Unikátny grafický komplet Rudolfa Cigánika - Osobnosti slovenské známe v známke

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného kompletu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Osobnosti slovenské známe v známke (5 portrétov slovenských osobností).

13. 04. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Aká je správna poloha známky

Aká je správna poloha známky
Autor: ing. Peter Malík
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 01. 03. 2011 21:09

Zamyslenie sa nad správnou polohou poštovej známky a prvkami, ktoré ju určujú.


Už od vydania prvých československých známok v roku 1918 (ČSR I), pokračujúc známkami obdobia 1939 až 1945 (Slovenský štát, Protektorát ČaM) a následne obdobím 1945 až 1992 (ČSR II), a potom známkami Slovenskej republiky od roku 1993, platilo nepísané pravidlo, že polohu známky určuje umiestnenie nominálnej hodnoty. Prvou odchýlkou tohto pravidla bola známka k 40. výročiu NKÚ (kat. č. 454) vydaná v roku 2009, a ďalšou je spoločné vydanie štátov V4 k 20. výročiu Vyšehradskej skupiny. V katalógoch poštových známok sa možno presvedčiť, že od čias vydania prvých známok toto pravidlo dodržiavali a stále dodržiavajú aj ďalší vydavatelia poštových známok, ktorí uznávajú aj klasickú filateliu.

Keďže poštová známka je cenina, toto pravidlo sa dalo chápať aj ako jej dôležitý a charakteristický prvok, ktorý, podľa môjho názoru, by mal autor výtvarného návrhu rešpektovať ako významnú súčasť celkovej kompozície.

Spoločné vydanie známky k 20. výročiu V4 podľa návrhu maďarského autora, vydali poštové správy Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky 11. februára 2011, Maďarsko známku vydalo v deň spoločného stretnutia v Bratislave 15. 2. 2011. Došlo k dohode aj v jednotnej tlačovej úprave na malom tlačovom liste s ôsmimi známkami. Z hľadiska tradície a nepísaných pravidiel je na známke neobvyklá poloha nominálnej hodnoty, keď „neladí“ so samotným symbolickým zobrazením. Po prvom príspevku na Pofisfóre (31. 1. 2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny) som túto problematiku konzultoval s výtvarníkmi aj s bývalými a súčasnými predstaviteľmi pôsobiacimi v oblasti známkovej tvorby. Závery možno zhrnúť do dvoch bodov:

  1. Žiadny predpis o vzájomnej polohe obrazu známky, nápisu a nominálnej hodnoty v minulosti nebol, a ani v súčasnosti nie je (ani v Českej republike).
  2. Je však skutočnosťou, že grafická úprava známky je vyjadrením estetického cítenia výtvarníka. Známka nie je plagát, ale cenina, a v týchto súvislostiach má mať voľná tvorba isté hranice. A tou hranicou je práve poloha nominálnej hodnoty voči obrazu známky, pokiaľ poloha obrazu nie je jednoznačná, napr. v prípade symbolického vyjadrenia.

Poštová známka Najvyšší kontrolný úrad SR.
 

Príkladom následkov nedodržania týchto elementárnych zásad je poštové použitie známky k 40. výročiu NKÚ, ktorá ako prvá zo známok Slovenskej republiky tieto zásady porušila. Z bežnej korešpondencie vidieť, že pošty tieto známky vylepovali na výšku, teda s nápisom SLOVENSKO a nominálnou hodnotou v ich prirodzenej čitateľnej polohe, čím obraz známky, ktorý tvorí symbol, stratil svoj význam.

Rovnako možno očakávať aj poštové použite známky V4, teda s polohou na výšku.

Preto možno konštatovať, že tento výtvarný návrh nerešpektuje poštovú známku ako ceninu, keďže jej poloha, v akej sa má vylepiť na list, nie je jednoznačná.


Poštová známka20. výročie založenia Vyšehradskej skupinyR.
 

Je teda na autoroch výtvarných návrhov a v neposlednom rade aj na členoch realizačnej komisie, aby sa spomínané nepísané pravidlá aj naďalej dodržiavali, alebo v prípade potreby sa tieto pravidlá stali aj písanými.

Je pochopiteľné, že jednotlivé poštové správy hľadajú spôsoby ako zvýšiť záujem o poštové známky a rozšíriť rady zberateľov. Zvlášť aktívne v tejto oblasti pôsobí Rakúska pošta vydaním hárčeka s kozmickým prachom, či Swarovskeho krištáľmi, lentikulárnou známkou Venuše z Willendorfu alebo s vyšívanými známkami. V každom prípade, aj napriek týmto zvláštnostiam, niet pochýb o tom, akú by mala mať jednotlivá známka polohu na liste. Rovnako v mnohých prezentáciách vydavateľskej politiky európskych poštových správ súčasného aj predchádzajúceho obdobia som nenašiel žiadnu známku, ktorej správna poloha by bola z akéhokoľvek dôvodu nejednoznačná.

Známy rakúsky výtvarník, ktorého hlavný výrazový prostriedok nie je rovná čiara, uznávaný autor viacerých známok, sa raz vyjadril, že poštová známka je mierou kultúrnej vyspelosti krajiny. Túto mieru sme už dokázali viacerými medzinárodnými oceneniami našej známkovej tvorby. Teda, pokračujme v nej, a nech aj známky, ktoré nie sú vopred určené na víťazstvá v súťažiach, ale majú významný propagačný a spoločenský účinok, boli výtvarne spracované podľa všeobecne zaužívaných zásad.


A na záver vyjadrenie vedúceho známkovej tvorby Českej pošty B. Janíka, s ktorým autor tohto príspevku uvedenú problematiku konzultoval:

"Každopádně je podle mě správně, že nominální hodnota je orientována podle obrazu známky. I když neznám žádný předpis, kde by to bylo černé na bílém, vřele s Vámi souhlasím.
Setkal jsem se i s názorem členů výtvarné komise pro tvorbu českých známek, že graficky musí otočit nominální hodnotu, aby vše bylo graficky v pořádku a tzv. „ne proti srsti“.
To znamená, že malý tlak výtvarníků na dokonalé pojetí plochy existuje.
Za sebe mohu prohlásit, že každé takové narušení nepsaného zákona se budu snažit ovlivnit, tedy změnit!!!

Ďalšie názory a vyjadrenia B. Janíka nájdete v článku Jaká je správná poloha známky - jeden z možných pohledů - český.

Autor: Peter Malík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov