Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Philatelic book literature:
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History)

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 08. 11. 2020 18:45

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Introduction of the monograph SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história (SLOVAKIA 1938 - 1945 Postal History), authored by Miroslav Bachratý.


SLOVENSKO


1938 - 1945


Poštová história


M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

Názov: SLOVENSKO 1938 - 1945 Poštová história
Autor: Miroslav Bachratý
Textová a grafická úprava: František Divok, Miroslav Chromý
Prebal (obálka): Miroslav Bachratý, Miroslav Chromý
Vydavateľ: autor
Tlačiareň: EUROPRINTY, spol. s r.o., Břeclav
Rok vydania: 2020, 1. vydanie
Náklad: 400 ks
Rozsah: 773 strán rozdelených do dvoch zväzkov
Formát: A4
Väzba: pevná
Tlač: plnofarebná, ofsetová
Papier: hladený 115 g
ISBN 978-80-570-1622-9
Predajná cena: 79 € za oba zväzky--------------- o O o ---------------


V týchto dňoch - po vyše dvadsaťročnej príprave - vychádza dlho očakávaná 2-zväzková monografická publikácia Miroslava Bachratého SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história, venovaná poštovníctvu Slovenskej republiky počas vojnového obdobia našej novodobej histórie. Táto filatelistická zberateľská oblasť nebola – na rozdiel od poštových cenín (t.j. známok a celín) - doposiaľ komplexne odborne spracovaná. Práve túto medzeru v slovenskej filatelistickej literatúre sa snaží táto kniha vyplniť.

Monografia SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história vychádza vlastným nákladom autora v limitovanom náklade v rozsahu 773 strán formátu A4 rozdelenom do dvoch zväzkov. Obsahuje takmer 2200 vyobrazení pečiatok a celistvostí, 160 tabuliek a 36 máp. Tlač je plnofarebná, ofsetová, na hladenom papieri 115 g s pevnou väzbou.

Obsah monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história je rozdelený do šiestich hlavných kapitol. Autor v nich pojednáva o udalostiach vedúcich k zániku Česko-Slovenska a vzniku samostatného Slovenska (1. kap.), popisuje historické udalosti v priebehu rokov 1939 – 1945 dotýkajúce sa Slovenska a ich vplyv na poštové služby (2. kap.), ďalej sa zaoberá pôsobením slovenskej poštovej správy vo všetkých oblastiach poštového styku (3.kap.) a v troch záverečných kapitolách mapuje činnosť cudzích poštových správ (nemeckej, maďarskej a poľskej) na odstúpených územiach Slovenska. V rámci jednotlivých podkapitol sú rozobraté všeobecno-historické a poštovo-prevádzkové aspekty danej témy doplnené bohatou obrazovou dokumentáciou a katalogizáciou všetkých druhov s témou súvisiaceho filatelistického materiálu.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

Textová časť monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história je spracovaná na podklade najnovších poznatkov, získaných štúdiom odbornej literatúry, ale najmä úradných poštových prameňov a archívnych fondov. Popri už dávnejšie publikovaných oblastiach ako napríklad poštovne, odtlačky výplatných strojov, cenzúra, vlakové pošty a ďalšie, ktoré boli podrobené zásadnej revízii a aktualizované početnými novými poznatkami a doplnkami, ťažisko publikácie predstavuje celý rad doposiaľ nepublikovaných tém ako napr. ťaženie proti ZSSR, Východoslovenská armáda, denné a služobné pečiatky poštových úradov, pošta počas SNP, Slováci v nemeckej armáde a nemecká prítomnosť na Slovensku vôbec, letecká pošta, Poštová sporiteľňa a mnohé ďalšie.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

V monografii SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história sú po prvýkrát komplexne spracované aj tzv. zábory – nemecký, maďarský a poľský vrátane katalogizácie všetkých známych druhov filatelistických materiálov špecifických pre poštové služobne na odstúpených územiach Slovenska.

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história

M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história
M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história


Zhrnutie:


Široký záber monografie SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história ju predurčuje do pozornosti záujemcom o slovenskú poštovú históriu všeobecne, bude však vítanou pomôckou aj pre zberateľov regionálnej poštovej histórie a na svoje si môžu prísť aj tematackí filatelisti (o.i. príležitostné pečiatky, odtlačky výplatných strojov, strojové pečiatky, ...) či zberatelia vybraných filatelistických disciplín (poľné pošty, poštovne, poštové nálepky a pod.). Jedným z autorských zámerov je aj povzbudenie záujmu o zbieranie poštovo-historických materiálov, ktoré nemusia byť vždy finančne náročné, avšak sú študijne a filatelisticky zaujímavé (napr. denné pečiatky poštových úradov). Myslím, že už teraz môžem konštatovať, že rozsah a kvalita monografie korelujú s týmto zámerom a preto verím, že sa naplní. Najmä ak si uvedomíme, že práca ponúka aj množstvo historických faktov, ktoré nie sú zberateľom ba ani širokej verejnosti veľmi známe - Malá vojna v marci 1939, ťaženie proti Poľsku, ťaženie proti Sovietskemu zväzu, Východoslovenská armáda, slovenskí príslušníci v zbraniach SS, slovenské jednotky v Taliansku 1943 - 1945 atď.

Monografia SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história po každej stránke - ako obsahovej a formulačne zrozumiteľnej, tak aj grafickej - predčila moje očakávania! VEĽKÝ OBDIV! Stálo za to počkať. Keď sa do nej človek začíta, nevie sa odtrhnúť...

Odporúčam každému, aby si túto mimoriadnu filatelistickú príručku podrobne preštudoval a v svetle jej nových zistení a objavov prezrel svoju zbierku. Som si takmer istý, že objavíte mnoho doteraz netušených a i po cenovej stránke zaujímavých filatelistických objavov.


Objednanie:


V prípade záujmu možno monografiu SLOVENSKO 1938 – 1945 Poštová história objednať priamo u autora na elektronickej adrese tecons77@gmail.com alebo telefonicky 0908 94 33 35. Cena je 79 € za oba zväzky. Objednávky budú vybavené v poradí ich príchodu až do vyčerpania nákladu.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists