The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (II.)

Interesting features of definitive postage stamps Cultural Heritage of Slovakia (II.)
Author: Ing. Miroslav Gerec
Published: 23. 08. 2010 13:33

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Druhá časť špecializovaného článku Zaujímavosti výplatných známok Kultúrne dedičstvo Slovenska.


4. januára 2010 bola vydaná ďalšia známka tejto emisie, hodnota 60 c „Spišská Nová Ves” s vyobrazením relikviárového kríža z kostola Nanebovzatia Panny Márie. Rovnako ako ostatné výplatné známky, aj táto bola vytlačená kombinácou rotačnej oceľotlače s viacfarebnou hĺbkotlačou na stroji Wifag. Základná tlač prebehla 25. a 26. novembra 2009 s použitím perforačnej zostavy so stredným priemerom perforačných otvorov.


Doskové chyby a odchýlky


Na dvoch známkových poliach sú výraznejšie doskové chyby: žltý bod medzi písmenami „L“ a „O“ nápisu „SLOVENSKO” na ZP 1/60 a šikmá prerušovaná oranžová čiarka cez desatinnú čiarku a číslice „60“ nominálnej hodnoty na ZP 2/95.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Ďalšie, podstatné odchýlky obrazu známok, hodné katalogizovania našiel na už skôr vydaných známkach tejto emisie mladý košický zberateľ Jaroslav Homišin.

Na ZP 1/7 má známka 2 c „Boldog” prerušenú hnedočervenú linku pri prvom písmene „S“ nápisu „SLOVENSKO” a na ZP 1/34 známky 10 c „Pominovce” sú prerušené dve oranžové linky vľavo od číslice „1“ nominálnej hodnoty.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Omnoho zaujímavejšie sú však dva nálezy na najnižšej a najvyššej hodnote emisie. Tieto doskové odchýlky dokumentujú výrobný postup pri príprave hĺbkotlačových valcov.

Na hodnote 1 c „Kopčany” má 20 známok z 5. a 6. riadku PL 2 (ZP 2/41-50 a 51-60) na dolnom okraji zdvojené resp. nepresne napojené zvislé tmavozelené linky.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

4. riadok bez DO
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

5. riadok s DO
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska

6. riadok s DO
 

Obdobná odchýlka, avšak týkajúca sa stĺpcov známok sa vyskytuje na hodnote 2 € „Dražovce”. Na pravom okraji známok z 3. a 4. stĺpca PL 2 sa nachádza širšia medzera medzi zvislými fialovomodrými linkami. Túto odchýlku má 20 známkových polí: ZP 2/3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 a 94. Na 10 známkových poliach zo 4. stĺpca PL 2 (ZP 2/4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 a 94) sa prejavuje posun fialovomodrej hĺbkotlače naľavo voči čiernej oceľotlačovej farbe, viditeľný na obryse kostolnej veže, v názvoch „SLOVENSKO”, „DRAŽOVCE“ a menách autora a rytca.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Ako potvrdil výrobný námestník PTC Praha pán Jaroslav Štefek, tieto odchýlky vznikli pri príprave filmu pre hĺbkotlač, ktorý sa musí prispôsobiť už kompletne vymoletovanému oceľotlačovému valcu. Tzv. „vyradenie“ sa robí v počítači pomocou programu QuarkXpress, kde sa každé pole „pasuje“ zvlášť, najprv prvý riadok t. j. 10 známok a potom sa toto pole kopíruje 10x dole.

Pán Štefek píše: „V prípade 2 € známky nám vyšli linky tesne pri sebe a vytvorili nepeknú tučnú linku - preto sme jednu vymazali, perforácia túto nepresnosť potom schovala“.

Samostatne sa vytvorí PL 1 a samostatne PL 2, v počítači sa pridajú aj farebné testovacie stupnice. Potom sa obidve polia nalepia na montážny film a dodatočne sa nalepia autotronové značky. To sa už deje manuálne – montážny film sa prikladá na oceľotlačový valec a opticky sa kontroluje ako sa kresby kryjú.

Reprodukujeme fotografie tzv. tlačových postupností t.j. odtlačkov jednotlivých farieb z Poštového múzea, kde sú odchýlky hodnôt 1 c a 2 € dobre viditeľné. Na hotových, perforovaných známkach sú tieto odchýlky menej nápadné - prekrytie liniek na hodnote 1 c je takmer úplne prekryté perforáciou a nepresnosť na hodnote 2 € badať ako posun farieb hĺbkotlače a oceľotlače. Pozor na zámenu so skutočným posunom – v našom prípade musí byť na pravom okraji charakteristická širšia medzera medzi linkami.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Spotreba známok a dotlač


Spotreba týchto výplatných známok je vysoká, od konca roka 2009 sa na poštách objavili ďalšie dotlače.

  • Známka 2 c „Boldog”: 2. dotlač z 9. novembra 2009 (stredný priemer perforačných otvorov, ďalej SO), 3. dotlač z 12. marca 2010 (malý priemer perforačných otvorov, ďalej MO).
  • Známka 5 c „Šivetice”: 2. dotlač z 10. novembra 2009 (SO), 3. dotlač z 15. marca 2010 (SO).
  • Známka 10 c „Pominovce”: 2. dotlač z 2. a 3. novembra 2009 (SO), 3. dotlač z 14. mája 2010 (SO).
  • Známka 20 c „Svätuše”: 3. dotlač z 12. novembra 2009 (SO), 4. dotlač z 12. a 13. mája 2010 (SO).
  • Známka 50 c „Spišská Kapitula”: 2. dotlač z 4. januára 2010 (MO), 3. dotlač z 11. mája 2010 (SO).
  • Známka 1 € „Bíňa”: 2. dotlač z 5. a 6. januára 2010 (SO), 3. dotlač z 9. júna 2010 (SO).

Naopak, z niektorých poštových úradov boli do bratislavského skladu poštových cenín stiahnuté nadnormatívne zásoby najvyššej hodnoty 2 € „Dražovce”.

Všetky známe dátumy tlače a dotlačí výplatných známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska” s uvedením úrovní luminiscencie a priemeru perforačných otvorov sú uvedené v samostatnej priebežne aktualizovanej tabuľke. Údaje vyznačené „?” zatiaľ nie sú známe, resp. tieto dátumy tlače sa vyskytujú len v poštovom múzeu.

Tabuľka dátumov tlače a dotlačí známok „Kultúrne dedičstvo Slovenska”


Výrobné chyby


Reprodukujeme tri výrobné chyby: rozmazanú tlač oceľotlačovej farby na známke 2 c „Boldog” a výrazné posuny zúbkovania na hodnotách 10 c „Pominovce” a 20 c „Svätuše”.

Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 
Poštové známky Kultúrne dedičstvo Slovenska
 

Poďakovanie


Za poskytnutie archívnych materiálov ďakujem pracovníkom Slovenskej pošty - Poštového múzea v Banskej Bystrici.
Súvisiace články:

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists