Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Za Jozefom Čížkom

Za Jozefom Čížkom
Autor: Miroslav Bachratý, Vlado Sládek
Publikované: 10. 03. 2021 15:56

Smutná správa o odchode Jozefa Čižka - jedného z našich najvýznamnejších filatelistov.

Za Jozefom Čížkom


Jozef Čížek


27. februára prišla smutná správa – v 94. roku svojho života navždy odišiel známy bratislavský zberateľ, funkcionár, organizátor bratislavského filatelistického života, publicista a vystavovateľ Jozef Čížek. Skôr narodeným zostane v pamäti ako nesmierne skromný, pracovitý a priateľský človek, ktorý sa zaslúžil najmä o rozvoj a dobré meno slovenskej mládežníckej filatelie. Pôsobil však aj v oblasti námetovej filatelie a ako funkcionár i v najvyšších orgánoch slovenského a československého filatelistického hnutia. Žiaľ, táto neprajná doba i rodinná situácia neumožnili zúčastniť sa na poslednej rozlúčke so zosnulým, učiňme tak teda aspoň na stránkach nášho periodika krátkou spomienkou Vladimíra Sládka, jedného z najbližších súpútnikov Jozefa Čížka, na jeho mnohoročné pôsobenie v rámci Zväzu slovenských filatelistov.

Miroslav Bachratý


Jožko Čížek - ako si ho pamätáme


V roku 1969 bol na zjazde na Sliači vytvorený Zväz slovenských filatelistov - ZSF. V rámci tejto novej organizácie slovenských filatelistov bola ustanovená popri iných komisiách aj Komisia mládeže ZSF (ďalej KM), úlohou ktorej bolo zorganizovať mládežnícku filateliu na Slovensku. Vedenia KM sa ujal ako jej predseda Ing. Otto Bartoň s malou štartovacou skupinou, v ktorej boli prvými členmi okrem Otta Bartoňa, v tej dobe pracujúceho v ČS televízii, pán RNDr. Milan Antala, pôsobiaci na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Ladislava Novomeského, ďalej pán Jozef Čížek z Elektrotechnickej fakulty SVŠT na Vazovovej ulici a štvrtým bol Ing. Vladimír Sládek, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV. Otto predsedal KM, viedol schôdze, naznačoval úlohy ale aj problémy, my sme počúvali, pripomienkovali, navrhovali a zavrhovali – nápady boli dobré aj zlé, ale stále sme šli dopredu. Tieto prvé pracovné schôdze KM sa konali u Milana Antalu v škole na Tomášikovej ulici. Pretože podľa vízií a plánov pri vytvorení KM sa črtalo množstvo práce, každý, kto chcel v tej dobe priložiť ruku k dielu, bol vítaný. Postupne sme pribrali do KM ďalších entuziastov, a to nielen z Bratislavy, ale keďže ambíciou bolo podchytiť mládež na celom Slovensku, do KM sme naverbovali aj filatelistov z Košíc, Popradu, Mikuláša, Levíc a iných miest. Postupne sa vďaka činnosti KM aj organizovaná mládežnícka filatelia dostala na vysokú úroveň. Na Slovensku bolo registrovaných vyše sto krúžkov mladých filatelistov s celkovým počtom okolo 1800 mladých filatelistov. KM sa svojimi aktivitami a vonkajším prejavom stala jednou z najživotaschopnejších komisií ZSF s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Jožko Čížek bol zvolený za podpredsedu KM a ako si pamätám, bol nesmierne efektívny organizátor a logistik. Zariadil, vybavil a dodal všetko, čo bolo pre danú akciu a jej zdarný a hladký priebeh potrebné, či už išlo o mládežnícku výstavu známok, kongres mladých filatelistov, na ktorom sa zúčastnili desiatky dokonca raz aj 180 mládežníkov, filatelistickú olympiádu, odborný odznak zdatnosti mladého filatelistu, súťaž, výstavu alebo iné podujatia. Myslel na všetko a nikdy na nič nezabudol, počínajúc cestovnými lístkami na MHD, cez ubytovanie a stravu až po spracovanie propozícií, organizačných pokynov, atď., Svojimi poznámkami, radami a pripomienkami pomohol vždy aj kolegom, ktorí mali pri organizácii danej akcie iné úlohy. Popritom bol vedúcim krúžku mladých filatelistov - KMF, propagátor námetovej a motívovej filatelie, zberateľ a vystavovateľ námetu jadrová fyzika a energetika a v poštovej histórii „holdoval“ použitiu doplatných známok. Podieľal sa na vydávaní „Spravodaja KM ZSF“ a bol jurymanom KM ZSF pre mládežnícku filateliu. Okrem toho nechal stopu aj v publikačnej činnosti - bol autorom 29. zväzku edície Filatelistické state ZSF „Doplatné na území Československa 1894 – 1985“ a zaujímavej príručky „Malá enyklopédia filatelie, 1997“ pre začínajúcich, ale aj pokročilejších zberateľov.

Jozef Čížek
Jozef Čížek


Okrem výpočtu jeho činností a popisu širokého filatelistického záberu treba povedať, že bol veľmi dobrým a komunikatívnym priateľom, ktorý sa snažil vždy odviesť 100% prácu, či už v jeho zamestnaní na fakulte, alebo vo filatelii, ktorá bola jeho celoživotným koníčkom. Ak bola príležitosť, vždy sa prejavil aj jeho zmysel pre humor a dobrú náladu. Jeho meno bude navždy spojené s modernou slovenskou filateliou, menovite však s mládežníckou filateliou, ktorú svoju prácou pomohol posunúť na vysokú úroveň.

Česť jeho pamiatke.

Vlado Sládek


Autor: Miroslav Bachratý, Vlado Sládek

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov