New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/3 (119)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

19. 09. 2023

Books, magazines and other publications:
New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)

New contribution to postal history - PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY (2nd part)
Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Published: 06. 11. 2014 15:56

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Short report from the introduction of the new book PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (PIESTANY IN THE MIRROR OF POSTAL HISTORY ) (2nd part) in Piešťany.

Prvé systematické snahy zamerané na dokumentovanie dejín filatelie, pošty a poštovníctva vznikli založením Dní filatelie Slovenska v roku 1984 JUDr. Ottom Gáťom v rámci ktorých sa začína realizovať okrem výstavnej, bádateľskej, prednáškovej i publikačná činnosť členov organizovanej filatelie. Tieto myšlienky sa kryštalizovali i v období príprav osláv deväťdesiatročnice slovenskej filatelie začiatkom roku 1985, kedy vznikali prvé podnety a návrhy. Založením Slovenskej filatelistickej akadémie JUDr. Ottom Gáťom a Michalom Kiššimonom, za výraznej pomoci skúseného redaktora Ivana Tvrdého, ktorý od roku 2009 úspešne vydáva edičný rad Filatelistické štúdie sa návrhy začínali konkrétne realizovať. V rámci tohto edičného radu dňa 23.10.2014 bola v Balneologickom múzeu v Piešťanoch inaugurácia druhej časti publikácie Ing. Ladislava Mušinského a Alexandra Urminského „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Je potešiteľné, že medzi významnými hosťami sme mohli privítať p. Ing Zuzanu Šturdíkovú generálnu riaditeľku sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb, ako aj riaditeľku odboru poštových služieb Ing. Jarmilu Brichtovú Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Rema Cicutta primátora mesta Piešťany, Mgr. Antóniu Paulíniouvu, členku realizačnej komisie Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica, Ivana Tvrdého za Slovenskú filatelistickú akadémiu Košice. Inauguráciu otvoril PhDr. Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Autori Ing. Ladislav Mušinský a Alexander Urminský priblížili verejnosti nie len prezentovanú druhú časť publikácie, ale súvislosťami z prvej časti, ktorá sa zaoberá dejinami pošty a poštovníctva všeobecne, pošty v Piešťanoch a v blízkom okolí, nadviazali na inaugurovanú knihu. V druhej časti sa pôvodcovia zaoberajú oblasťou poštovej grafiky viažucej sa k Piešťanom. Je potešiteľné, že okrem poštových známok a ich tvorcov sa venovali pohľadniciam, poštovým lístkom, pečiatkam, odtlačkom výplatných strojov, ako aj ďalším produktom poštovej prevádzky a to od Rakúsko – Uhorska po súčasnosť.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť) Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Ako je z uvedeného vidieť, želania filatelistov sa napĺňajú. Vznikajú diela, ktoré bez obáv môžeme nazvať monografiami, dokumentujúce poštovú históriu a známkovú tvorbu. Inauguráciu vhodne doplnila príležitostná poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou, ktorá bude pripomínať túto významnú udalosť. Autori úspešne zvládli danú problematiku, a sprístupnili historický vývoj dejín pošty a poštovníctva v Piešťanoch a blízkom okolí pre ďalšie generácie. Za ich náročnú výskumnú a odbornú prácu im právom patrí srdečná vďaka.

Nový príspevok k poštovej histórii - PIEŠŤANY V ZRKADLE POŠTOVEJ HISTORIE (2. časť)


Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists