Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

15. 04. 2022

Poštová história a poštová prevádzka:
Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke
Autor: Vojtech Jankovič (s použitím materiálov Slovenská pošta/POFIS)
Publikované: 18. 12. 2008 18:04

Informácie o prechode na euro, jeho dopadoch na vydávanie poštových známok a o zmenách v poštových službách.


Prvá slovenská známka s nominálnou hodnotou v eurách

Prvú slovenskú známku s nominálnou hodnotou v eurách (1,00 €) vydá Slovenská pošta 1. 1. 2009.
Euro v poštovej prevádzke

Jediným miestom, kde sa bude dať táto poštová známka v prvý deň jej vydania kúpiť, je pracovisko POFISu na Námestí Slobody 27 v Bratislave. Na tomto mieste bude v čase od 13:00 do 16:00 pracovať príležitostná poštová priehradka, na ktorej budú pracovníci POFISu známku (a sprievodné poštové materiály) predávať a budú pečiatkovať poštové zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou. Podľa neoficiálnych správ bude poštová priehradka poskytovať základné poštové služby vrátane odosielania doporučených poštových zásielok. Nebude však predávať žiadne iné slovenské známky, t. j. ani známky s korunovou nominálnou hodnotou ani známky bez nominálnej hodnoty.
Vzhľadom na to, že ide o mimoriadnu udalosť, dá sa očakávať obrovský záujem filatelistov i bežných ľudí, ktorí budú chcieť získať poštový doklad s prvou slovenskou eurovou známkou použitou v prvý deň vydania 1. 1. 2009, ktorý sa zhoduje s prvým dňom platnosti eura na Slovensku.


Ďalšie známky s nominálnou hodnotou v eurách

Následne po prvej známke vydá 2. 1. 2009 Slovenská pošta 12 známok s nominálnou hodnotou v eurách s najčastejšie používanými tarifnými hodnotami: 0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,33 €, 0,50 €, 0,66 €, 0,83 €, 1,00 €, 1,33 € a 2,00 €.

Vydanie takého veľkého množstva známok a ich distribúcia na všetky pošty na Slovensku, bude pre Slovenskú pošty neľahká úloha. Bude preto zaujímavé sledovať, či na všetkých poštách budú eurové známky k dispozícii hneď v prvý deň ich vydania a teda, či na každej pošte vzniknú poštové doklady s týmito známkami a dátumom pečiatky 2. 1. 2009. Taktiež bude zaujímavé sledovať, či sa tieto známky nedostanú do obehu skôr, o čom by mohli podať svedectvo poštové zásielky frankované týmito známkami s poštovou pečiatkou pred 2. 1. 2009.

  Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke


Emisný plán vydávania prvých eurových známok s ich výtvarnými návrhmi možno nájsť v článku Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009 alebo na internetovej stránke Slovenská pošta/POFIS.


Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke

 

Zmeny v poštovom styku sa blížia

Všetci si uvedomujeme, že prechod Slovenska na euro od 1. januára 2009 je veľkou zmenou nielen v bežnom živote, ale aj v poštovom styku. Zavedenie eura prináša zmenu nominálnej hodnoty na poštových známkach a iných ceninách, prepočet poplatkov za jednotlivé poštové služby na eurá a určuje pravidlá na používanie poštových cenín s nominálnou hodnotou v "starej" a "novej" mene.

Viac informácií o zmenách v poštovom styku, ktoré prináša zavedenie eura, nájdete na stránke Slovenskej pošty Euro pre občanov


Zvýšené nároky a vznik zaujímavých poštových dokladov

Pre poštových pracovníkov a používateľov poštových služieb, to bude zaiste obdobie zvýšených nárokov a mnohokrát aj rôznych komplikácií, ktoré bude treba riešiť. Na druhej strane, pre zberateľov poštových známok a poštovo-historických dokladov predstavuje príchod novej meny obrovské pole možností. Svetlo poštového sveta uzrú nové známky s eurovou nominálnou hodnotou, vznikne množstvo zaujímavých celistvostí, či už vyplatených len eurovými známkami (špeciálne prvý deň 1. 1. 2009), len korunovými známkami, len známkami bez nominálnej hodnoty alebo zmiešanými známkami (od 1. 1. do ukončenia platnosti korunových známok, resp. známok bez nominálnej hodnoty). Je tiež možné, že nedostatok eurových alebo korunových známok spôsobí nutnosť zaviesť provizórne opatrenia (napr. vyplácanie poštovného v hotovosti, zásielky bez vyplateného poštovného a pod.). Kombinácií je mnoho, nechajme sa (alebo skôr nenechajme sa) prekvapiť.

  Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke


Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke

 

Výnimočné prechodné obdobie

Na takýto, z istého pohľadu jedinečný a pravdepodobne neopakovateľný deň a celé prechodné obdobie sa treba poriadne pripraviť, preštudovať si všetky nariadenia, pravidlá a predpisy a samozrejme pripraviť si zaujímavé poštové zásielky. To posledné je viac-menej samozrejmé, každý z nás chce mať čo možno najzaujímavejšie a najvzácnejšie doklady, i keď skutoční zberatelia budú vždy uprednostňovať zásielky z bežnej poštovej prevádzky nevytvorené umelo "kúzelníckou" rukou zberateľa. Ale nechajme tieto úvahy bokom, je to vec každého z nás, aké doklady tejto výnimočnej udalosti, resp. obdobia si zadováži a čo poteší jeho zberateľskú dušu a zbierku (alebo jeho peňaženku, ak bude vyrábať zaujímavé doklady pre svoje obchodné aktivity).Pripravenosť Slovenskej pošty

Slovenská pošta, a.s. hlási, že na prechod na euro je riadne pripravená, vyzbrojená dostatočným množstvom známok v "starej" mene a bude schopná promptne zabezpečiť distribúciu známok v "novej" mene a jej pracovníci budú prekypovať trpezlivosťou pri vysvetľovaní i spracovaní. Uvidíme a zažijeme.

Slovenská pošta upravuje v závere roka 2008 poskytovanie svojich služieb pre zákazníkov. Krátkodobá zmena súvisí s prechodom na euro a s prípravou potrebnou na spustenie plnej prevádzky v novej mene od 2. januára 2009. Viac informácií o úprava služieb pošty, ktoré prináša zavedenie eura, nájdete na stránke Slovenskej pošty Úprava služieb pošty koncom roka 2008

  Euro v poštovej prevádzkeZákladné informácie o poštových známkach a celinách

Pre istotu prinášame zopár informácií a rád a samozrejme linky na ďalšie informácie, ktoré sú užitočné a možno ich nájsť na internete. Veríme, že tento súhrn poznatkov pomôže zberateľom a príchod euro bude pozitívne hodnotený zberateľmi i širokou verejnosťou.


Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke

Euro v poštovej prevádzke


Základné informácie o poštových známkach v súvislosti so zavedením eura (prevzaté z Poštových zvestí 07-08/2008):

 • Poštové známky nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu.
  Komentár: Výraz "nepodliehajú" znamená, že vydavateľ poštových známok nie je povinný zobrazovať duálne informácie o nominálnej hodnote, takže nemusí ale môže. Slovenská pošta sa rozhodla duálne označenie neuvádzať, čo podľa nášho názoru môže viesť najmä v prvých dňoch k značným problémom najmä pri zásielkách s vyšším poštovným, kde bude potrebné prepočítavať známky v korunovej mene na eurá. Istú formu pomoci poskytujú novšie známky, ktoré majú uvedené tarifné triedy (T1, T2) a hmotnostné kategórie, tieto však neboli zavedené v dostatočnom predstihu a ľudia si na ne príliš nezvykli. Navyše v prechodnom období po 1. 1. 2009 budú v platnosti všetky slovenské známky vydané od roku 1993, z ktorých drvivá väčšina má nominálnu hodnotu len v korunovej mene.
 • Do 31. 12. 2008 je možné bezo zmien používať poštové známky s nominálnou hodnotou v slovenskej mene na zaplatenie poštových služieb, resp. iných služieb v zmysle Tarify Slovenskej pošty.
 • Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, po zavedení meny euro, bude možné používať poštové známky s nominálnou hodnotou v slovenskej mene, v mene euro a bez nominálnej hodnoty na zaplatenie poštových služieb, pričom ich bude možné vzájomne kombinovať.
 • Predaj poštových známok s nominálnou hodnotou v slovenskej mene bude od 1. 1. 2009 zabezpečovať potenciálnym záujemcom len Poštová filatelistická služba (POFIS).
 • Platnosť poštových známok s nominálnou hodnotou v slovenskej mene definitívne končí 31. 12. 2009.
 • Výmena poštových známok s nominálnou hodnotou v slovenskej mene sa nebude vykonávať za iné platné poštové známky. t. j. za poštové známky s nominálnou hodnotou v mene euro, resp. bez nominálnej hodnoty.
 • Do 90 dní od skončenia platnosti poštových známok s nominálnou hodnotou v slovenskej mene, t. j. v priebehu prvých troch mesiacov roka 2010, Slovenská pošta dokončí stiahnutie a zásoby zničí v spolupráci s ministerstvom.
 • Od 1. 1. 2010 bude možné používať na zaplatenie poštových služieb len poštové známky s nominálnou hodnotou v mene euro a bez nominálnej hodnoty.
 • Poštové lístky (korešpondenčné lístky) v korunovej mene (Sk) platia do konca roka 2009, rozdiel na poštovom lístku v mene Sk bude možné v priebehu roka 2009 doplatiť aj poštovou známkou v EUR.
Euro v poštovej prevádzkeĎalšie informačné zdroje týkajúce sa prechodu na euro a jeho vplyvu na poštové služby:
www.euromena.sk
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov