Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

11. 06. 2023

Blue Metermark:

Date of Issue: 16. 11. 2015
 
Post office: BRATISLAVA 1
Colour: blue

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).


Text motifs: MINISTERSTVO / PÔDOHOSPODÁRSTVA / A ROZVOJA VIDIEKA / SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Dobrovičova 12 / 812 66 BRATISLAVA 1

Pictorial motifs: Logo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - ratolesť

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Licenčné číslo: 71554
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000033506
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 16. 11. 2015
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)

Identifikovaná doba používania: ... - 16. 11. 2015 - ...


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists