Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Výstavy a exponáty:
Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 06. 2015 09:50

Článok z cyklu Ako vytvoriť úspešný filatelistický exponát? venovaný odporúčaniam pre rozmery výstavných listov pre filatelistické exponáty určené na súťažné filatelistické výstavy. Článok je doplnený o praktické skúsenosti a odporúčania dlhoročného úspešného vystavovateľa.Motto


Ak nie si pripravený svoj exponát po čase aspoň čiastočne prerobiť, ani s tvorbou exponátu a jeho vystavovaním nezačínaj.

Neustály vývoj filatelie a zbierania známok prináša nové vetry aj do vystavovania. Okrem obsahovej tvorby filatelistických exponátov, ktorej sa venujeme v iných článkoch na www.postoveznamky.sk, podliehajú zmenám aj názory na vhodnosť použitia takých či onakých rozmerov výstavných listov.


Odporúčané rozmery výstavných listov


Pretože ide o závažný problém vyvolávajúci množstvo otázok medzi vystavovateľmi, ale aj organizátormi výstav, najvyšší orgán svetovej filatelie, ktorým je Rada FIP (FIP board), na svojom zasadnutí v Soule v auguste 2014 prijal nasledujúce odporúčania pre rozmery výstavných listov pre filatelistické exponáty (pozri [Lit1]).

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty


Ako skúsený dlhoročný vystavovateľ si ku tomu dovolím pripojiť zopár vlastných skúseností a odporúčaní.


Konkrétne skúsenosti s výberom rozmeru výstavných listov


Keďže som začínal s vystavovaním pred takmer 40 rokmi, štartoval som na kedysi jediných možných listoch rozmerov 23 x 29 cm, známych ako POFIS alebo Schaubek listy. Inej voľby nebolo a inú voľbu nepodporovali výstavné pravidlá ani prísni porotcovia. Postupe sa však ľady pohli a začali sa objavovať exponáty na iných formátoch listov. Spočiatku boli ich vystavovatelia kritizovaní a penalizovaní, ale keď sa zistilo, že sa nové formáty listov zmestia do výstavných rámov a do exponátov sa dostávajú väčšie kvalitné materiály, opozícia čiastočne povolila. To bola polovica 90. rokov a na našich stoloch sa začínali objavovať osobné počítače a rôzne typy tlačiarní. To, spolu s prudkým rozvojom počítačového softvéru (programov) prinieslo nové a hlavne dostupné možnosti prípravy listov a ich tlače. A vystavovatelia získali možnosť voľnejšieho rozhodovania ako pripravia, usporiadajú a vytlačia svoje exponáty a či využijú aj iné formáty listov.

Otázku veľkosti výstavných listov som musel riešiť aj ja, pretože postupným skvalitňovaním materiálu, som potreboval umiestniť na výstavné listy väčšie obálky, telegramy a iné artefakty. A nielen uložiť, ale ako tematický vystavovateľ (*), aj pospájať do zmysluplných príbehov, čo mi štandardné (presnejšie tradičné) výstavné listy neumožňovali. A keďže som striktný odporca akéhokoľvek vystrihovania, skracovania a skladania obálok (....slušný zberateľ by mal mať zakázané používať nožnice! :-)), musel som to urgentne riešiť - stratiť body za to, že mám mimoriadny materiál ale neviem ho vtesnať na jeden list, nie je práve najlepšia predstava!

----------------
(*) Upozorňujem, že problém veľkosti výstavných listov je špecifický najmä pre tematické (a čiastočne aj poštovo-historické) exponáty, ktoré pracujú s rôznorodým a teda často aj "neštandardným" materiálom "neštandardných" rozmerov - vystavovatelia tradičných exponátov, exponátov poštových celín, aerofilatelie, astrofilatelie, maximafilia a pod. takýto problém mať nemusia a teda ani otázku väčších rozmerov výstavných listov riešiť nebudú musieť.
-------------------------------------------------------

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty

Problém s umiestnením materiálu väčších rozmerov na výstavnom liste POFIS - prekrývanie materiálov a nedostatok miesta pre ďalšie známky a materiály a sprievodné texty [Exp1].


Pri zvažovaní iných rozmerov som sa formátom A4 nikdy vážne nezaoberal, lebo pre pokročilého tematického vystavovateľa sú príliš "tesné". Voľbou boli väčšie listy formátu A3 (naležato alebo nastojato?) alebo iné neštandardné rozmery, ktoré však stále vyhovujú výstavným rámom. V mojom prípade rozhodla dostupnosť kvalitných A3 hárkov papiera (dôležité bolo, že sa vyrábali v dostatočnej hrúbke papiera, aby udržali stojaci list s viacerými materiálmi a súčasne sa dali použiť do počítačových tlačiarní a kopíriek). A keď sa ku tomu pridala jednoduchá možnosť vložiť ich do A3 "eurobalov" a tie do A3 krúžkových zakladačov, bolo rozhodnuté. Mojou voľbou bol čisto biely papier hrúbky 250 g formátu A3 naležato. Ale tým, samozrejme, nebolo všetkým rozhodnutiam koniec....

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty

Formát A3 naležato, čisto biely papier, kvôli lepšiemu kontrastu a čitateľnosti aj malých fontov písma [Exp2].


Iný rozmer výstavných listov prináša aj iný spôsob uloženia materiálov a pripojenia sprievodných textov. V tematickej filatelii je tento problém ešte väčší, lebo nezáleží len na rozmiestnení, ale aj na usporiadaní, aby bol mikropríbeh na jednom výstavnom liste ľahko pochopiteľný a čitateľný. A to bol jeden z problémov, o ktorom som vopred netušil a na ktorý ma upozornili až iní vystavovatelia a porotcovia, keď som exponát dokončil a vystavil. Voľajako sa im ťažko čítal.... Čo sa s tým dá robiť? Pravdu povediac, neviem a doteraz som sa s tým úplne nevyrovnal a nenašiel uspokojivé riešenie ako na výstavnom liste formátu A3 naležato umiestniť materiál a text tak, aby bolo splnený očakávaný "tok" príbehu zhora nadol, zľava doprava. Jednou z možností, ktorú zvažujem, je očíslovať materiály a sprievodné texty, čo môže pôsobiť trochu neesteticky, ale mohlo by to splniť hlavný účel - ľahkú čitateľnosť.

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty

Uloženie materiálov a sprievodných textov spôsobuje problém s jednoduchým sledovaním mikropríbehu na jednom liste - mnoho zdanlivých "odbočiek" [Exp2].


Z uvedeného vidno, že aj pri pôvodne zdanlivo jednoznačnej voľbe formátu výstavných listov, môže dôjsť k vzniku netušených problémov, ktoré jednoznačnú voľbu spochybnia. Ale taký je život, život vystavovateľa nevynímajúc...

Pri dnešnom poznaní a lepších materiálnych možnostiach by som sa priklonil ku kompromisným rozmerom listov medzi A4 a A3 približne 31 x 29 cm. Moje rozhodnutie je založené na potrebe vyriešiť vyššie uvedenú ľahkú čitateľnosť mikropríbehov na jednotlivých listoch a na pozorovaní iných exponátov, ktoré takýto formát úspešne využívajú. Možno si budem musieť trochu priplatiť za kvalitné obaly pre tento formát (už sú komerčne dostupné) a upraviť štandardné A3 listy na nový rozmer, ale nevidím to ako neprekonateľné prekážky.

Odporúčané rozmery výstavných listov pre súťažné filatelistické exponáty

Výstavný list z kompromisným rozmerom listov medzi A4 a A3 približne 31 x 29 cm [Exp3].


Na tomto mieste treba ešte pripomenúť, že niektorí vystavovatelia riešia problémy s väčšími materiálmi tým, že síce používajú štandardný A4 formát listov, ale na väčšie materiály použijú dva spojené listy. Toto riešenie je jednoduché a elegantné. Ale len dovtedy, kým nemusíte exponát zabaliť a prenášať. Národní komisári by vám vedeli rozprávať, aká je to oštara prenášať a nepoškodiť exponát s jedným alebo dvoma dvojitými listami v špeciálnom obale....


Odporúčania pre výber rozmeru výstavných listov


Ak by som mal zhrnúť svoje skúsenosti a formulovať odporúčania vystavovateľom, ktorí sa rozhodnú pripraviť nový exponát, odporúčam voliť najskôr menšie rozmery - ideálne najjednoduchší formát A4. Dôvodom je počiatočná relatívne častá potreba upravovať alebo prerábať listy - jednoducho, bez zbytočného zdržania pri hľadaní počítača a programu, kde sa upraví text a jeho rozloženie na liste a tlačiarne, kde sa dá list jednoducho vytlačiť. Začínajúci vystavovateľ by si mal uvedomiť, že začiatky tvorby exponátu sú vecou hľadania. To vyvoláva mnoho zmien na jednotlivých listoch a často aj na väčších častiach alebo dokonca v celej koncepcii exponátu.

Až v momente, keď má vystavovateľ za sebou niekoľko úspešných výstav a je spokojný s koncepciou svojho exponátu (takýmto bodom môže byť úspešné vystavovanie na súťažnej výstave I. stupňa - národnej), môže začať rozmýšľať o prepracovaní exponátu na novom formáte výstavných listov. A tu prichádza do úvahy voľba formátu POFIS/Schaubek, ktoré sú trochu nižšie ako A4 ale omnoho širšie, takže umožnia umiestniť aj dlhšie obálky, voľba formátu A3 - určite na ležato kvôli udržaniu ťažkého materiálu alebo voľba kompromisného formátu medzi A4 a A3. V prípade formátov A4 a POFIS/Schaubek sú umiestnené 4 listy v jednom rade, v prípade formátu A3 naležato sú umiestnené 2 listy v jednom rade a v prípade kompromisného formátu medzi A4 a A3 sú umiestnené 3 listy v jednom rade vo výstavnom ráme.


Použitá literatúra


  • [Lit1] Flash, Federation Internationale de Philatelie, Nr. 120 - 2015, pp. 7-8.

Použité exponáty


  • [Exp1] Vojtech Jankovič: Worlds of pedals
  • [Exp2] Vojtech Jankovič: My Life as a Bicycle
  • [Exp3] Damian Läge: Australasian Birdlife
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov