Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).

18. 06. 2023

Divers:
Czechoslovak revenue stamps Issue 1947 - 65 years since their issue

Czechoslovak revenue stamps Issue 1947 - 65 years since their issue
Author: Dušan Evinic
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 07. 2012 23:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informačný článok pripomínajúci 65 rokov od vydania československých kolkov vydania 1947.


V povojnovom období sa používali na území Slovenska kolky predchádzajúceho štátneho útvaru, slovenské kolky vydania 1942. Platnosť hodnôt 25 Ks až 200 Ks bola obmedzená do 30. júla 1945 a ostatných hodnôt do 31. marca 1946.V októbri 1945 boli vydané provizórne československé kolky, ktoré mali platnosť iba na území Slovenska. Názov vytlačený v hornej časti bol „KOLOK“. Boli vydané iba korunové hodnoty. Vo februári 1946 boli vydané halierové hodnoty 10, 20 a 50 h a kolok s novým označením meny 12 Kčs. V Čechách boli vydané kolky v podobnej úprave, mali názov „KOLEK“ a platili iba na území českých zemí.

Zavedenie kolkov spoločných pre celé územie Československa bolo oznámené v Úradnom vestníku č. 33 z roku 1947. Tieto kolkové známky sa zhodujú úpravou, rozmermi, kresbou hornej a dolnej tlače s československými kolkovými známkami vydania 1938. Rozdiel je v údaji meny a to namiesto „Kč“ je „Kčs“ a namiesto „halerů“ „h“. Označenie „KOLOK“ je nahradené slovami „KOLKOVÁ ZNÁMKA“. Farba halierových hodnôt, 10 h a 50 h je zelená a korunových 1 Kčs, 2 kčs, 3 Kčs, 5 Kčs, 8 Kčs, 10 Kčs, 12 Kčs, 20 Kčs, 30 Kčs, 50 Kčs, 100 Kčs a 200 Kčs jasne červená. Farba podlače je u všetkých hodnôt zlatožltá. Zúbkovanie malo veľkosť 14.


Československé kolky vydanie 1947
 
Kombinovaná frankatúra kolkov vydania 1947, hodnôt 10 x 10 Kč + 5 x 20 Kčs na Žiadosti o povolenie sobáša.
 
 
Československé kolky vydanie 1947
 
Zmiešania frankatúra kolkov vydania 1947 (3 x 100 Kčs) a kolku 1 K z vydania 1945.


Kolky platili na celom území Československa od mája 1947 do 30.júna 1953. Súbežne do tohoto termínu platili i kolky vydaní pre Slovensko 1945 a 1946.


Pramene:

  1. J. Kořínek - Fiskální ceniny na území Československa I
  2. Úradný Vestník č. 33/1947
  3. Katalóg listinných kolků (Filatelie č. 9/2009)
  4. Zbierka autora

Author: Dušan Evinic

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists