pre pediatrov MZ v Havlíčkovom Brode. Od 02. 05. 1953 sa stal vedúcim Doškolovacieho strediska pre pediatrov v Trenčíne. 01. 01. 1957 bol menovaný ako vedúci Katedry pediatrie Slovenského ústavu pre doškolovanie lekárov (neskoršie ILF) v Trenčíne, V Bratislave na ILF od r. 1967 do 30. 06. 1986.

Profesor Getlík vyučoval postgraduálne pediatriu celých 33 rokov. V r. 1967 úspešne absolvoval docentské habilitačné pokračovanie na LF UK v Bratislave. Absolvoval viacero odborných pobytov na detských klinikách v Čechách aj v zahraničí – Francúzsko (opakovane, o. i. aj 3-mesačný kurz Centre International de l´enfent v Paríži), Nemecko, Španielsko, ZSSR, Poľsko, Maďarsko, kde prednášal výsledky svojich vedeckých prác a nadviazal množstvo cenných medzinárodných priateľstiev.

Celý život vzdelával iných aj seba. Aktívne ovládal nemecký, anglický, francúzsky a ruský jazyk, pasívne hovoril po španielsky, taliansky a poľsky. Vrúcny vzťah mal k našej a svetovej literatúre. Intenzívne pracoval v Československej pediatrickej spoločnosti, od r. 1969 bol dve volebné obdobia jej federálnym predsedom, organizoval mnoho významných pediatrických podujatí s medzinárodnou účasťou. Po príchode do Bratislavy bol poverený funkciou mestského pediatra a podarilo sa mu úspešne znížiť dojčenskú úmrtnosť v hlavnom meste Slovenska. Aktívne sa zúčastňoval európskeho pediatrického života – často prednášal i predsedal na kongresoch v zahraničí. Bol čestným členom poľskej a maďarskej pediatrickej spoločnosti. V jeho osobnom živote mu bola veľkou oporou jeho manželka MUDr. Kamila Getlíková a deti.

Profesor Getlík bol hlboko veriaci, preto vďaka svojmu svetonázoru počas svojho profesionálneho života zažil mnohé príkoria a problémy zo strany minulého politického režimu, preto titul profesora pediatrie získal až „in memoriam“. Zomrel 19. 10. 1990 vo veku 74 rokov. Je pochovaný v jeho milovanej rodnej obci Vinné.

Profesor Getlík bol vynikajúci slovenský pediater, ktorý sa zaslúžil hlavne o rozvoj pediatrickej alergológie a imunológie – bol jej zakladateľom. Stal sa nestorom slovenskej pediatrie a jej vedúcou osobnosťou.

Ako vedúci Katedry pediatrie Inštitútu pre doškolovanie lekárov a farmaceutov (ILF) a neskôr, až do svojej smrti ako konzultant, sa významne podieľal na výchove slovenských pediatrov, alergológov a klinických imunológov – vyškolil takmer pre každý okres na Slovensku klinického imunológa.

Profesor Getlík vždy presadzoval moderné a progresívne metódy v diagnostike a terapii chorôb. V práci, ale i v osobnom živote, bol vzorom pre všetkých – skromnosť, čestnosť, pracovitosť, húževnatosť, vytrvalosť, viera, to boli jeho najväčšie morálne hodnoty. Jeho prístup k deťom a ich rodičom bol vysoko etický a profesionálny. Bol poslancom Národného výboru mesta Bratislavy, kde presadzoval humanitu, lásku k prírode, záujmy zdravotníctva a najmä starostlivosť o mladú generáciu.

Celý svoj život zasvätil medicíne – v práci pre zdravie a šťastie detí. Bol známy aj tým, že dokázal stráviť mnoho nocí pri lôžku ťažko chorého dieťaťa, preštudovať neuveriteľné množstvo literatúry o jeho chorobe a nakoniec objaviť úplne novú, u nás neznámu terapiu, ktorá spolu s nekonečnou láskavosťou a starostlivosťou dokázala dieťa zachrániť.

Autor (zdroj) popisu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka

100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka
100. výročie narodenia MUDr. Andreja Getlíka
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Tak ako nemožno drahokam vyleštiť bez trenia, ani človek sa nedokáže zdokonaliť bez skúšok a trápenia.

(dánske príslovie)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.