Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Books, magazines and other publications:
Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014

Issue of proceedings KOŠICE VO FILATELII (KOSICE IN PHILATELY) No. 25/2014
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 12. 2014 17:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Jubilee 25th volume of the yearbook KOŠICE VO FILATELII č. 27/2016 which contains interesting specialised and popular articles on philately and relates collecting areas by renowned Kosice collectors.

KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014


Vydala Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre KF 54-01 v Košiciach a Združenie klubov filatelistov východného Slovenska pre účely vzdelávania s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Redakčná rada: Dušan Evinic, Prof. MVDr. Imrich Maraček, Dr,Sc., Ing. Ján Marenčík, Viliam Gaál, Dr. Tichomír Kotek
Adresa redakcie: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice
Náklad: 150 kusov


Zborník KOŠICE VO FILATELII č. 25/2014

Obsah:
 • Kiššimon, M.: Veľká vojna.
 • Dobál, H.: Kresťanská filatelia - Vianoce.
 • Pálka, J.: Vozová pošta Rakúskeho cisárstva (Uhorska) v predznámkovom období.
 • Evinic, D.: Listinné kolky - vydania pre Slovensko 1939, 1942, 1945, 1946.
 • Kotek, T.: Košický perfin firmy Ignác Ungar a syn I.I.ésF.
 • Gerec, M.: Slovenské známkové zošitky.
 • Gaál, V.: Košické príležitostné tlače a pečiatky (2014)i.
 • Marenčík, J.: Odtlačky výplatných strojov na Slovensku v rokoch 1939, 1945 a 1993.
 • Háber, P.: Balíkové známky Dánska 1919 - 1975.
 • Maraček, I. - Kostecká, Z.: Štyridsaťročná spolupráca KF 54-01 a UVLaF v Košiciach.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Správa o činnosti KF 54-01 Košice za rok 2013.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Zapojenie košických filatelistov do funkcií a rozličných filatelistických organizáciách.
 • Výbor KF 54-01 Košice: Naši jubilanti, spomíname.
 • Gaál, V.:Život filatelistu je zaujímavý.

Záujemcovia o zborník si ho môžu objednať u redaktora poštou: Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice alebo emailom: janmarencik@gmail.com.Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists