Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštová história a poštová prevádzka:
Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa
Autor: František Pláteník, Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 09. 2020 16:25

Používanie výplatných strojov s výplatným štočkom v tvare motýlika (FRANCOTYP) po oslobodení Československej republiky v roku 1945 s dôrazom na územie Slovenska


Používanie výplatných strojov "motýlik" po oslobodení Československa


Medzi priority československej vlády po oslobodení Československa v roku 1945 bolo aj urýchlené opätovné zavedenie prijímania a doručovania poštových zásielok. Československá pošta sa tejto neľahkej úlohy zhostila veľmi dobre. Poštové zásielky prijímala a doručovala v niektorých prípadoch už aj v prvých dňoch oslobodenia Československa. Zásielky sa vyplácali buď v hotovosti, novými známkami Československa alebo tam, kde mali pošty dostatočný počet (a dostatok odvahy), aj poštovými známkami už zaniknutých štátnych útvarov (známkami Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava). Vyplácanie zásielok výplatnými strojmi na slovenských poštách najmä v mesiaci máj 1945 však stagnovalo. Zatiaľ som sa nestretol s prípadom, že už v máji 1945 by na slovenskom území úrady a firmy na vyplácanie svojich zásielok používali výplatné stroje sústavy FRANKOTYP.

Na území Čiech a Moravy to bolo však iné. Už v prvých dňoch mája 1945 po oslobodení, firmy a úrady, aj naďalej používali výplatné stroje. Buď so zaniknutým názvom štátoprávneho usporiadania v odtlačku výplatného stroja BÖHMEN UND MÄHREN / ČECHY A MORAVA a ponechali v dennej pečiatke aj dvojjazyčný názov poštového úradu. Štočky v stroji zostali tiež v nezmenenej podobe, teda dvojjazyčné, nemecko-české.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa
Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Niektorí používatelia však odstránili zo stroja iba nemecké názvy pôšt v dennej pečiatke a ponechali nemecký text v štočku používateľa a nemecký názov štátu vo výplatnej pečiatke. Je však viac prípadov, keď firmy a úrady výplatné stroje upravovali v máji 1945 radikálne. Z odtlačku výplatného stroja odstránili - vysekali všetky dvojjazyčné názvy z textu. V stroji zostalo len torzo s dátumovou pečiatkou a vo výplatnej pečiatke iba výplatné znamienko a výplatná hodnota. Vznikli tak veľmi zaujímavé celistvosti.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Treba dodať, že po oslobodení republiky už v máji 1945 začala svoju činnosť opäť firma B. Jarolímka, ktorá od roku 1926 na území Československej republiky zabezpečovala predaj a údržbu strojov sústavy FRANKOTYP. V Čechách bolo v užívaní niekoľko stoviek strojov sústavy FRANKOTYP na rozdiel od Slovenska. Je pravdepodobné, že mechanici firmy B. Jarolímek tak už v prvých dňoch po oslobodení začali vykonávať údržbu a úpravu výplatných strojov vo firmách a iných inštitúciách. Upravovali stroje tak, aby vyhovovali, novému štátoprávnemu usporiadaniu s dôrazom na správny názov štátu vo výplatnej pečiatke „Československo“.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa
Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Na Slovensku to bolo iné. Počas trvania Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945, rôzne inštitúcie a firmy používali približne 160 výplatných strojov, pri čom Ján Marenčík vo svojom katalógu eviduje viac ako 150 odtlačkov výplatných strojov z obdobia Slovenského štátu. Údržbu a predaj výplatných strojov v období Slovenského štátu a krátko po jeho zániku vykonávala na Slovensku firma Miloša Krupca z Bratislavy. Je možné, že firma z objektívnych dôvodov nemohla vykonávať naďalej svoju činnosť ihneď po oslobodení, napr. pre nedostatok mechanikov a nedostatok súčiastok. Používanie, údržba a predaj výplatných strojov na území Slovenska v mesiacoch máj, jún a júl roku 1945 bol iba sporadický. Starí, ale aj noví používatelia na území Slovenska, začali vo zvýšenej miere na vyplácanie zásielok používať výplatné stroje až koncom roka 1945 a v rokoch 1946 – 1948. FRANKOTYP - motýľ sa po Slovensku znovu rozletel...

Inštitúcie a podniky si, v medziach svojich možností, štočky v strojoch upravovali sami odstraňovaním nemeckých nápisov, a naďalej používali výplatný stroj a výplatnú pečiatku, v ktorej ponechali už neplatný názov štátu SLOVENSKO.

Napríklad odtlačok výplatného stroja firmy: Zbrojovka Brno A.S. / ZÁVOD V POV.BYSTRICI mal v štočku vysekaný nemecký nápis WERK WAAG BYSTRITZ / Waffenwerke Brunn,A.G. Mám zadokumentovanú celistvosť z 24. 8. 1945 ešte s názvom krajiny SLOVENSKO.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Ďalší odtlačok výplatného stroja, ktorý mám vo svojej zbierke je štočok používateľa: Úradovňa / robotníckej / sociálnej / poisťovne/ v Topoľčanoch. Dátumová pečiatka je zo 4. 8. 1945 a výplatná pečiatka je s názvom štátu SLOVENSKO.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Zatiaľ najneskoršie známe použitie výplatného stroja s nápisom SLOVENSKO používalo Družstvo pre zber textilných a iných odpadkov v Hornom Kamenci (dohliadacia pošta Zemianske Kostoľany) a to ešte 13. 3. 1946 (prevzaté z [5]).

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Výplatné stroje, ktoré odtláčali správny názov štátu ČESKOSLOVENSKO sa v poštovej prevádzke na území Slovenska začali vyskytovať približne v mesiacoch júl – august 1945. Išlo hlavne a výplatné stroje používané v bankách a poisťovniach. Napríklad ÚSTREDNÁ / SOCIÁLNA / POISŤOVŇA poštový úrad Bratislave 1 (denná pečiatka 22 8 45) alebo TATRA / POISŤUJÚCA ÚČ.SPOL. (denná pečiatka 10 9 45).

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Jednoduché zmeny vo firemných štočkoch môžeme nájsť napríklad vo výplatných strojoch FOŽ a SCHENCKER & CO. odstránením (vypílením, resp. vysekaním) nemeckých slov "EISEN" a "PRESSBURG" (pre porovnanie prinášame ukážky odtlačkov pôvodných (SLOVENSKO) a nových (ČESKOSLOVENSKO) výplatných strojov).

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Zvláštna zmena bola vykonaná vo výplatných štočkoch výplatného stroja OKRESNÁ / SOCIÁLNA / POISŤOVŇA / V LIPT. SV. MIKULÁŠI a ŽILINSKÁ SÚKENNÁ TOVÁRŇA ÚČ.SP. (pozri nižšie). Výplatná pečiatka nemá - z neznámych dôvodov - trojuholníky a kruhovú výseč v obrazci motýlika.
(Poznámka: M. Bouška a I. Leiš sa v úvode ku svojmu Katalógu OVS 1945-48 [4] o tomto variante zmieňujú len v prípade po-protektorátnych výplatných pečiatok ako dôsledok vysekania názvu ČECHY A MORAVA. Z pohľadu slovenských výplatných pečiatok tento dôvod nemá opodstatnenie, lebo v dolnej časti rámčeka nebol žiadny text. Najpravdepodobnejšie sa javí vysvetlenie, že v oboch prípadoch bol vytvorený výplatný stroj s novými štočkami vrátane štočku výplatnej pečiatky, už bez vyrytých trojuholníkov a kruhovej výseče.)

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Okrem vyššie uvedenej zmeny vo výplatnom štočku, Žilinská súkenná továreň vyriešila situáciu vo svojom výplatnom stroji ŽILINSKÁ SÚKENNÁ TOVÁRŇA ÚČ.SP šikovne. Vo firemnom štočku vypustila názov v nemčine v druhom riadku a nahradila ho názvom firmy v ruštine. Zároveň dohliadacím poštovým úradom sa stala pošta Žilina 2.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Ideologicky podobnú zmenu "od nemeckého k sovietskemu", môžeme pozorovať vo výplatnom stroji TATRA / POISŤUJÚCA ÚČ.SPOL, ktorý zdanlivo zmenil sídlo: nie však fyzicky, len premenovaním ulice z Goetheho na Gorkého...

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Zaujímavé sú aj zmeny vykonané v štočkoch, prípadne aj vo výplatných pečiatkach strojov po znárodnení podnikov a inštitúcií. Napríklad v roku 1946 mal štočok firmy Ringhoffer-Tatra z Bratislavy nápisy: RINGHOFFER-TATRA / ORIGINÁL / Melichar. Neskôr však bol tento nápis zmenený a nahradený štočkom s nápismi: ZÁVODY NA HOSPODÁRSKE / STROJE / Agrostroj / NÁRODNÝ PODNIK.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Dôležitým údajom, je správa Ministerstva pôšt zo dňa 17. 12. 1946, ktoré rozhodlo v Československu zmeniť do tej doby používaný tvar motýlika vo výplatnej pečiatke a nahradiť ho “pseudoznámkou”. Zmeny sa týkali aj dennej pečiatky, ktorá už nemala byť jednokruhová, ale dvojkruhová bez môstika a. pod.

Obdobná správa bola uvedená aj na Slovensku v poštovom vestníku Povereníctva pôšt číslo 5 z roku 1947, kde sa na strane 4 uvádza pod článkom 5 v odseku 1. s názvom ”Nový vzor výplatného odtlačku – päťmiestne výplatné stroje” nasledovné (prevzaté z [3]: (Pod správou je vyobrazený propagačný odtlačok výplatného stroja firmy): MILOŠ KRUPEC / BRATISLAVA / STALINOVO NÁM.Č. 34 (výplatná pečiatka je v tvare pseudoznámky).

1. V nových výplatných strojoch budú v budúcnosti výplatné odtlačky tohto vzoru.

2. Doterajšie vzory výplatných odtlačkov sa môžu používať aj naďalej. Za nové vzory sa budú vymieňať, až výplatné stroje budú dané do opravy, najneskoršie však do konca roku 1948.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Touto dvojicou úradných správ v príslušných dokumentoch v podstate končí éra sústavy výplatných strojov FRANKOTYP v tvare motýlika na území Československa a tým aj na území Slovenska. Podniky a inštitúcie však nariadenie, že do 31. 12. 1948 by mali vymeniť motýlika vo výplatnej pečiatke za pseudoznámku, hlavne na Slovensku, nedodržiavali. Pošta v niektorých prípadoch naďalej akceptovala ešte starý vzor motýlika vo výplatnej pečiatke aj po roku 1948.

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Ako ukazuje posledná ukážka, "Éra motýlika” na odtlačkoch výplatných strojov sústavy FRANKOTYP v Československu, resp. na Slovensku defintívne skončila pravdepodobne až koncom roka 1953. Až potom vo výplatných strojoch nastala nadobro (výlučne) “Éra pseudoznámky”...

Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa


Alebo niekto dokáže doložiť ešte neskoršie použitie výplatného stroja s motýlikom?


Použité zdroje


© [1] I. Leiš: Výplatní otisky (příručka), TRANSCO, Praha, 1991
© [2] I. Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, Filatelistické štúdie č. 4, Slovenská filatelistická akadémia, Košice, 2011
© [3] J. Marenčík: Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 – 1945, vlastný náklad, Košice, 2008
© [4] M. Bouška, I. Leiš: KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ z území Československa 1945-48 (s výplatním razítkem tvaru motýlika, Filatelistické sešity - FILATELIE 24/1982, 2 - 18/1983
© [5] J. Marenčík: Odtlačky výplatných strojov na Slovensku v rokoch 1939, 1945 a v roku 1993, KOŠICE VO FILATELII 25, Klub Filatelistov Košice 54-01, Košice, 2014

Kontakt


Ak máte zaujímavé odtlačky výplatných strojov motýlik z tohto obdobia, zbierate túto oblasť alebo máte odtlačky na výmenu/predaj, prosím, dajte nám vedieť na emailovej adrese filanotes@gmail.com.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov