Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

31. 05. 2020

Philatelic Exhibitions:
International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016

International Philatelic Exhibition HUNFILA 2016
Location: AGORA – Szombathely Kulturális Központ (Cultural Centre), Március 15. tér. 5., Szombathely (Maďarsko)
Entry: Unspecified
Date: 06. 05. 2016 - 08. 05. 2016

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the HUNFILA 2016 International Philatelic Exhibition held in Szombathely (Hungary).Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016


Medzinárodná filatelistická výstava


HUNFILA 2016


(výstava I. stupňa (národná) s medzinárodnou účasťou)Národný komisár


Národný komisár ZSF na filatelistickú výstavu HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY je
Ing. Ladislav Fekete.

Úlohou národného komisára je na základe pravidelnej komunikácie s organizačným výborom (OV) výstavy poskytovať informácie o výstave, zabezpečiť získanie prihlášok kvalitných filatelistických exponátov, vrátane kontroly ich obsahovej správnosti a následného odoslania OV výstavy. Po rozhodnutí OV výstavy o prijatých exponátoch informuje vystavovateľov, organizuje úhradu výstavných poplatkov na účet OV výstavy a zabezpečuje ďalšie prípravné aktivity. Pri samotnej výstave národný komisár zabezpečuje transport exponátov na a z výstavy a zúčastňuje sa ich montáže a demontáže. V prípade neprítomnosti vystavovateľov sa národný komisár zúčastňuje stretnutia porotcov s vystavovateľmi, aby mohol tlmočiť výhrady a názory porotcov vystavovateľom. Po skončení výstavy národný komisár odovzdá exponáty a všetky náležitosti vrátane výstavných tlačovín a pridelených medailí vystavovateľom.

Kontaktné informácie na národného komisára ZSF sú uvedené nižšie.


Výstavné propozície


Propozície medzinárodnej filatelistickej výstavy HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY v angličtine a maďarčine:
PDF dokument HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Special Regulations
PDF dokument HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Speciális szabályzata.


Prihláška exponátu


Prihláška exponátu na medzinárodnú filatelistickú výstavu HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY v maďarčine/angličtine/nemčine:
PDF logo HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY - Prihláška exponátu.

Termín zaslania prihlášok spolu s úvodným listom exponátu na adresu národného komisára ZSF je 21. februára 2016.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a pridelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Kontakty a informácie


Kontakt pre získanie ďalších informácií o výstave a zaslanie prihlášok (prihlášky sa nezasielajú adresu organizačného výboru výstavy!):
Ing. Ladislav Fekete
emailová adresa: laci@fekete.sk
poštová adresa: Ing. Fekete Ladislav, Kpt. Nálepku 725/9, 924 01 Galanta
telefonický kontakt: 0903 75 75 93.


Ďalšie informácie o výstave nájdete na stránke Maďarského zväzu filatelistov (MABÉOSZ): Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2016 – SZOMBATHELY.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists