Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Exhibitions and exhibits:
Rules for evaluating one-frame exhibits

Rules for evaluating one-frame exhibits
Author: Ľumír Brendl (FIP)
Source: FIP Flash Nr. 100 - 2007
Published: 06. 12. 2007 12:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov uverejnené vo FIP Flash Nr. 100 - 2007.


Na 74. zasadnutí rady FIP v Sankt Peterburgu (Rusko) v júni 2007 boli akceptované nasledujúce pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov na výstavách FIP (ich publikovanie vo Flashi FIP bolo podmienené schválením Námetovou komisiou FIP).

 1. Účel jednorámových exponátov
  a) Nájsť nových vystavovateľov
  b) Poskytnúť skúseným vystavovateľom možnosť pripraviť exponáty v limitovanej/obmedzenej oblasti alebo veľmi úzkej téme.

 2. Princípy jednorámových exponátov
  Jednorámové exponáty musia byť vytvorené z oblasti alebo témy, ktorá je vhodná na jednu výstavnú plochu: o jednej alebo dvoch poštových známkach alebo malej sérii známok, o veľmi malej oblasti poštovej histórie, poštových celín, aerofilatelie, astrofilatelie, kolkov a pod. V prípade námetov možno akceptovať len veľmi úzku tému.
  Výber z reálne existujúceho štandardného viacrámového exponátu je absolútne neprípustný.

 3. Jednorámové exponáty môžu pochádzať z ľubovoľnej FIP súťažnej triedy s výnimkou triedy literatúry a triedy mládeže.

 4. Jednorámové exponáty môžu vystavovať začiatočníci aj skúsení vystavovatelia.
  V prípade začiatočníkov je veľmi dôležité, aby sa jednorámové exponáty hodnotili spravodlivo/poctivo a korektne, hlavne na regionálnych a národných filatelistických výstavách. Je v zodpovednosti porotcov alebo tímov porotcov, aby odlíšili a spravodlivo identifikovali úroveň a kvalitu jednorámového exponátu a správne ju ohodnotili. Na medzinárodné a svetové FIP filatelistické kvalifikuje exponát výstavy len 80 bodov a pozlátená medaila.

 5. Na výstavách FIP sa pre jednorámové exponáty používajú nasledujúce kritériá a body:
  Spracovanie a význam 30 bodov
  Filatelistické a námetové znalosti,
  osobné štúdium a výskum
  35 bodov
  Stav a vzácnosť 30 bodov
  Prezentácia 5 bodov
  SPOLU 100 bodov

 6. Ohodnotenie jednorámových exponátov je nasledovné:

  90 bodov a viac ZLATÁ
  80 - 89 bodov POZLÁTENÁ
  70 - 79 bodov STRIEBORNÁ
  60 - 69 bodov BRONZOVÁ
  menej ako 59 bodov Potvrdenie o účasti
  Možno tiež vyhodnotiť najlepší exponát v tejto triede.

 7. Pre jednorámové exponáty bude vystavené potvrdenie o zlatej, pozlátenej, striebornej a bronzovej nie (fyzicky) kovovej medaile s označením Jednorámové. Tiež možno udeliť odmenu za najlepší jednorámový exponát v tejto triede.

 8. Penalizácia jednorámových exponátov (a ich autorov).
  Penalizácia za nesprávne zvolenú oblasť alebo námet, nevhodnú pre jednorámový exponát bude závisieť od úrovne nepresnosti alebo od nezodpovedajúcich medzier v oblasti/námete a mala by dosiahnuť minimálne 5 bodov.

 9. Kvalifikácia jednorámových exponátov na výstavy FIP.
  Jednorámové exponáty sa musia kvalifikovať na národných výstavách. Jednorámový exponát musí získať ohodnotenie minimálne 80 bodov v ľubovolnej z výstavných tried.

 10. Obmedzenia účasti jednorámových exponátov na výstavách FIP.
  Počet zúčastnených a kvalifikovaných jednorámových exponátov závisí od štruktúry konkrétnej výstavy. Je záležitosťou organizačného výboru rozhodnúť o obmedzeniach pre jednorámové exponáty, rovnako ako o vyžiadaní, napr. dvojnásobných poplatkov pre účasť jednorámových exponátov. Tiež to závisí od pokynov a/alebo odporúčaní konzultanta FIP. Jednorámové exponáty nesmú byť vystavené viac ako trikrát. Zvyčajne na všeobecných alebo špecializovaných svetových výstavách FIP nemôže byť vystavených viac ako 50 jednorámových exponátov. To predstavuje nie viac ako 1% až 1,5% počtu výstavných plôch pre súťažné triedy.

 11. Príklady dobrých jednorámových exponátov:

  Jednorámové exponáty tradičnej filatelie:
  • Použitie prvej americkej emisie na predplatné poštovného
  • Letecké formuláre novozélandskej poľnej pošty 1941-1945
  • Peňažný obeh vopred uhradených doplatných čiastok a poštovného v Poľsku
  • Vznik, vývoj a poštové použitie známky vojenského tábora Rishion Le Zion
  • Spartakiáda Sovietskeho zväzu 1935, alebo Olympiáda, ktorá sa nikdy nekonala.
  Námetové jednorámové exponáty:
  • GO - kultúrna a spoločenská hra
  • Som žirafa - výhody a nevýhody veľkých zvierat.

Author: Lumír Brendl

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists