New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Philatelic literature:
NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: HISTORY OF HUNGARIAN POSTAGE STAMP (the review)
Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 02. 11. 2014 21:07

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Recenzia knižnej publikácie A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY), ktorá vyšla v Budpaešti v roku 2010.


NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: A MAGYAR BÉLYEG TÖRTÉNETE (DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY)
Vydavateľ: Hírközlési múzeumi alapítvány, 2010, 244 strán, maďarsky (anglické resumé)
Tlač: Kossuth kiadó
ISBN 978-963-09-6158-5


V roku 2010 Spravodajská muzeálna základina za finančnej pomoci Maďarskej pošty vydala zaujímavú publikáciu Známkového múzea Budapešť Magyar bélyeg története (Dejiny maďarskej známky). Jej autormi sú zamestnanci Známkového múzea Budapešť (Bélyeg múzeum Budapest). Knihu tvorí desať samostatných kapitol. Prvé dve kapitoly dokumentujú stav pred vydaním a po vydaní prvých známok v Uhorsku. Tretia kapitola sa zaoberá zberateľskými tradíciami až do roku 1952. Štvrtá kapitola dokumentuje vznik a vývoj Známkového múzea. Piata sa zaoberá technológiou tlače známok a ich zmenami. Šiesta kapitola informuje o jednotlivých druhoch známok. Siedma kapitola dokumentuje formu a obsah známkovej tvorby, jej možnosti a organizáciu i súčasnú zberateľskú činnosť. V ôsmej kapitole sa autori zaoberajú zriedkavosťami, chybnou tlačou a raritnými známkami. Deviata kapitola je venovaná tvorcom známok. Posledná záverečná kapitola dokumentuje známky na pozadí historického vývoja.

Už v úvode sa autori zaoberajú myšlienkou - Prečo písať knihy o známkach? Jedným z dôvodov sú nazhromaždené návrhy známkovej tvorby, ktoré predstavujú nevyčísliteľnú kultúrno – spoločenskú hodnotu, na druhej strane považujú známku za ochrannú značku každej krajiny dokumentujúcu jej historický vývoj. Ďalším podnetom je estetická hodnota, ktorú dokladajú bohatou fotodokumentáciou.

Pre filatelistov sú hodnotné najmä prvé kapitoly týkajúce sa dejín pošty a poštovníctva, kde je možné nájsť odpovede na niektoré otázky súvisiace i s územím Slovenska v rámci Uhorska. Okrem uvedeného, dôležité údaje môžeme získať o známkovej tvorbe koncom 19. a začiatkom 20. storočia, ako aj jej vývoji po rozpade Rakúsko – Uhorska. Cennými sú i informácie o vzniku a vývoji zberateľských aktivít v Uhorsku. Kapitola týkajúca sa výroby známok a historického vývoja je zaujímavá najmä pre zberateľov maďarských známok, ale aj pre slovenských záujemcov o poštovú históriu. Publikácia nepredstavuje len zbierky múzea, ale aj archívny a galerijný materiál a preto poslúži nielen odborníkom, ale aj laickým záujemcom o známkovú tvorbu a poštovú históriu. Takto sprístupnené dokumenty verejnosti rozširujú vedomosti nielen o dejinách poštovej histórie, ale rozširujú a sprostredkúvajú informácie týkajúce sa historického vývoja Slovenska.

Je chvályhodné, že táto netradičná muzeálna práca založená na obsiahlych vedomostiach zamestnancov múzea priniesla brilantný výsledok nielen zásluhou zaujímavého obsahu, ale i vďaka kvalitnej grafickej úprave tlačiarne vydavateľstva Kossuth.

NIKODÉM GABRIELLA, SZABÓ JÁNOS: DEJINY MAĎARSKEJ ZNÁMKY (recenzia)


Author: Štefan Kollár

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists