90th anniversary of the founding of Chemosvit

Commemorative postage stamp dedicated to the 90th anniversary of the founding of Chemosvit in 1934 in Svit.

24. 05. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: Fruit trees - pear

Nature protection: Fruit trees - pear
Date of Issue: 11. 10. 2019
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 54,4 x 44,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 4
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 80000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to fruit trees depicting the pear


Text motifs: Hruška obyčajná / Pyrus communis

Pictorial motifs: Ovocný strom - hruška v jesennom zafarbení stojaca osamotene v prekrásnej bielokarpatskej krajine pod Vršatcom; vyobrazená je mohutná plánka a plody odrody Pastornica.

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Nature protection: Fruit trees - pear (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Fruit trees - pear (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Biele Karpaty, tvoriace hranicu medzi Moravou a Slovenskom, boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku 1979. Vďaka dlhodobému harmonickému súžitiu človeka s prírodou je tunajšia krajina pestrou mozaikou lúk, pasienkov, sídiel, lesov, polí, medzí, sadov, mokradí. Zachovanie mnohých prírodných bohatstiev, napríklad rozmanitých orchideových lúk so stovkami druhov rastlín a tisícmi druhov drobného hmyzu, je priamo podmienené prítomnosťou človeka – hospodára.

Hruška je dobre známy ovocný strom, odnepamäti hojne pestovaný v stovkách odrôd a kultivarov. Majestátne hrušky sú po stáročia neodmysliteľnou súčasťou bielokarpatskej krajiny a zasluhujú si pozornosť, ochranu a starostlivosť. V Bielych Karpatoch možno nájsť viac ako sto kultúrnych odrôd hrušiek s mnohorakým spôsobom využitia. Viaceré z nich sú miestne, krajové sorty. Extenzívne vysokokmenné kosené ovocné sady predstavujú mimoriadne druhovo pestré biotopy s častým výskytom chránených druhov rastlín i živočíchov. Solitérne stojace jedince ovocných stromov, obvykle plánky, hostia v korunách mnohé druhy vtáctva, hmyzu, či vzácnych lišajníkov, rastúcich na ich kôre, a to aj dlho po svojom prirodzenom odumretí. Práve na prirodzene silne rastúce semenáče hrušiek a jabloní – plánky – štepili generácie našich predkov kultúrne odrody. Toto prírodné aj kultúrne dedičstvo však postupne z krajiny mizne. Sortiment v súčasnosti pestovaného ovocia sa zužuje, niektoré z odrôd prežívajú na posledných starých stromoch. Záchrana regionálneho ovocného genofondu v celej jeho pestrosti je jedným z dlhodobých cieľov Chránenej krajinnej oblasti.


Author (source) of the description: Sylva Mertanová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists