National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).

08. 10. 2023

Books, magazines and other publications:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 12. 2014 17:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Jubilee 25th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.

KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Redakčná rada: Dušan Evinic, Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 150 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Obsah:
 • Kiššimon, M.: Veľká vojna.
 • Dobál, H.: Kresťanská filatelia - Vianoce.
 • Pálka, J.: Vozová pošta Rakúskeho cisárstva (Uhorska) v predznámkovom období.
 • Evinic, D.: Listinné kolky - vydania pre Slovensko 1939, 1942, 1945, 1946.
 • Kotek, T.: Košický perfin firmy Ignác Ungar a syn I.I.ésF.
 • Gerec, M.: Slovenské známkové zošitky.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2014)i.
 • Marenčík, J.: Odtlačky výplatných strojov na Slovensku v rokoch 1939, 1945 a 1993.
 • Háber, P.: Balíkové známky Dánska 1919 - 1975.
 • Maraček, I. - Kostecká, Z.: Štyridsaťročná spolupráca KF 54-01 a UVLaF v Košiciach.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Správa o činnosti KF 54-01 Košice za rok 2013.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Zapojenie košických filatelistov do funkcií a rozličných filatelistických organizáciách.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Naši jubilanti, spomíname.
 • Gaál, V.:Život filatelistu je zaujímavý.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.



Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists