Monographs of Czechoslovak and Czech stamps

Overview of so far published and yet planned volumes of MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK STAMPS and MONOGRAPHS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH STAMPS and POSTAL HISTORY.

03. 12. 2023

Philatelic book literature:
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History)

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 08. 11. 2020 18:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Introduction of the monograph SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History), authored by Miroslav Bachratý.


SLOVENSKO


1938 - 1945


Poštová história


M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

Názov: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história
Autor: Miroslav Bachratý
Textová a grafická úprava: František Divok, Miroslav Chromý
Prebal (obálka): Miroslav Bachratý, Miroslav Chromý
Vydavateľ: autor
Tlačiareň: EUROPRINTY, spol. s r.o., Břeclav
Rok vydania: 2020, 1. vydanie
Náklad: 400 ks
Rozsah: 773 strán rozdelených do dvoch zväzkov
Formát: A4
Väzba: pevná
Tlač: plnofarebná, ofsetová
Papier: hladený 115 g
ISBN 978-80-570-1622-9
Predajná cena: 79 € za oba zväzky--------------- o O o ---------------


V týchto dňoch - po vyše dvadsaťročnej príprave - vychádza dlho očakávaná 2-zväzková monografická publikácia Miroslava Bachratého SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história, venovaná poštovníctvu Slovenskej republiky počas vojnového obdobia našej novodobej histórie. Táto filatelistická zberateľská oblasť nebola – na rozdiel od poštových cenín (t.j. známok a celín) - doposiaľ komplexne odborne spracovaná. Práve túto medzeru v slovenskej filatelistickej literatúre sa snaží táto kniha vyplniť.

Monografia SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história vychádza vlastným nákladom autora v limitovanom náklade v rozsahu 773 strán formátu A4 rozdelenom do dvoch zväzkov. Obsahuje takmer 2200 vyobrazení pečiatok a celistvostí, 160 tabuliek a 36 máp. Tlač je plnofarebná, ofsetová, na hladenom papieri 115 g s pevnou väzbou.

Obsah monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história je rozdelený do šiestich hlavných kapitol. Autor v nich pojednáva o udalostiach vedúcich k zániku Česko-Slovenska a vzniku samostatného Slovenska (1. kap.), popisuje historické udalosti v priebehu rokov 1939 – 1945 dotýkajúce sa Slovenska a ich vplyv na poštové služby (2. kap.), ďalej sa zaoberá pôsobením slovenskej poštovej správy vo všetkých oblastiach poštového styku (3.kap.) a v troch záverečných kapitolách mapuje činnosť cudzích poštových správ (nemeckej, maďarskej a poľskej) na odstúpených územiach Slovenska. V rámci jednotlivých podkapitol sú rozobraté všeobecno-historické a poštovo-prevádzkové aspekty danej témy doplnené bohatou obrazovou dokumentáciou a katalogizáciou všetkých druhov s témou súvisiaceho filatelistického materiálu.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

Textová časť monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história je spracovaná na podklade najnovších poznatkov, získaných štúdiom odbornej literatúry, ale najmä úradných poštových prameňov a archívnych fondov. Popri už dávnejšie publikovaných oblastiach ako napríklad poštovne, odtlačky výplatných strojov, cenzúra, vlakové pošty a ďalšie, ktoré boli podrobené zásadnej revízii a aktualizované početnými novými poznatkami a doplnkami, ťažisko publikácie predstavuje celý rad doposiaľ nepublikovaných tém ako napr. ťaženie proti ZSSR, Východoslovenská armáda, denné a služobné pečiatky poštových úradov, pošta počas SNP, Slováci v nemeckej armáde a nemecká prítomnosť na Slovensku vôbec, letecká pošta, Poštová sporiteľňa a mnohé ďalšie.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

V monografii SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história sú po prvýkrát komplexne spracované aj tzv. zábory – nemecký, maďarský a poľský vrátane katalogizácie všetkých známych druhov filatelistických materiálov špecifických pre poštové služobne na odstúpených územiach Slovenska.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história


Zhrnutie:


Široký záber monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história ju predurčuje do pozornosti záujemcom o slovenskú poštovú históriu všeobecne, bude však vítanou pomôckou aj pre zberateľov regionálnej poštovej histórie a na svoje si môžu prísť aj tematackí filatelisti (o.i. príležitostné pečiatky, odtlačky výplatných strojov, strojové pečiatky, ...) či zberatelia vybraných filatelistických disciplín (poľné pošty, poštovne, poštové nálepky a pod.). Jedným z autorských zámerov je aj povzbudenie záujmu o zbieranie poštovo-historických materiálov, ktoré nemusia byť vždy finančne náročné, avšak sú študijne a filatelisticky zaujímavé (napr. denné pečiatky poštových úradov). Myslím, že už teraz môžem konštatovať, že rozsah a kvalita monografie korelujú s týmto zámerom a preto verím, že sa naplní. Najmä ak si uvedomíme, že práca ponúka aj množstvo historických faktov, ktoré nie sú zberateľom ba ani širokej verejnosti veľmi známe - Malá vojna v marci 1939, ťaženie proti Poľsku, ťaženie proti Sovietskemu zväzu, Východoslovenská armáda, slovenskí príslušníci v zbraniach SS, slovenské jednotky v Taliansku 1943 - 1945 atď.

Monografia SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história po každej stránke - ako obsahovej a formulačne zrozumiteľnej, tak aj grafickej - predčila moje očakávania! VEĽKÝ OBDIV! Stálo za to počkať. Keď sa do nej človek začíta, nevie sa odtrhnúť...

Odporúčam každému, aby si túto mimoriadnu filatelistickú príručku podrobne preštudoval a v svetle jej nových zistení a objavov prezrel svoju zbierku. Som si takmer istý, že objavíte mnoho doteraz netušených a i po cenovej stránke zaujímavých filatelistických objavov.


Objednanie:


V prípade záujmu možno monografiu SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história objednať priamo u autora na elektronickej adrese tecons77@gmail.com alebo telefonicky 0908 94 33 35. Cena je 79 € za oba zväzky. Objednávky budú vybavené v poradí ich príchodu až do vyčerpania nákladu.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists