03. 12. 2023

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Surprising reprint of the postage stamp The Supreme Audit Office of SR

Surprising reprint of the postage stamp The Supreme Audit Office of SR
Author: Ing. Miroslav Gerec
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 02. 2011 17:48

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Podrobná informácia o prekvapujúcej dotlači poštovej známky č. 454 Najvyšší kontrolný úrad SR s nominálnou hodnotou 0,80 €.


Poštová známka č. 454 „Najvyšší kontrolný úrad SR“ 0,80 € bola vydaná 7. mája 2009. Známku navrhol akad. mal. Vladislav Rostoka, rytinu zhotovil František Horniak. Kombináciou rotačnej hĺbkotlače a oceľotlače známku vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha.

Špecialistom boli známe dva dátumy tlače: 8. a 9. 4. 2009; avšak prvý dátum sa vyskytuje iba na nátlačkoch, ktoré sú uložené v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Známky z obidvoch dátumov majú veľký priemer perforačných otvorov. V časti dňa 9. apríla sa vyskytla výrobná chyba – rozmazaná oceľotlačová farba v pravej dolnej časti PL (pozri obrázok).


Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ)
 

Doteraz jedinou diskutovanou témou tejto známky bola netradičná kombinácia polôh kresby, označenia štátu a nominálnej hodnoty (bližšie pozri článok -pem-: „Aká je správna poloha známky?“, Zberateľ 2009/8/29). Podľa môjho názoru je pri určení orientácie známky primárny obraz známky a až vtedy, keď to nie je možné alebo je to nejednoznačné sa použije nominálna hodnota.

Na jeseň roku 2010 však zberatelia dátumov tlače zažili veľké prekvapenie. V poštovej prevádzke sa objavila dotlač tejto príležitostnej známky. Slovenská pošta doposiaľ deklarovala, že príležitostné známky nebude dotláčať. V materiáloch z XXI. Dní filatelie Slovenska z roku 2004 môžeme nájsť toto stanovisko:

Otázka č. 1:
Deklaruje Slovenská pošta ako nový vydavateľ slovenských poštových známok zásady ich vydávania, konkrétne zásadu nedotláčať príležitostné známky?

Odpoveď POFIS:
Slovenská pošta nikdy nedotláčala príležitostné poštové známky, ani ich dotláčať nemieni. Nie je ani pravdou, že sa dotláčala známka č. 1 Štátny znak. O zvýšení nákladu oproti plánovanému počtu rozhodol p. minister pri skúšobných nátlačkoch v PTC Praha, ktorých sa zúčastnil, teda pred vydaním známky. Celý stanovený náklad sa nemusí vytlačiť v jeden deň, najmä ak ide o súrne dodatočné zaradenie do harmonogramu tlačiarne, ako to bolo v tomto prípade.

Kompletný príspevok je na internetovej stránke www.infofila.cz.

V minulosti sa vyskytlo viacero prípadov, kedy príležitostná známka mala nielen základnú tlač ale aj dotlač medzi ktorými existuje minimálne jeden dátum tlače inej známky (pozri tabuľku). Vo väčšine prípadov išlo o „dotlač“ iba formálne, pretože bola zhotovená pred dátumom vydania a na základe prvotného zadania (objednávky). Dôvodom „dotlače“ mohlo byť uprednostnenie inej tlače s vyššou prioritou, prípadne „dotlač“ bola doplnením objednaného počtu tlačových listov v prípade, že v základnej tlači bol vyšší podiel makulatúry ako je bežné resp. v „základnej tlači“ bol zhotovený iba skúšobný nátlačok a v tlači sa nepokračovalo. Podmienkou regulárnej dotlače by bola nová objednávka (zákazka).

Číslo, názov emisie, nominálna hodnota Dátum vydania Základná tlač Dotlač
6 Sv. Ján Nepomucký 8 (Sk) 11. 3.1993 4. 3. 1993 9. - 10. 3. 1993
8 Hrab obyčajný 4 (Sk) 14. 5. 1993 23. 4. 1993,
26. 4. 1993
29. 4. 1993
35 Sokol sťahovavý 5 Sk 4. 7. 1994 27. - 29. 6. 1994 7. - 8. 7. 1994,
11. 7. 1994
38 120. výročie SPÚ 8 Sk 1. 8. 1994 14. - 15. 7. 1994 25. - 26. 8. 1994
176 Automatická triediaca linka 4 Sk 12. 3. 1999 15. - 19. 2. 1999 8. - 9. 3. 1999
204 Veľká noc 2000 4 Sk 15. 2. 2000 26. - 27. 1. 2000 28. - 30. 3. 2000
207 Ján Hollý 5,50 Sk 24. 3. 2000 W3 6. - 8. 3. 2000 W2 28. - 31. 3. 2000,
10. - 13. 4. 2000
228 Detviansky mužský kroj 5,50 Sk 22. 2. 2001 12. 12. 2000 3. - 5. 1. 2001,
8. - 10. 1. 2001
229 Detviansky ženský kroj 6 Sk 22. 2. 2001 11. 1. 2001 23. - 26. 1. 2001,
29. - 30. 1. 2001
257 ME psích záprahov 6 Sk 8. 2. 2002 9. - 11. 1. 2002 18. 1. 2002,
21. - 22. 1. 2002
261 Gymnázium v Kláštore pod Znievom 15 Sk 20. 3. 2002 15. 2. 2002,
19. - 20. 2. 2002
25. - 26. 2. 2002
276 Vianoce 2002 5,50 Sk 8. 11. 2002 23. - 24. 10. 2002 7. - 8. 11. 2002
286a Pozdravné blahoželanie I. 7 Sk 14. 2. 2003 7. 2. 2003,
11. - 12. 2. 2003
12. - 13. 5. 2003
286b Pozdravné blahoželanie II. 7 Sk 30. 4. 2003 9. 4. 2003 11. 4. 2003
423 Pavol Dobšinský T2 50g 29. 5. 2008 15. - 17. 5. 2008,
19. - 21. 5. 2008
1. DT: 26. - 30. 5.2008, 3. 6. 2008
2. DT: 6. - 9. 1. 2009
3. DT: 25. - 26. 3. 2009
4. DT: 24. 4. 2009, 27. - 28. 4. 2009
453 40 rokov ZSF T2 50g 29. 4. 2009 30. 3. 2009 W3 10. 4. 2009
458 Bienále ilustrácií T2 50g 14. 8. 2009 25. - 26. 6. 2009,
29. - 30. 6. 2009,
1. - 3. 7. 2009
1.DT: 22. - 23. 10. 2009, 27. 10. 2009, 29. - 30. 10. 2009
2.DT: 18. - 20. 11. 2009, 23. - 24. 11. 2009
454 Najvyšší kontrolný úrad SR 80 c 7. 5. 2009 8. - 9. 4. 2009 23. 8. 2010

U známok tlačených oceľotlačou z plochých platní (aj v kombinácii s ofsetom) naopak tlačiareň už vopred plánuje tlač vo dvoch alebo viacerých nákladoch z technických dôvodov (opotrebenie a regenerácia tlačových platní) a tu, rovnako aj u ďalších známok tlačených ofsetom resp. známok z iných tlačiarní nemáme dátum tlače, ktorým by sme mohli dotlač identifikovať.

V prípade dotlače známky „Najvyšší kontrolný úrad“ je však jeden nový podstatný rozdiel: dotlač bola zhotovená z nových tlačových foriem! To znamená, že po vytlačení objednaného množstva známok v apríli 2009 tlačiareň nepočítala s dotlačou tejto známky a tlačové valce nearchivovala ale recyklovala, čo je u príležitostných známok štandardný postup.

Rôzne sú doskové chyby – v dotlači absentujú DCH zo základnej tlače a naopak; rôzne sú autotronové značky – v základnej tlači sú dve modré značky v dotlači iba jedna (pozri obrázok) a rozdiel je aj vo farebných testovacích stupniciach – v základnej tlači FTS neboli použité, v dotlači sú FTS na PL 1 i PL 2. (*)


Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ)
 
Základná tlač
 
 
Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ)
 
Dotlač
 

Ďalším rozdielom základnej tlače a dotlače je rôzna intenzita luminiscencie a rôzny priemer perforačných otvorov v dôsledku použitia dvoch rôznych perforačných rámcov, známky z dotlače majú malý priemer otvorov. Z vyobrazenia dátumových pások je zrejmá aj iná poloha číslovača.


Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ)
 

Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ) Poštová známka Národný kontrolnú úrad (NKÚ)
 
Základná tlač Dotlač
 

O stanovisko sme požiadali aj zástupcu Slovenskej pošty a.s. Vedúci Odboru POFIS Mgr. Martin Vančo, PhD., napísal: „Čo sa týka známky „Najvyšší kontrolný úrad“, tak táto známka bola plánovaná na dotlač v prípade akútneho nedostatku tejto nominálnej hodnoty pokým nebude pripravená nová výplatná známka s hodnotou 0,80 €. Tá je plánovaná až na január 2012 s námetom Prievidze. Na dotlače využívame len tlačovú techniku rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou, pri ktorej je garantovaná rovnaká kvalita a farebnosť. Od roku 2010 neplánujeme žiadne príležitostné známky používať na dotlače, v roku 2009 to bol špecifický prípad keďže končili korunové známky. Ofsetová tlač nie je vhodná na dotlače, negarantuje totiž použitie jednej tlačovej formy. Tá vydrží tak do nákladu 2 miliónov kusov, potom sa musí vyrobiť nová.“

Chybu PTC priznal aj Ing. Jaroslav Štefek: „Jednalo se z naší strany o nedorozumění a válce jsme bohužel po prvním tisku zlikvidovali, jako u každé jiné příležitostné známky. Před dalším dotiskem jsme válce znovu vyrobili a následně uschovali pro další případné dotisky.“

Pre úplnosť treba doplniť, že počnúc známkou „Veľká noc 2008“ T2 50g, č. 414 Poštový vestník Slovenskej pošty prestal rozlišovať príležitostné a výplatné známky a v informáciach o nových emisiách sa uvádza len termín „poštová známka“.


Súvisiace materiály:

Komentár k článku:


Po uverejnení článku pána Gereca o dvoch variantoch perforácie tlačového listu poštovej známky z emisného radu Umenie č. 435 „Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi” a dotlače poštovej známky č. 454 „Najvyšší kontrolný úrad SR“, sa na POFISe množia objednávky od filatelistov, ktorý žiadajú, aby sme im predali práve tieto tlačové listy.
Chceli by sme filatelistov informovať, že na POFISe sme tieto tlačové listy v predaji nemali, nemáme a ani nebudeme mať. Z pravidla dostane POFIS pre svoju potrebu známky zo základnej tlače a len výnimočne aj z dotlačí. POFIS sa navyše nezaoberá vyhľadávaním odchyliek a chýb na tlačových listoch a teda, keď ich aj objavíme nemôžeme ich predávať, lebo sa takýto produkt považuje za nepodarok a je zo strany zákazníka dôvodom na reklamáciu.

Ďakujeme za pochopenie.
Monika Podolská, vedúca obchodu a marketingu POFIS


Aktualizácia a opravy článku:


(*) Opravené na základe informácie od Jána Dobrovolského z Michaloviec.

Author: Miroslav Gerec

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists