Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Impressions from the opening of the exhibition WAR AND POSTAGE STAMP in Budapest

Impressions from the opening of the exhibition WAR AND POSTAGE STAMP in Budapest
Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 02. 11. 2014 01:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Virtuálna návšteva a pozvánka na filatelistickú výstavu k 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny v Poštovom múzeu v Budapešti.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Centenárium prvej svetovej vojny iniciovalo viaceré európske múzeá realizovať spomienkové výstavy. Na tento impulz reagovalo i Známkové múzeum založené Uhorskou kráľovskou poštou v Budapešti výstavou VOJNA A ZNÁMKA s podnadpisom „Prvá svetová vojna a filatelia“, ktorej vernisáž bola 7. októbra 2014. Výstavu otvorila riaditeľka múzea Gabriella Nikodém, slávnostnú atmosféru svojim príhovorom umocnili Pröhle Gergely, námestník štátneho tajomníka pre medzinárodné záležitosti a európskej únie Ministerstva ľudských zdrojov Maďarskej republiky a Szarka Zsolt generálny riaditeľ Maďarskej pošty.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Cieľom bolo prezentovať širokej verejnosti veľkú vojnu takými špecifickými nástrojmi, ktoré iné múzeá nemajú. Východiskom bolo dokumentovať historický vývoj začiatkom dvadsiateho storočia. Veď gigantické zmeny po skončení prvej svetovej vojny, ktoré sa odohrali za jedno desaťročie nemajú obdobu v dejinách ľudstva, čo prezentuje i mapa Európy.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Tieto historické zmeny takmer s presnou identitou dokumentujú práve poštové známky. Ak ich uložíme na mapu sveta, vidíme, že sú najspoľahlivejšími indikátormi politických a spoločenských zmien. Môžeme ich považovať za prvotný historický dokument, veď každý, kto sa dostáva k moci chce vonkajšiemu svetu oznámiť, že nastala zmena a k tomu sa najspoľahlivejším nástrojom stáva práve poštová známka.

Známky viacerým spôsobom slúžili štátom v rámci vojnových snáh. Okrem už uvádzanej propagandy tvorili i žriedlo pomoci pri obstarávaní financií. Príkladom sú známkové emisie vydávané na výpomoc vojnovým vdovám, sirotám a invalidom, čo je bezo sporu finančnou podporou vojnových nákladov. Okrem toho prispievali k tejto útrate i poštové lístky.

Uhorská pošta veľmi rýchlo reagovala na vypuknutie veľkej vojny. Už 7. októbra 1914 vydáva emisiu zameranú na vojnovú podporu, ktorú nasledovali ďalšie v roku 1915 a 1916. Je potrebné však na tomto mieste spomenúť i emisiu po vojne na podporu vojnových zajatcov.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Medzi vystavovanými artefaktmi má osobitné miesto príležitostná poštová známka s príležitostnou pečiatkou a obálkou Maďarskej pošty pripomínajúcou vznik emisií na podporu vojnových poškodencov, ktorých prvý rad vyšiel 7. októbra 1914, čo predznamenalo i dátum otvorenia výstavy.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Známka bola, len jedným inštrumentom dokumentujúcim prvú svetovú vojnu. Druhým dôležitým pilierom bola poľná pošta, ako dôležitá spojnica medzi aktérmi a ich domovom na rôznych bojiskách vojny. Tieto zásielky sa stávajú dôležitým dokumentom pre odborníkov skúmajúcim dejiny spoločnosti.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Tieto dva piliere umocňovali filatelistami zapožičané pohľadnice, lístky poľnej pošty a ďalšie dokumenty, ktoré účinne doplňujú vystavovaný materiál múzea tak zo zbierkového, ako aj pomocného zbierkového fondu. Týmto prvý krát múzeum realizovalo výstavu, ktorá okrem vlastného materiálu ponúklo návštevníkom artefakty presahujúce bežnú ponuku pre návštevníka. Zo zberateľov materiál poskytli Barabássy Miklós, Czéh Károly, Nagy Gábor a Voloncs Gábor.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Zaujímavosťou výstavy je elektronický informačný kiosk, v ktorom bol orientačný prehľad o krajinách podieľajúcich sa na vojne, o osobnostiach a udalostiach vyobrazených na poštových známkach, o vojenskej technike používanej a vznikajúcej počas vojny atď. Okrem toho bol spracovaný počítačom monitor z listov vojakov, a bola sprístupnená ich literárna tvorba pomocou významných hercov Maďarska. Na ďalšom monitore pomocou máp a ich farebnou zmenou návštevník môže sledovať zmenu udalostí pred, počas a po vojne.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Vystavovaný filatelistický materiál dokumentuje taktiež tento jav a povojnové zmeny, ako aj vznik a priebeh druhej svetovej vojny a ich zmeny v rámci historického vývoja až po súčasnosť - pomocou známok takmer z celého sveta.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Výstavu vhodne dopĺňajú modely lietadiel a lodí ako aj ďalší trojrozmerný materiál dokumentujúci námorné a letecké bitky prvej svetovej vojny, zapožičaný z Múzea lodnej plavby zo Zebegényu a Leteckého múzea Szolnok.

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti

Filatelistická výstava VOJNA A ZNÁMKA v Budapešti


Táto zaujímavá - netradičná výstava poukázala na možnosť dokumentovania dejín prvej svetovej vojny, ale aj ďalšieho historického vývoja, pomocou známok temer z celého sveta. Zároveň poukázala na spoluprácu múzea s filatelistami a ďalšími múzeami v Maďarsku a potvrdila, že známky spoločne s muzeálnym materiálom dokážu vierohodne evokovať konkrétny obraz o minulých udalostiach, ako aj súčasnosti. Z muzeologického hľadiska výstava spojila minulosť s prítomnosťou a naznačila možné väzby s budúcnosťou. Vystavované exponáty odovzdávajú pomocou svedkov a svedectiev v rámci kultúrnej pamäti hodnotenie minulosti a tým dáva kritérium pre budúcnosť. Výstava bude sprístupnená verejnosti do mája roku 2015, odporúčam výstavu pozrieť.

U nás sme mali podobnú výstavu 100 rokov od VEĽKEJ VOJNY vytvorenú Klubom filatelistov 52-19 v Trenčíne, ktorá sa čiastočne priblížila vyššie uvedenej výstave, realizovanej v Poštovom múzeu v Budapešti.


Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists