Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Filatelistické výstavy:
1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013

1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013
Miesto: Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 04. 07. 2013 - 06. 07. 2013

1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013 v Nitre organizovaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, 150. výročia vzniku Matice slovenskej, 20. výročie vzniku Slovenskej republ1. slovensko – česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013


1. slovensko – česká filatelistická výstava


NITRAFILA 2013


výstava I. stupňa (národná)


 1. Cieľ výstavy
  Filatelistická výstava NITRAFILA 2013 je súťažná všeobecná filatelistická výstava I. stupňa usporiadaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, 150. výročia vzniku Matice slovenskej, 20. výročie vzniku Slovenskej republiky a 20 rokov známkovej tvorby Slovenskej republiky.
  1. SLOVENSKO – ČESKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA NITRAFILA 2013 je pokračovateľom spolupráce medzi filatelistami Slovenskej a Českej republiky.
   
 2. Usporiadateľ filatelistickej výstavy
  Usporiadateľom výstavy je Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Svazem českých filatelistů a medzinárodnou filatelistickou výstavou Exponet.
   
 3. Organizátor filatelistickej výstavy
  Organizátor filatelistickej výstavy je Klub filatelistov 52-51 Nitra za spolupráce Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitry, Slovenskej pošty, a. s., Ponitrianskeho múzea, Divadla A. Bagara, Matice slovenskej a Domu MS v Nitre.
  Výstavu po dobu prípravy a konania zastupuje Organizačný výbor výstavy, ktorý má rozhodovaciu právomoc.
   
 4. Záštita filatelistickej výstavy
  Záštitu nad filatelistickou výstavou NITRAFILA 2013 prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
   
 5. Miesto a dátum konania filatelistickej výstavy
  Výstava sa uskutoční v Divadle Andreja Bagara v dňoch 4. až 6. júla 2013. Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy sa uskutoční v stredu 3. júla 2013 o 16:00 hod. Vyhodnotenie filatelistickej výstavy sa uskutoční v sobotu 6. júla 2013 o 20:00 hod.
  Otváracia doba výstavy pre verejnosť 4. až 6. júla 2013 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
   
 6. Organizačné zásady a spôsob hodnotenia filatelistických exponátov
  Hodnotenie filatelistických exponátov sa riadi platnými Výstavnými poriadkami FIP a ZSF. Rozhodnutie o výbere prihlásených filatelistických exponátov je v kompetencii Organizačného výboru filatelistickej výstavy.
   
 7. Výstavné triedy filatelistickej výstavy
  NITRAFILA 2013 je všeobecná súťažná filatelistická výstava I. stupňa vo všetkých výstavných triedach podľa platného Výstavného poriadku ZSF.
   
 8. Podmienky účasti na filatelistickej výstave
  Účasť vystavovateľov svojim exponátom je možná na základe platnej kvalifikácie filatelistického exponátu na národnú filatelistickú výstavu a zaslania prihlášky spolu s kópiou titulného a úvodného listu filatelistického exponátu Organizačnému výboru do 30.4.2013. Jeden vystavovateľ môže prihlásiť maximálne dva filatelistické exponáty okrem triedy filatelistickej literatúry. Pre filatelistickú literatúru sa predchádzajúca kvalifikácia nevyžaduje. Prijatie alebo neprijatie filatelistického exponátu na výstavu rozhodne Organizačný výbor do 15.5.2013 a vyrozumie vystavovateľov do 15 dní od tohto termínu.
  Výstavná plocha má kapacitu 16 štandardných albumových listov (265 x 285 mm) alebo listov formátu A4 (210 x 285 mm) v štyroch radoch po štyri listy. Jednotlivé listy musia byť vložené do priehľadných ochranných obalov, vzadu vypísané poradovým číslom a menom vystavovateľa uložené po 16 listov v dodaných obaloch.
  Exponáty v triede Filatelistická literatúra sa vyžaduje zaslať spolu s prihláškou dva exempláre filatelistickej literatúry, ktoré po skončení výstavy budú k dispozícii Organizačnému výboru výstavy.
  Spôsob hodnotenia exponátov bude s využitím moderných prostriedkov a využitím filatelistickej výstavy EXPONET. Podmienkou prijatia exponátu na výstavu je odovzdanie naskenovaného exponátu v predstihu buď elektronicky mailom alebo na CD/DVD. Vystavovateľ dodá naskenovaný exponát (viď inštrukcie na www.exponet.info) v termíne do 30. 4. 2013. Naskenované exponáty budú umiestnené v samostatnej výstave EXPONET, ktorá nebude sprístupnená verejnosti, iba členom výstavnej poroty pomocou prideleného osobného hesla. Členovia výstavnej poroty ohodnotia exponát s predstihom. Na výstave výstavná porota overí, či exponát v skutočnosti existuje a fyzicky skontroluje možné sporné záležitosti. Výstavná porota tak príde na výstavu s pripraveným hodnotením, ktoré potom prediskutuje v tíme, buď prehodnotí alebo potvrdí. Vystavovateľ sa v prihláške rozhodne, či súhlasí so zverejnením svojho exponátu na výstave EXPONET po skončení výstavy. Ak si vystavovateľ nebude želať zverejnenie svojho exponátu, bude zaistené jeho vymazanie alebo vrátenie CD/DVD.
   
 9. Výstavné poplatky
  Podľa Výstavného poriadku ZSF členovia ZSF výstavné poplatky neplatia. Pre členov SČF organizačný výbor výstavy stanovil poplatok za jednu výstavnú plochu (t.j. 16 listov) alebo jeden vystavený titul v triede filatelistickej literatúry sumu 10 € mimo triedy mládežníckej filatelie. Vystavovateľ je povinný výstavný poplatok zaplatiť na účet KF 52-51 Nitra Slovenská sporiteľňa číslo účtu 31247428/0900 do 15. 6. 2013 s uvedením mena vystavovateľa v správe pre príjemcu. Ak nebude poplatok v stanovenej dobe zaplatený, stráca vystavovateľ právo na vystavenie svojho filatelistického exponátu.
   
 10. Výstavné odmeny
  Vystavené filatelistické exponáty v súťažných triedach bude hodnotiť výstavná porota schválená Radou ZSF podľa Výstavného poriadku ZSF.
  Vystavovatelia budú ocenení podľa bodového hodnotenia výstavnou porotou jednotnou výstavnou medailou a diplomom s uvedením získanej medaily. Výstavná porota vyberie po jednom filatelistickom exponáte medzi vystavovateľmi ZSF a SČF s mimoriadnou hodnotou alebo mimoriadne zaujímavým spracovaním pre udelenie Ceny výstavy a jeden filatelistický exponát zo všetkých filatelistických exponátov pre udelenie Grand Prix filatelistickej výstavy. Výstavná porota môže udeliť Blahoželanie Výstavnej poroty a ceny poskytnuté Organizačným výborom filatelistickej výstavy.
   
 11. Manipulácia s filatelistickými exponátmi
  Prijaté filatelistické exponáty musia byť doručené Organizačnému výboru výstavy do 30. 6. 2013 spolu s Preukazom exponátu s výnimkou triedy filatelistickej literatúry. Filatelistické exponáty bez Preukazu filatelistického exponátu nebudú vystavené ani hodnotené Výstavnou porotou. Filatelistické exponáty bude preberať filatelistický a výstavný odbor Organizačného výboru filatelistickej výstavy oddelené po 16 listov v aritmetickom poradí. Po ukončení filatelistickej výstavy dňa 7. júla 2013 budú filatelistické exponáty demontované a odovzdávané vystavovateľom. Neprevzaté filatelistické exponáty budú do 15 dní zaslané poštou.
  Filatelistické exponáty SČF odovzdá Organizačnému výboru filatelistickej výstavy podľa dohody a preberie od Organizačného výboru filatelistickej výstavy Národný komisár SČF.
   
 12. Dodatočné ustanovenie
  Od okamžiku prevzatia filatelistického exponátu povereným členom Organizačného výboru filatelistickej výstavy do okamžiku jeho odovzdania vystavovateľovi, národnému komisárovi alebo k preprave poštou zaistí Organizačný výbor filatelistickej výstavy všetky bezpečnostné opatrenia. Pri splnení týchto povinností od tohto okamžiku Organizačný výbor filatelistickej výstavy nezodpovedá za škody, stratu a ďalšie ujmy za filatelistické exponáty. Ak by nastal takýto prípad, bude riešený podľa platných zákonov SR.
  Ustanovenie uvedené v článkoch 7 a 10 neplatia pre českých vystavovateľov. Kvalifikačné podmienky podliehajú predpisom SČF a dopravu exponátov zaistí národný komisár SČF.
  Organizačný výbor filatelistickej výstavy si vyhradzuje právo úpravy týchto výstavných propozícií po nasledujúcom schválení s predsedami ZSF a SČF.
  Prihlášky a bližšie informácie o filatelistickej výstave budú zverejňované na webových stránkach ZSF (www.slovenskafilatelia.sk), SČF (www.informace-scf.cz) a KF 52-51 Nitra (www.nitrafila.sk).
   
 13. Kontaktné údaje
  Tajomník Organizačného výboru filatelistickej výstavy:
  Miroslav Ňaršík, Ďurčanského 6, 949 01 Nitra 1
  číslo mobilu: 0915 721 726
  mail: m.narsik@satronet.sk
  Adresa pre zasielanie filatelistických exponátov:
  ZSF, KF 52 – 51 Nitra, PO BOX 21, 949 12 Nitra 12

 14.  
 15. Organizačný výbor filatelistickej výstavy
  predseda Ing. Ivan Krivošík, CSc.
  podpredseda Ivan Tvrdý
  tajomník Miroslav Ňaršík
  hospodár Dušan Letko
  filatelistický odbor národní komisári:
    pre ZSF RNDr. Vojtech Jankovič, CSc.
    pre SČF Ing. David Schiller
  výstavný odbor Ing. Ján Maniaček, ml.
  propagačný odbor MVDr. Milan Šajgalík
  predseda RK Ing. Boris Blišák
  členovia RK Cyprián Bíro
    Blanka Hamarová


Prihlásenie exponátov na výstavu:

Záujemcom o vystavenie ich súťažných exponátov na výstave odporúčame preštudovať si výstavné propozície, stiahnuť a vytlačiť nižšie uvedenú prihlášku, čitateľne a správne ju vyplniť, nechať si ju potvrdiť vedúcim klubu alebo krúžku filatelistov a spolu s kópiu titulného a úvodného listu odoslať na adresu národného komisára:

Vojtech Jankovič, Stromová 38, 831 01 Bratislava.

V prípade akýkoľvek otázok, môžete národného komisára kontaktovať aj emailom na adrese: vojtech.jankovic@gmail.com.Dokumenty na stiahnutie:

PDF dokument Propozície filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu NITRAFILA 2013 (dospelí)

PDF dokument Prihláška exponátu na filatelistickú výstavu NITRAFILA 2013 (mládež)Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov