Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Books, magazines and other publications:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 23/2012

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 23/2012
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 01. 2013 00:33

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o vydaní nového zborníka KOŠICE VO FILATELII č. 23/2012, ktorý obsahuje zaujímavé odborné a popularizačné články o filatelii a príbuzných zberateľských odboroch od významných košických zberateľov. Číslo je venované 90. výročiu organizovanej filatelie v Košiciach.

KOŠICE VO FILATELII č. 23/2012


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania.
Redakčná rada: Dušan Evinic, MVDr. Alexander Bárd, CSc.Mgr. Daniela Slezáková, Ing. Ján Marenčík
, Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 120 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 23/2012

Obsah:
 • Kotek, T.: Perfin, ktorý bol prvý a ktorý najdlhšie používaný.
 • Kotek, T.: Perfin Dod-N3, spresnenie identifikácie.
 • Evinic, D.: 70 rokov od vydania slovenských kolkov vzor 1942.
 • Evinic, D.: Československé kolky 6. emisie 1947, 65 rokov od ich vydania.
 • Chmelár, V.: Poštová výberka PNS.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2012).
 • Maraček, I.: 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v Bratislave.
 • Pálka, J.: Poštovníctvo v Košiciach od polovice XVI. po XX. storočie.
 • Marenčík, J.: 90 rokov organizovanej filatelie v Košiciach (1922 - 1945).
 • Bárd, A.: Príspevok k dejinám Klubu filatelistov 10-01 Košice (v súčasnosti KF 54-01) obdobie rokov 1965-1975.
 • Kotek, T.: Za Jaroslavom Kuběnkom.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists