Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová história a poštová prevádzka:
101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)
Autor: Jaroslav Tomandl
Publikované: 29. 09. 2020 23:20
Aktualizované: 30. 09. 2020 11:50

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919


101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu

(1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)


Bratislava a Dunaj v námetovej filatelii a poštovej histórii – tým sa zaoberám už dlhé roky. Keď sa mi pred časom dostala do rúk celistvosť poľnej pošty československého námorníctva z roku 1919 v Bratislave, bol to ďalší zaujímavý podnet v mojom zberateľstve – v mojom filatelistickom bádaní.

101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu


Jedna z ďalších celistvostí z mojej skromnej zbierky poľnej pošty na Slovensku v rokoch 1919 – 1920 nesie dátum 16. február 1919. Pozdrav z Bratislavy píše toho dňa námorník Linhart svojej matke do Prahy. Linhart na obrazovej strane celistvosti – na pohľadnici Bratislavy – poctivo začiernil maďarský názov POZSONY a vlastnoručne ho nahradil názvom „BRATISLAV“. Celistvosť je teda z doby, keď sa nový názov rodil. Premenovanie bolo oficiálne oznámené v Úradných novinách župy Prešporskej zo dňa 27. marca 1919 (na základe rozhodnutia Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v čele s Vavro Šrobárom z 22. februára 1919).

101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu
101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu


Prikladám moju jedinú fotografiu československého námorníctva v Prešporku pri vojenskej prehliadke vo februári 1919 (v dňoch 4. - 5. februára).

101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu


Uplynulo takmer 50 rokov od uverejnenia príspevku Jiřího Nekvasila „Polní pošta čs. námořníků v Bratislavě 1919“ v brnianskom filatelistickom magazíne MERKUR [marec 1971, č. 3 (24)]. Autor potom zopakoval tieto informácie v závere rozsiahleho pojednania „Lodní pošta rakousko-uherského námořnictva v létech 1914 -18“, vo Filatelistických zošitoch časopisu FILATELIE č.16–19/1975.

Neskôr som si dopĺňal informácie z viacerých prameňov. Snáď najúplnejšiu katalogizáciu poštových pečiatok Čs. poľnej pošty z rokov 1919 – 1920 urobil doc. Ing. Jozef Tekeľ, DrSc. Bola uverejnená v publikácii ZSF- Filatelistické state č.3/1983. Veľmi zaujímavý článok od toho istého autora uverejnil časopis ZSF Slovenská filatelia, ročník II/č.12 pod názvom JUBILEUM POĽNEJ POŠTY NA SLOVENSKU. Článok sa venuje najmä popisu činnosti česko-slovenských vojenských jednotiek pri oslobodzovaní Slovenska, s poznámkami o prevádzke poľnej pošty.

Nemožno nezmieniť zaujímavý článok ZÁHORIE – PRVÉ ČESKOSLOVENSKÉ PREDMOSTIE V ROKU 1918 v časopise Filatelie 10/1995, autorom ktorého bol iný známy slovenský filatelista - MVDr. Pavol Hallon.

Nariadenie k začatiu činnosti poľnej pošty pre československé vojenské jednotky na Slovensku bolo zverejnené Dodatkom k Dennému rozkazu č. 21 Veliteľstva čs. vojsk na Slovensku zo dňa 20. 12. 1918. Nasledovalo uverejnenie tohto rozkazu vo Vestníku ministerstva pôšt a telegrafov č.4/1918. Rozkaz bol splnený 1. januára 1919. V súlade s tým boli dané do činnosti poľné poštové úrady č. 22, 46, 75 a triediareň poľnej pošty v Uherskom Hradišti. Dňa 20. januára 1919 začal fungovať ešte úrad poľnej pošty č. 50. Prvý januárový deň roku 1919 sa tak stal oficiálnym začiatkom činnosti československej poľnej pošty ako takej. Do doby ustanovenia čs. poľnej pošty boli zásielky od vojska bojujúceho na Slovensku odosielané z miestnych slovenských poštových úradov. Boli oslobodené od poštovného. (Ďalšia kapitola čs. poľnej pošty bola spojená s rokom 1938 – v čase mobilizácie).

Dôvetok: Okrem 1. práporu československého námorníctva (zloženého z bývalých príslušníkov rakúsko-uhorského vojnového námorníctva) tvorili bratislavskú (vtedy ešte prešporskú) posádku dva prápory čs. legionárov 33. streleckého pluku, 1. prápor 1. pluku Stráže Slobody, jedna delostrelecká batéria a obrnený vlak s posádkou čs. námorníkov.

101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu


_____ . ______


Zaujímavý príspevok ku téme, i keď nie z oblasti filatelie (imitácia poštovej známky sa tam však objavuje), priniesol portál hlavného mesta Bratislavy: 100. rokov názvu Bratislava (až na ten názov, v ktorom je nesprávne použitá radová číslovka "100." namiesto správnej základnej číslovky "100"...).


_____ . ______


Článok je prevzatý z časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1 so súhlasom redakcie.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov