Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Viete čo je a ako funguje virtuálna filatelistická výstava EXPONET?

Viete čo je a ako funguje virtuálna filatelistická výstava EXPONET?
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 08. 05. 2020 13:27
Aktualizované: 30. 05. 2020 21:30

Prezentácia vlastností a ukážka používania virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET

Virtuálna filatelistická výstava


EXPONETwww.exponet.infoČo je EXPONET?


EXPONET je virtuálna filatelistická výstava - priestor na internete, kde možno ukladať, vystavovať, vyhľadávať a prezerať prezentácie filatelistických materiálov (exponáty) v elektronickej podobe. Popri mnohých súťažných exponátoch (spracovaných podľa výstavných pravidiel FIP), často aj vysoko ocenených na súťažných výstavách, je tu umiestnený rad ďalších zaujímavých ukážok, ktoré môžu návštevníkom predviesť a objasniť rôzne úseky filatelie a všetkého, čo s ňou súvisí.
Ide o nesúťažnú výstavu, ktorej cieľom je propagovať filateliu a návštěvníkom byť inšpiráciou, poučením a v neposlednom rade i miestom, kde môžu predviesť výsledky svojho zberateľského a študijného úsilia. Na rozdiel od klasických výstav, sú tu exponáty umiestnené trvalo, bez toho aby dochádzalo k poškodeniu vystavených dokladov, a sú dostupné návštevníkom z celého sveta v pokoji domova i na cestách. Exponet preto obsahuje ako aktuálne existujúce exponáty, tak aj exponáty vzniknuté pred určitým časom, ktoré už neexistujú.


Informačné video


Ak máte chvíľu času a chcete sa dozvedieť viac, pozrite si informačné video. Odporúčame nastavenie najkvalitnejšieho režim zobrazenia 1018p HD a zväčšenie na celú obrazovku.
Členenie exponátov a základné funkcie EXPONETu


Riešenie EXPONETu je zamerané najmä na užívateľsky komfortné vyhľadávanie a zobrazovanie exponátov s možnosťou voľby jazyka pre komunikáciu (aktuálne čeština, angličtina a nemčina). Hlavná stránka umožňuje prístup k naposledy pridaným prípadne aktualizovaným exponátom.

Najdôležitejšie je však vyhľadávanie exponátov podľa odborného záujmu návštevníkov, a to kombináciou jedného až štyroch základných kritérií - podľa teritória, odborového zaradenia, časového určenia a výstavnej triedy EXPONETu. Tieto kritériá sú ďalej členené až do hĺbky troch úrovní, takže každý návštevník má možnosť rozsah vybraných exponátov podľa svojho záujmu postupne zužovať. Získa tak zoznam exponátov, ktoré zodpovedajú jeho predstavám o tom, čo si chce prezrieť. Kliknutím na názov exponátu v takto získanom zozname sa exponát zobrazí vrátane náhľadu na jeho jednotlivé listy (pozri tiež Prezeranie exponátu).

Riešenie EXPONETu rešpektuje skutočnosť, že exponáty nemožno vždy úplne jednoducho ani jednoznačne zaradiť ani do relatívne širokého spektra vopred stanovených kategórií, a preto sú často zaradené i do niekoľkých súčasných kategórií, ktorým viac či menej vyhovujú. Snahou bolo umožniť návštevníkom prístup k exponátom z rôznych uhlov pohľadu a pokiaľ možno, ponúknuť aj exponáty, ktoré sa hľadanou tematikou zabývajú i čiastočne.
Pre rýchlejšiu orientáciu odporúčame návštevníkom najprv sa trochu zoznámiť so štruktúrou výberových kritérií.

Teritoriálne zaradenie – rozumie sa teritórium, ktoré hľadaný exponát opisuje. V najvyššej úrovni je členené na kontinenty, v nižšej úrovni na jednotlivé štáty alebo skupiny štátov a v najnižšej úrovni na čiastkové územnú alebo časová členenie teritória zadaného v strednej úrovni. V oblastiach s väčším počtom exponátov je zohľadnený historicko-politický (a teda aj teritoriálny a časový) vývoj.

Odborové zaradenie – zahŕňa základné členenie exponátov podľa zberateľských odborov vo filatelii, a to ako z hľadiska poštovej histórie, poštových produktov, tak aj tematických odborov. Tu je zohľadnená skutočnosť, že obsahovo môžu niektoré exponáty vzájomne prepojovať čiastkové tradičné aj poštových historické atribúty, v niektorých prípadoch dokonca aj s tematickými.

Časové určenie – v najvyššej úrovni predstavuje rozdelenie na tri obdobia, ktoré sú dané dvomi míľnikmi: založenie Svetovej poštovej únie UPU v roku 1874 a koniec druhej svetovej vojny. Tieto tri obdobia sú v nižšej úrovni ďalej členené na kratšie časové úseky.

Výstavná trieda EXPONETu – členenie tohto kritériavychádza primárne zo všeobecne používaného členenia výstavných tried pri klasických výstavách ale v trochu rozšírenej podobe. Tu je zohľadnená skutočnosť, že nie všetky exponáty umiestnené na EXPONETe majú súťažné charakter a preto nemusia presne zodpovedať kritériám pre klasické výstavy. Dokonca staršie (i súťažné) exponáty vytvorené pred rokmi nemusia presne vyhovovať aktuálne platným výstavným poriadkom. Naviac je známy rad súťažných exponátov, u ktorých zaradenie do výstavnej triedy nebolo celkom jednoznačné a na rôznych výstavách sa líšilo. Vhodné využitie EXPONETu vidíme aj v prezentácii účelovo vytvorených exponátov, určených pre vysvetlenie určitých oblastí filatelie alebo pre jej propagáciu. Aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii, používame upresňujúce označenie Výstavné trieda EXPONET. Pre najvyššiu úroveň podrobnosti nepovažujeme rozsah exponátu za dôležitý, a preto sa súčasne vyhľadajú exponáty štandardného rozsahu spolu s jednorámovými exponátmi a s exponátmi omnoho väčšieho rozsahu. V najvyššej úrovni sa ani nerozlišujú exponáty mládežnícke. Takéto členenie je zabezpečené v druhej (teda nižšej) úrovni.


Vyhľadávanie exponátov na EXPONETe


Na vyhľadávanie exponátov možno použiť niektorú z možností ponuky menu v hornej časti ľavého stĺpca stránky hore pod nadpisom Filatelistické exponáty. Tam možno zvoliť výber podľa jedného kritéria: Výběr exponátů podle teritoria, Výběr exponátů podle oborového zařazení, Výběr exponátů podle časového určení a Výběr exponátů podle výstavní třídy EXPONETu alebo výber podľa ich kombinácií: Výběr exponátů podle všech čtyř kritérií současně – zobrazia sa súčasne všetky 4 kritéria se všechna 4 kritéria, z ktorých možno zadávať ľubovoľné kombinácie.

Ku každému kritériu sa pre všetky tri úrovne zobrazia rozbaľovacie menu s ponukou možností voľby v každej úrovni. Výbery je nutné zadávať vždy od najvyššej úrovne. Kliknutím na prázdny riadok hore v menu sa výber od tejto úrovne smerom nadol zruší. Výber exponátov aktivujete kliknutím na tlačidlo Vybrať. Ako výsledok výberu sa zobrazí zoznam exponátov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.

Ďalej je možné vyhľadávať exponáty podľa krajiny pôvodu vystavovateľa: Výběr exponátů podle země vystavovatele alebo priamo podľa jeho mena: Výběr exponátů podle jména vystavovatele.

Ak chcete opakovane navštevovať niektorý exponát a pamätáte si jeho evidenčné číslo, možno využijete výberovú funkciu: Výběr exponátů podle evidenčního čísla exponátu.

Pravidelným návštevníkom sa určite budú hodiť ďalšie výberové funkcie: Seznam nejnovějších exponátů, Seznam nejnavštěvovanějších exponátů, Seznam nejnavštěvovanějších exponátů dnes, Seznam nejnavštěvovanějších exponátů za posledních 7 dnů, Seznam nejnavštěvovanějších exponátů za posledních 30 dnů.

Samostatne je možné vyhľadať všetky exponáty aktuálne určené na predaj: Seznam exponátů na prodej. Všetky tieto exponáty sú navyše vo všetkých výberoch označené špeciálnym symbolom Exponát na prodej


Prezeranie exponátu na EXPONETe


Ako je možné prezerať exponát?


Po kliknutí na názov exponátu sa zobrazí základné údaje o ňom a zobrazenie všetkých rámov aj listov na nich. Kliknutím na akýkoľvek list sa tento zobrazí v zobrazovacej galérii.


Ako možno listovať v exponáte?


Ak prezeráte konkrétny list exponátu v zobrazovacej galérii, zobrazia sa vpravo či vľavo po nájazde myšou smerové šípky, ktoré umožňujú prechod na susedné listy. Malým okienkom na liste vpravo hore je možné zobrazenie listu zväčšiť. Podobným okienkom vpravo dole sa zobrazenie listu zavrie; rovnaký výsledok docielite kliknutím kdekoľvek mimo zobrazený list.


Možno jednotlivé listy exponátu zväčšiť a zobraziť vo vyššom rozlíšení?


Ak prezeráte konkrétny list exponátu v zobrazovacej galérii, kliknite na malé okienko na liste vpravo hore - zobrazenie listu zväčšíte (na šírku až 1280 bodov). Podobným okienkom vpravo dole sa zobrazenie listu zavrie; rovnaký výsledok docielite kliknutím kdekoľvek mimo zobrazený list.


Niektoré špecifické pojmy EXPONETuČo je výstavná trieda EXPONETu?


Výstavná trieda EXPONETu vychádza zo všeobecne zaužívaného členenia výstavných tried u klasických výstav, ale v mierne rozšírenej podobe. Je tu zohľadnená skutočnosť, že nie všetky exponáty umiestnené na EXPONETe majú súťažný charakter, a teda nemusia presne zodpovedať kritériám pre klasické výstavy. Dokonca staršie (i súťažné) exponáty vytvorené pred rokmi nemusia presne vyhovovať aktuálne platným výstavným predpisom. Naviac je známy rad súťažných exponátov, u ktorých zaradenie do výstavnej triedy nebolo celkom jednoznačné a na rôznych výstavách sa líšilo. Vhodné využitie EXPONETu vidíme aj v prezentácii účelovo vytvorených exponátov, určených pre vysvetlenie určitých oblastí filatelie alebo pre jej propagáciu. Aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii, používame upresňujúce označenie výstavná trieda EXPONETu. Rovnako rozsah exponátu nie je viazaný na súťažné pravidlá FIP, a preto možno nájsť ako exponáty štandardného rozsahu (5 nebo 8 rámov po 16 listoch) či jednorámové, tak i exponáty omnoho väčšieho rozsahu.


Čo je evidenčné číslo exponátu?


Evidenčné číslo exponátu identifikuje exponát. Používa sa najmä pre správu systému, ale môže ho využívať aj bežný návštevník pri opakovaných návštevách rovnakého exponátu - umožňuje jeho rýchle vyhľadanie. Jeho číselnú hodnotu nájdete v hornej časti zobrazeného exponátu. Zhoduje sa starým EXPONETom._____ . ______


V prípade záujmu o ďalšie informácie o virtuálnej filatelistickej výstave EXPONET alebo o zaradenie vášho exponátu na EXPONET, ma kontaktujte

na emailovej adrese

filanotes@gmail.com

alebo cez internetový filatelistický portál

www.postoveznamky.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov