The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Journal SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2007/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2007/2
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 16. 08. 2007 22:56

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF, that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2007/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


  • Úvodník a strana predsedu - rekapitulácia aktivít Zväzu, najmä účasť na IV. zberateľských dňoch, II. deň otvorených dverí ZSF, návšteva predsedu Maďarského filatelistického zväzu Sándora Kurdicsa, ktorý udelil predsedovi ZSF Ľ. Flochovi Zlatý čestný odznak, filatelistická výstava III. stupňa Galafila 2007 a inaugurácie slovenských známok.
  • Dokumenty ZSF - uznesenia zo zasadnutí Rady ZSF 31. marca a 7. júla a uznesenia z valných zhromaždení regionálnych ZKF.
  • Z klubov a regiónov - pohľady na zasadnutia regionálnych ZKF doplnené o zaujímavú informáciu o osobnosti Karola Pajera - hrdinu boja proti fašizmu.
  • Slovenská známka - informácie o výsledkoch súťaže Grand Prix WIPA 2005, o ocenení pre Slovenskú poštu a najmä o novovydaných slovenských známkach a ich inauguráciách.
  • Naše akcie - podrobný prehľad najvýznamnejších akcií Zväzu ako bola účasť na IV. bratislavských zberateľských dňoch, vyhlásenie ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú pečiatku a II. dni otvorených dverí ZSF. A na záver pozvánka na XXIV. dni filatelie Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bytči.
  • Výstavy - informácia o organizácii a účasti na filatelisitckých výstavách: zaujímavé informácie komisára ZSF o účasti zväzových exponátov na svetovej výstave v Sankt Peterburgu, stručná informácia o konaní výstavy III. stupňa Galafila 2007 a pozvánka na 6. slovensko-poľskú výstavu v Bratislave.
  • Spoločenská kronika - milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov a žiaľ aj nekrológy za tými čo rady filatelistov navždy opustili.
  • Inzercia - vyhlásenie subskripcie na UTL k VIII. valnému zhromaždeniu ZSF a vypísanie konkurzu na obsadenie miesta tajomníka ZSF.
  • PRÍLOHA NAŠA MLÁDEŽ - druhé pokračovanie zaujímavého návodu pre mladých zberateľov a vystavovateľov - Počítačom na úpravu albumového listu!


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2007/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2005 - 2009 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists