New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/2

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

31. 08. 2023

Postage Stamp:
Technical monuments: Historical Mills - windmill in Holic

Technical monuments: Historical Mills - windmill in Holic
Date of Issue: 26. 04. 2013
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 1000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky: Historické mlyny s námetom veterného mlyna v Holíči.


Text motifs: VETERNÝ MLYN V HOLÍČI

Pictorial motifs: Veterný mlyn v Holíči.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Postage stamp engraving: Mgr. art. Ľubomír Žálec

Original artwork(s):

Postage Stamp Technical monuments: Historical Mills - windmill in Holic (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Človek od nepamäti žil v súlade s prírodou ktorá mu poskytovala obživu vrátane obilovín. K ich úprave sa naučil využívať prírodné sily vody a vetra. Využívanie energie vetra na území Slovenska bolo v jeho rovinatých oblastiach, ktoré navyše neboli dostatočne zavodnené, akými sú Záhorie a Východoslovenská nížina. Mlynov využívajúcich energiu vody bolo v 19. storočí na Slovensku vyše 5 tisíc, veterných mlynov bolo niečo vyše 20. Jedným z týchto mlynov ktorý sa čiastočne zachoval až do súčasnosti, je veterný mlyn holandského typu v Holíči. Stojí na návrší v juhovýchodnej časti mesta, na okraji lesa nad tereziánskou sýpkou. Mlyn bol postavený v 80. rokoch 19. storočia a v prevádzke bol do roku 1926. Staviteľom technológie mlyna bol stolársky majster František Sláma z Jevíčka.

Kamenná valcová stavba, mierne sa zužujúca smerom hore, mala pôvodne otočnú kupolu, čo je pre mlyny holandského typu charakteristické. Z nej vyúsťoval hlavný hriadeľ mlyna s veterným kolesom – vrtuľou. Natáčaním kupole spolu s veterným kolesom do smeru vetra sa získaval väčší výkon zariadenia mlyna. Natáčanie bolo čiastočne samočinné, ale pri väčších zmenách smeru a rýchlosti vetra bolo potrebné kupolu nasmerovať pomocou páky (navinutého lana alebo reťaze) na hriadeli pastorka a zaistiť. Energia vetra sa prenášala dubovým palcovým kolesom, ktoré bolo vytvorené zo segmentov v troch vrstvách, na malé hnané koleso-pastorok znásobujúce otáčky potrebné pre mletie múky. Otáčky vodorovného hriadeľa sa presmerovali na zvislý hriadeľ poháňajúci mlecie kamene. Technologické zariadenie mlyna pozostávalo z kamenného zloženia, t.j. vrchný rotujúci kameň (bežec) a spodný stojací kameň (ležiak) s otvorom pre výpad meliva do pytľov. V ňom sa vodorovným kmitavým pohybom odvodeným od „hasačerta“ oddeľovala múka od otrúb.

Mlyn v Holíči po skončení svojej činnosti postupne chátral, kým ho neprevzalo do správy miestne poľovnícke združenie. Otočná kupola bola nahradená plechovou strechou, štylizovaná vrtuľa je osadená do obvodového muriva stavby, teda nie je možné jej natáčanie podľa smeru vetra.


Author (source) of the description: Alexander Urminský


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists