Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Organizovaná filatelia:
Aké boli Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch?

Aké boli Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch?
Autor: Alexander Urminský
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 25. 10. 2011 18:28

Súhrnná informácia o 28. ročníku Dní filatelie Slovenska (DFS), ktoré sa konali v kúpeľnom meste Piešťany v dňoch 2. – 3. septembra 2011.

Toto filatelistické podujatie po prvýkrát usporiadané v Piešťanoch sa konalo už 28. raz. Klub filatelistov KF 52-01 v Piešťanoch prijal ponuku Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) a s podporou Mesta Piešťany a jeho kultúrnych ustanovizní ako aj Slovenských liečebných kúpeľov zabezpečil ich konanie v Kultúrno spoločenskom stredisku Fontána. Cieľom podujatia, ktoré bolo vo forme odbornej konferencie, bolo zoznámiť sa s novými trendmi vo filatelii a priblížiť filateliu, ktorá prechádza veľkými zmenami odbornej ale aj laickej verejnosti, vrátane mládeže, ktorá celé desaťročia bola najpočetnejšou skupinou v radoch ZSF. Po prezentácii a pozdravných príhovoroch hostí nasledoval odborný program.


Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch
 >
Zahájenie DFS 2011 - mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS Piešťany, Milan Vančo predseda a Alexander Urminský, tajomník KF 52-01 Piešťany.


Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch
 >
Príhovor vedúceho Pofisu a Poštového múzea mgr. Martina Vanča.


Počas prvého dňa odzneli prednášky ing. Jarmily Brichtovej, riaditeľky odboru pôšt MDVaRR SR ktorá prezentovala emisiu 400. výročie Žilinskej synody, ktorá sa stala najkrajšou rytou známkou roku 2010 v rámci Európskej únie. Odborný a zasvätený výklad prednášateľky spojený s vystavením originálnych návrhov a rytín k tejto emisii sa stretol z veľkým záujmom. Prednáška ing. Ladislava Mušinského bola zameraná na poštové služby v Piešťanoch v čase Rakúskej a potom Uhorskej poštovej správy od roku 1851, čo bol rok otvorenia prvého definitívneho poštového úradu v Piešťanoch, do roku 1918. Touto prednáškou bolo pripomenuté 160. výročia pošty Piešťany. Pripomenula si ho tiež Slovenská pošta a.s. a to vydaním príležitostného poštového lístku s prítlačou dostavníka, s ktorým pricestoval do Piešťan na liečenie sasko-tešínky vojvoda Albert. Pod obrázkom je vročenie 1851 – 2011.


Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch


Spojitosť s Piešťanmi, hlavne s letiskom mala aj prednáška Jozefa Koreného o poľnej pošte slovenskej armády na Východnom fronte (proti ZSSR) v rokoch 1941 – 43. Predseda komisie porotcov ZSF ing. Mirko Bachratý na príklade emisie známky Otvorenie snemu Slovenskej krajiny (1938) názorne vysvetlil princípy tvorby a obsahu jednorámových exponátov , ktoré patria k obľúbenej kategórii v rámci nových vystavovateľských trendov v zmysle smerníc medzinárodnej filatelistickej federácie FIP. Prednáška upútala prítomných svojou erudovanosťou a názornosťou. Tieto kritériá naplnila aj prednáška ing. Františka Divoka - Tvorba regionálnej zbierky a exponátu poštovej histórie. Prezentoval ju na príklade poštovej histórie Spiša v rokoch 1938 až 1948. Táto jeho voľba nebola náhodná, lebo exponát z tohto obdobia už prezentoval vystavovaním na Slovenku i v zahraničí. Uvedené obdobie zahŕňalo časté zmeny poštových správ (I. ČSR, autonómia Slovenska, Slovenská republika 1939 -1945, povojnové Česko – Slovensko), ktoré obdobie na Spiši bolo ešte poznamenané posunmi hraníc Slovenska s Poľskom, tzv. Homolov puč a napadnutie Slovenska Maďarskom v tzv. malej vojne, a nakoniec aj odsun Spišských Židov. Tieto vojenské a politické udalosti poznamenali aj poštovú prevádzku a autorovi sa podarilo všetky tieto zmeny a udalosti dokumentovať v jeho prednáške a exponáte. Prednáška môže slúžiť ako príklad pre filatelistov, ktorí sa začínajú venovať aj poštovej histórii, ktorá zaujíma stále viac zberateľov, ale aj regionálnych historikov. Pre krátkosť času a niektoré organizačné zmeny vo Fontáne neodzneli všetky pripravené prednášky. Všetky okrem prednášky F. Divoka sú však zahrnuté v bulletine, ktorý organizátori DFS vďaka podpore zabezpečili. Popoludní prednášatelia a hostia prijali pozvanie SLK na obed v hoteli Thermia Palace, ktorý si svoju storočnicu (v roku 2012) pripomenie aj filatelisticky. Riaditeľ Balneologického múzea už vo svojej prednáške o Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a o Balneologickom múzeu, pozval záujemcov na prehliadku múzea a potom ich aj osobne sprevádzal expozíciou.


Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch
 >
Auditórium počas Dní filatelie Slovenska 2011.


S veľkým záujmom sa stretla aj poštová ambulantná priehradka priamo vo Fontáne, ktorú zabezpečovala Pošta Piešťany 1 s podporou POFISU a ORP v Trnave. Priehradka bola zásobená zaujímavými poštovými známkami a lístkami, prijímala poštové zásielky a používala príležitostnú pečiatku k XXVIII. dňom filatelie Slovenska. Sprievodnou akciou DFS bola aj nesúťažná výstava, na ktorej bola prezentovaná emisia Žilinská synoda, zlatý exponát Piešťanca Júliusa Píšu o dierkovaných (perfinovaných) známkach. Po prvýkrát predstavili výber zo svojej zbierky dr. Lubomír Fapšo na tému Vysoké Tatry a Peter Ergh motív lokomotívy na poštových známkach. Obaja sú členovia KF Piešťany. Výročie pošty Piešťany prezentoval výber zo zbierky A. Urminského Piešťany v zrkadle poštovej histórie, ktorú otextovali spolu s ing. Ladislavom Mušinským a ktorá je časťou rozsiahlejšej poštovo-historickej štúdie. Nemilým prekvapením pre vystavovateľov a tiež pre organizátorov bola skutočnosť, že z dôvodov iných výstav vo Fontáne a následného Cinematicu boli exponáty premiestňované a potom predčasne demontované. Vedúci Fontány sa za toto ospravedlnil a ponúkol možnosť vystavenia v inom termíne. Ku DFS vydali usporiadatelia 40-stranový bulletin, ktorý aj s doplnkami, ktoré sa do bulletinu nevmestili je na portáli www.postoveznamky.sk, vďaka dr. V. Jankovičovi. Klub filatelistov tiež vydal poštové lístky a listové obálky bez natlačenej známky s prítlačou domu Posthorn, ktorý stál na rohu ulíc Teplická a Nitrianska a v ktorom bola zberňa pošty.


Dni filatelie Slovenska 2011 v Piešťanoch
 >
Priehradka Pofisu sa tešila trvalému záujmu.


Druhý deň sa „odohrával“ v predsálí kina, kde bola výmenná burza filatelistického a numizmatického materiálu a na svoje si prišli aj zberatelia pohľadníc – filokartisti, ktorých je v Piešťanoch možno už viac ako „čistých“ filatelistov. A trend nárastu záujemcov o pohľadnice možno charakterizovať ako všeobecný, nie iba lokálny. Záujem o prezentačné stoly bol nad očakávanie a organizátori s vedúcim galérie improvizovali ako sa dalo a na stoly sa premenila aj časť rezervných výstavných panelov. Okrem filatelistov sa na akcii po oba dni zúčastňovala aj verejnosť, ktorá mala početnejšie zastúpenie práve druhý deň DFS. Možno to pripísať atraktívnosti mesta a miesta konania, ale aj tomu že za nič sa neplatilo, ani vstupné ani za stoly. Na burze boli ponúkané aj mnohé atraktívne zberateľské položky z filatelie, numizmatiky i filokartie i poštovej histórie. Mnohí domáci aj cezpoľní účastníci sa vyjadrovali, že Fontána vrátane predsália je veľmi zaujímavý priestor nie len pre výstavy, ale aj pre pravidelné nedeľné stretnutia zberateľov a štvrťročné zberateľské burzy.

Dňom filatelie Slovenska venovali pozornosť aj regionálne i celoštátne médiá a prezentované boli v Piešťanskom týždni v TV Karpaty a v rádiu Regina. Pozornosť im venovali aj internetové portály (www.PNky.sk, Piestanskydennik.sk, www.postoveznamky.sk, www.zsf.chtf.stuba.sk a Infofila.cz).

Dni filatelie sú za nami a organizátori si vydýchli. Aké boli, to nech posúdia tí, čo sa ich zúčastnili! Organizátori ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli ich usporiadaniu a uskutočneniu. Inštitúcie a mená sú väčšinou uvedené v bulletine. Taktiež ďakujú účastníkom DFS, z ktorých mnohí pricestovali až zo Spiša či Košíc.


Autor: Alexander Urminský

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov