Medzinárodný filatelistický veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne

Pozvanie na tradičný medzinárodný jesenný zberateľský veľtrh AUTUMN STAMPEX v Londýne (Veľká Británia).

29. 09. 2021

Poštová história a poštová prevádzka:
Pošta Partner - Nová služba Slovenskej pošty

Pošta Partner - Nová služba Slovenskej pošty
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov Ing. Boženy Repkovej, Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: Slovenská pošta, a.s.
Publikované: 22. 01. 2009 16:56

Nová služba Slovenskej pošty, a. s. Pošta Partner pre verejnosť - základné informácie a zaujímavé poštové doklady.


Pri prezeraní väčších objemov bežnej slovenskej korešpondencie som natrafil na obálky pečiatkované dennými pečiatkami, ktoré v medzikruží určenom pre názov poštového úradu a PSČ majú uvedené aj slovo PARTNER. Takýchto pečiatok bolo viac druhov s rôznymi miestnymi názvami a PSČ, niektoré sa opakujú častejšie, niektoré len zriedka. Pretože som sa doteraz s ničím podobným nestretol, rozhodol som sa o týchto pečiatkach zistiť čosi viac. Najpriamejšia cesta vedie na Slovenskú poštu, a. s., ktorá, ako som sa správne domnieval, službu, resp. projekt s názvom Pošta Partner prevádzkuje. Po krátkom pátraní som získal kontakt na Ing. Boženu Repkovú, vedúcu Oddelenia poštovej politiky Slovenskej pošty, a. s., ktorá mi veľmi ochotne poskytla základné podklady. Zároveň ma upozornila, že v súčasnosti sa pripravujú nové kritériá pre rozvoj zmluvného poskytovania služby Pošta Partner, ktoré budú známe v blízkom čase. Tie však pravdepodobne nezmenia nič na podstate služby, preto považujem za rozumné oboznámiť zberateľov s podstatou služby už teraz.


Podstata služby Pošta Partner


Pošta Partner je forma poskytovania poštových služieb verejnosti, ktorú Slovenská pošta, a. s. prevádzkuje v spolupráci so zmluvnými partnermi. Cieľom projektu je zabezpečiť poštové služby hlavne v miestach, kde je nutné z dôvodu nedostatočných ekonomických výsledkov rušiť neefektívne prevádzky pôšt. Pri riešení tejto problematiky Slovenská pošta, a. s vychádza zo skúseností poštových správ v Európskej únii, kde je nahrádzanie pôšt inou formou poskytovania poštových služieb bežnou praxou.


Pošta Partner z pohľadu záujemcu o prevádzkovanie tohto druhu činnosti


Pošta Partner je miesto (priestor), v ktorom prevádzkovateľ na základe zmluvy so Slovenskou poštou, a.s., poskytuje poštové služby v mene Slovenskej pošty, a.s. Výhodou pre podnikateľa je, že môže poštové činnosti začleniť do komplexu svojich obchodných, alebo administratívnych aktivít. Služby poskytuje na základe zmluvy v prospech Slovenskej pošty, a. s. vo svojich alebo v prenajatých priestoroch. Prevádzkovateľom pošty Partner sa tak môže stať napr. majiteľ obchodnej prevádzky, obecný úrad, ale aj akákoľvek fyzická osoba spĺňajúca podmienky pre živnosť, ktorá má vhodné priestory pre túto činnosť. Pre zmluvných partnerov, rovnako ako pre pošty, platí povinnosť dodržiavať všetky stanovené pravidlá a predpisy. Túto činnosť vykonáva partner osobne, respektíve prostredníctvom svojich zamestnancov, po absolvovaní vstupného odborného kurzu, ktorý mu Slovenská pošta zabezpečí bezplatne po podpísaní zmluvy. Okrem toho partnerovi poskytne základné prevádzkové vybavenie, vrátane potrebnej PC techniky s príslušným programovým vybavením a formou prenájmu mu poskytne unifikované interiérové vybavenie. Prevádzkovateľ pošty Partner dostáva od Slovenskej pošty, a.s. zmluvne dohodnutú mesačnú odmenu, ktorej výška závisí od rozsahu poskytovaných služieb a veľkosti spádovej oblasti.


Pošta Partner z pohľadu zákazníka


Pošta Partner je súčasťou verejnej poštovej siete, ktorá poskytuje poštové služby tak ako každá pošta. Zákazník má možnosť využiť najmä tieto služby:

  • príjem listových zásielok a balíkov,
  • príjem poštových peňažných poukazov,
  • príjem platobných dokladov SIPO a príjem účtov telekomunikačných úhrad,
  • služby Poštovej banky,
  • predaj cenín a kolkov,
  • výdaj oznámených nedoručených zásielok.

Otváracie hodiny pre verejnosť sú spravidla blízke alebo zhodné s otváracími hodinami partnera pri poskytovaní inej podnikateľskej činnosti alebo s úradnými hodinami (obecné úrady).

Zriadením pošty Partner v obci sa spravidla nezhoršuje kvalita poskytovaných služieb hlavne preto, že zákazník má ďalej možnosť prístupu k poštovým službám bez toho, aby musel z obce vycestovať do inej obce. Dochádza k skvalitneniu aj v doručovaní, nakoľko v obvode zriadenej pošty Partner sa spravidla zavádza aj doručovanie motorizovaným doručovateľom. Toto riešenie je pre zákazníkov výhodné, pretože motorizovaný doručovateľ doručuje aj balíkové zásielky.

Prevádzkáreň pošty Partner je pod neustálym odborným dohľadom Slovenskej pošty, a. s., pretože tá naďalej zodpovedá za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, ktoré zákazníkom poskytuje partner na základe zmluvy.


Pošta Partner z pohľadu zberateľov


Z uvedeného popisu služby Pošta Partner vyplýva, že ide o novú formu poskytovania služieb, ktorá sa nápadne podobá na služby poskytované dávnejšie zrušenými poštovňami. Podobne ako v prípade poštovní, z pohľadu zberateľského je zaujímavé zistiť ďalšie podrobnosti týkajúce sa spustenia celej služby, zoznamu partnerských pôšt, ich denných pečiatok a dátumov ich prevádzkovania a pod. Taktiež, a to je najzaujímavejšia „práca“, bude zaujímavé nájsť poštové doklady nielen všetkých fungujúcich pôšt Partner, ale aj filatelisticky dokumentovať rôzne typy poštových služieb, ktorá tá-ktorá pošta Partner poskytuje.


Zoznam zriadených prevádzok Pošta Partner


Na základe informácií zo Slovenskej pošty, je k dnešnému dňu (22. 1. 2009) v prevádzke 47 pôšt Partner. Uvádzame ich kompletný zoznam podľa dátumu ich zriadenia:

  Trstená na Ostrove 2 / 2003  
  Kremnické Bane 11 / 2003  
  Čičmany 11 / 2003  
  Hokovce 12 / 2003  
  Horná Lehota pri Brezne 12 / 2003  
  Veľká Lodina 3 / 2004  
  Špania Dolina 7 / 2004  
  Prestavlky 9 / 2004  
  Martovce 10 / 2004  
  Kližská Nemá 10 / 2004  
  Vyšný Kubín 10 / 2004  
  Bacúch 11 / 2004  
  Podkonice 11 / 2004  
  Gemer 11 / 2004  
  Dolné Strháre 11 / 2004  
  Tatranská Polianka 12 / 2004  
  Matiašovce 12 / 2004  
  Veľké Hoste 1 / 2005  
  Úhorná 1 / 2005  
  Dolná Poruba 2 / 2005  
  Dunajská Lužná - Miloslavov 11 / 2006  
  Gabčíkovo 1 / 2008  
  Vrbová 5 / 2008  
  Šamorín 5 / 2008  
  Kamenica 6 / 2008  
  Jatov 7 / 2008  
  Párnica 7 / 2008  
  Kalinkovo 8 / 2008  
  Nová Vieska 9 / 2008  
  Podrečany 9 / 2008  
  Ratkovská Lehota 9 / 2008  
  Zlatno 9 / 2008  
  Šmigovec 9 / 2008  
  Plechotice 9 / 2008 (od 16.9.)
  Chľaba 9 / 2008 (od 16.9.)
  Hubová 9 / 2008  
  Herľany 10 / 2008  
  Sokoľany 10 / 2008  
  Liptovský Trnovec 10 / 2008  
  Detvianska Huta 11 / 2008  
  Ladzany 11 / 2008  
  Veľké Ozorovce 11 / 2008  
  Baďan 11 / 2008  
  Hronská Dúbrava 11 / 2008  
  Jastrabá 11 / 2008  
  Hrachovište 11 / 2008  
  Demänovská Dolina 1 / 2009  


Ukážky pečiatok a poštových zásielok služby Pošta Partner


Prikladám zoznam a ukážky denných pečiatok pôšt Partner, ktoré sa mi doteraz podarilo identifikovať. Zároveň vyzývam všetkých, ktorí vedia poskytnúť ďalšie informácie, prípadne doplniť zoznam alebo ukážky - napíšte nám.

Pošta Partner: Bacúch
PSČ: 976 65
Text v medzikruží:
976 65 POŠTA PARTNER BACÚCH
Oddeľujúce znaky: ***
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 11 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
21. 2. 08, 25. 2. 08, 26. 2. 08, 4. 4. 08, 6. 8. 08
Obr
 
Pošta Partner: Vyšný Kubín
PSČ: 027 01
Text v medzikruží:
POŠTA PARTNER 027 01 VYŠNÝ KUBÍN
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 10 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
3. 4. 08, 15. 6. 08
Obr
 
Pošta Partner: Dunajská Lužná - Miloslavov
PSČ: 900 47
Text v medzikruží:
900 47 POŠTA-PARTNER MILOSLAVOV
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: 1
Zriadené: 11 / 2006
Zdokumentované dátumy používania:
8. 8. 08, 26. 8. 08
Obr
 
Pošta Partner: Kalinkovo
PSČ: 900 47
Text v medzikruží:
POŠTA PARTNER KALINKOVO 900 40
Oddeľujúce znaky: (žiadne)
Rozlišovacie číslo: 1
Zriadené: 8 / 2008
Zdokumentované dátumy používania:
13. 8. 08
Obr
 
Pošta Partner: Horná Lehota pri Brezne
PSČ: 976 51
Text v medzikruží:
976 51 POŠTA-PARTNER HORNÁ LEHOTA
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 12 / 2003
Zdokumentované dátumy používania:
25. 2. 08, 14. 3. 08, 8. 4. 08, 16. 4. 08, 7. 7. 08, 21. 7. 08, 28. 7. 08, 12. 8. 08, 16. 9. 08
Obr
 
Pošta Partner: Prestavlky
PSČ: 966 05
Text v medzikruží:
POŠTA PARTNER 966 05 PRESTAVLKY
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 9 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
25. 2. 08, 26. 2. 08, 7. 4. 08, 13. 4. 08, 16. 4. 08, 8. 7. 08, 24. 7. 08
Obr
 
Pošta Partner: Čičmany
PSČ: 013 17
Text v medzikruží:
013 17 POŠTA-PARTNER ČIČMANY
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 11 / 2003
Zdokumentované dátumy používania:
21. 2. 08, 25. 2. 08
Obr
 
Pošta Partner: Dolné Strháre
PSČ: 991 04
Text v medzikruží:
991 04 POŠTA PARTNER DOLNÉ STRHÁRE
Oddeľujúce znaky: *
Rozlišovacie číslo: 1
Zriadené: 11 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
14. 3. 08
Obr
 
Pošta Partner: Veľká Lodina
PSČ: 044 32
Text v medzikruží:
044 32 POŠTA-PARTNER VEĽKÁ LODINA
Oddeľujúce znaky: (žiadne)
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 3 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
16. 4. 08
Obr
 
Pošta Partner: Kremnické Bane
PSČ: 935 01
Text v medzikruží:
935 01 POŠTA-PARTNER KREMNICKÉ BANE
Oddeľujúce znaky: x
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 11 / 2003
Zdokumentované dátumy používania:
26. 2. 08
Obr
 
Pošta Partner: Hokovce
PSČ: 935 83
Text v medzikruží:
935 83 POŠTA-PARTNER HOKOVCE
Oddeľujúce znaky: x
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 12 / 2003
Zdokumentované dátumy používania:
16. 12. 03, 2. 2. 05
Obr
 
Pošta Partner: Dolná Poruba
PSČ: 914 44
Text v medzikruží:
POŠTA PARTNER 914 44 DOLNÁ PORUBA
Oddeľujúce znaky: x
Rozlišovacie číslo: 1
Zriadené: 2 / 2005
Zdokumentované dátumy používania:
15. ?. 05, 25. 2. 08, 26. 2. 08, 27. 2. 08, 14. 3. 08, 22. 4. 08, 7. 9. 08
Obr
 
Pošta Partner: Tatranská Polianka
PSČ: 059 82
Text v medzikruží:
059 82 TATRANSKÁ POLIANKA POŠTA PARTNER
Oddeľujúce znaky: x
Rozlišovacie číslo: (žiadne)
Zriadené: 12 / 2004
Zdokumentované dátumy používania:
20. 1. 09
Obr
 
Obr
 

A na záver tri ukážky doporučených listov, ktoré dokumentujú, že príslušné pošty Partner poskytujú aj zasielanie doporučených zásielok a používajú vlastné R-nálepky.

Obr
 
Obr
 
Obr
 Poďakovanie:

Za zaslanie pohľadnice a doporučenej obálky z Pošty Partner Tatranská Polianka ďakujem p. Rusnačkovi zo Spišského Štvrtka.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov