New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

15. 04. 2024

Exhibitions and exhibits:
Exhibition 70th ANNIVERSARY OF THE END OF THE 2nd WORLD WAR in Trencin - evaluation of the exhibition from the museological perspective

Exhibition 70th ANNIVERSARY OF THE END OF THE 2nd WORLD WAR in Trencin - evaluation of the exhibition from the museological perspective
Author: PhDr. Štefan Kollár, PhD, npráp. v. v Jozef Korený (autori fotografií PhDr. Štefan Kollár, PhD. a Ing. Július Kákoš)
Published: 23. 05. 2015 10:19

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Look at the exhibition 70th ANNIVERSARY OF THE END OF THE 2nd WORLD WAR from the museological perspective by Stefan Kollar and Jozef Koreny.


Dňa 6.5.2015 bola vernisáž výstavy nazvanej „ 70.výročie ukončenia 2. svetovej vojny“ v Posádkovom klube (Dom armády Trenčín). Výstava sa konala pod záštitou JUDr. Martina Glváča ministra obrany SR v spolupráci s Trenčianskym múzeom Trenčín, Štátnym archívom Bratislava, pobočka Trenčín, klubmi filatelistov, numizmatikov, plastových modelárov a vojenskej histórie protifašistického odboja pri Posádkovom klube Trenčín. Výstava je projektom Klubu filatelistov 52-19, pod vedením kurátora pplk.v.v.Ing. Karola Milana.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Vernisáži výstavy predchádzal pietny akt položenia venca k pamätnej tabuli oslobodenia mesta Trenčín. Vedúci Posádkového klubu mjr.v.v. Stanislav Martinák privítal medzi inými veteránov 2. svetovej vojny a veliteľa Pozemných síl OS SR brig.gen. Ondřeje Novosada - veliteľa posádky Trenčín. K účastníkom, pietneho aktu sa prihovoril plk.v.v.Ing. Miroslav Ondráš - predseda Klubu vojenskej histórie SZPB pri Posádkovom klube Trenčín. Vo svojom príhovore priblížil hlavné udalosti 2.svetovej vojny od prepadnutia Poľska nacistickým Nemeckom po jej skončenie 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska. Účastníci odboja plk.v.v. Pavol Líška - účastník SNP a nrtm. Ing. Štefan Šteflovič - príslušník 2. a 3. brigády 1. Čs. AZ v bojoch na Dukle, položili veniec k pamätnej tabuli oslobodenia mesta Trenčín. Na záver pietneho aktu odzneli tóny Vojvodovej polky " Škoda lásky " v anglickej verzii "Vyvaľte sudy".

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Po skončení pietneho aktu úvod vernisáže v priestoroch Posádkového klubu sa niesol v poézií básne Milana Krausa - "Dajte im miesta" v podaní Janky Polákovej - predsedníčky Matice Slovenskej v Trenčíne. Nasledovalo vystúpenie Trenčianskeho speváckeho zboru pod vedením PhDr. Jozefa Vakoša piesňou " Aká si mi krásna Ty rodná zem moja..." Vedúci Posádkového klubu privítal medzi inými pplk. Ing. Vladimíra Grišu - veliteľa Práporu podpory velenia Pozemných síl OS Trenčín. Vernisáže sa zúčastnili genpor.v.v.Ing. Jaroslav Ešmír, genmjr. Ing. Svetozár Naďovič, plk.gšt.v.v.Ing. Dominik Slezák - predseda KF 52 -19, plk.v.v. Ing. Eugen Bittera - predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín a členovia Rady KVV plk.v.v.Ing. Peter Forgách, plk.v.v. Ing. Skyba, Mgr. Janka Štefaničáková - riaditeľka Štátneho archívu Ministerstva vnútra - pobočka Trenčín, mjr.vzál. Ing. Juraj Nedorost - Klub priateľov Slovensko - Francúzsko - Žilina, PhDr. Milan Šišmiš - Slovenská historická spoločnosť SAV - pobočka Trenčín. Príhovor o oslobodení okresu Trenčín a mesta Trenčín uviedol npráp.v.v. Jozef Korený - čestný predseda Klubu filatelistov pri Posádkovom klube Trenčín. Vo svojom vystúpení sa zameral na oslobodenie dedín okresu a mesta vojskami sovietskej 40. armády pod velením genpor. Žmačenka a 4. rumunskej armády pod velením arm.gen.G. Avramescu a arm.gen. N. Dascalescu. Kurátor výstavy a tajomník Klubu filatelistov pri Posádkovom klube Trenčín pplk.v.v.Ing. Karol Milan oboznámil účastníkov vernisáže s obsahom výstavy.

Počas vernisáže boli premietnuté, plk.v.v. Ing. Miroslavom Ondrášom archívne audiovizuálne dokumenty z oficiálnych povojnových správ. Vernisáž výstavy sprevádzali dobové vojnové piesne.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Hlavným cieľom výstavy bolo pripomenutie sedemdesiateho výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorá so sebou priniesla obrovské ľudské utrpenie a zničenie kultúrnych i materiálnych hodnôt. Problematiku druhej svetovej vojny výstava rozoberá z rôznych uhlov. Zamerala sa predovšetkým na hodnotenie a popis vojenských operácií, ktoré viedli k porážke nacistického Nemecka, militaristického Japonska a ich spojencov. Autori si pri koncipovaní výstavy všímali nie len vojenské operácie nadväzujúce na oslobodenie Trenčína, ale i otázky súvisiace s prebiehajúcim politicko – historickým vývojom.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Je treba kladne hodnotiť objektívnosť pri prezentácii artefaktov najmä dokumentovaním úsilia Zväzu sovietskych socialistických republík, Rumunska pri oslobodzovaní Trenčína, ale aj Slovenska, ako aj zapojenie do oslobodzovacieho procesu Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Francúzska, ale i pripomenutie Slovenského národného povstania a tým i národov, ktoré sa na odboji podieľali, aj keď 70. výročie od vypuknutia sme oslávili v roku 2014.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Koncepcia výstavy nebola stanovená len formálne, nesie v sebe informáciu – hodnotenie udalostí našich novodobých dejín, čo potvrdzujú i jednotlivé exponáty. Je potešiteľné, že prezentačno - interpetačným prostriedkom sú artefakty špecifické pre filateliu a poštovú históriu – lístky a pečiatky poľnej pošty atď., tvoriac tak spoločný základ, či súlad, potvrdzujúci kontakt so zázemím, rodinami, priateľmi, ale i spojenie z koncentračnými a zajateckými tábormi.

Na výstave sú tieto filatelistické exponáty " Druhá svetová vojna v zrkadle poštových dokumentov " v rozsahu 23 výstavných plôch - vystavovateľ npráp.v.v. Jozef Korený a "Poľná pošta mobilizácia ČSA 1938 " 5 výstavných plôch - vystavovateľ Ondrej Sulo - podpredseda KF 52 -19 Trenčín. Inštalovaný filatelistický materiál dokumentuje priebeh druhej svetovej vojny. Prezentujú sa poľné pošty armády slovenskej, sovietskej, americkej, anglickej, nemeckej, poľskej, ale aj dokumentujúce niektoré udalosti , ako napríklad bitku o Midwayské ostrovy, pošta z arktických krajov, i vydané známkové emisie pripomínajúce významné vojnové udalosti ako napr. dobitie Monte Cassina vojskami Veľkej Británie a Poľska a výročia osobností pôsobiacich v tomto období a to Franklinovi Delano Rooseveltovi, Gen. Karolovi Waclawovi Swierczewskému, J. Kubišovi a J.Gabčíkovi a mnohým ďalším.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Z hľadiska dejín pošty a poštovníctva je zaujímavý prezentovaný dokument týkajúci sa korešpodencie z koncentračného tábora v Dachau. Na prideľovanom listovom papieri hneď pod miestom pre dátum je poznámka : “Deň prepustenia nemôže byť ešte určený. Návštevy v lágri sú zakázané. Pokusy o útek nemajú zmysel“. Za týmto nasleduje výňatok z táborového poriadku, ktorý v istom zmysle môžeme považovať za akýsi poštový poriadok v nasledujúcom znení: “Každý väzeň môže v mesiaci odoslať, alebo prevziať 2 listy, prípadne pohľadnice. Odosielané listy väzňami nesmú obsahovať viac, ako 1-6 strán textu o 15 riadkoch. Text musí byť čitateľný .Pokiaľ uvedené nebude dodržané zásielka sa neodošle. Peňažné zásielky sú dovolené len prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky na ktorej bude uvedené priezvisko a krstné meno adresáta, dátum narodenia a väzenské číslo. Na poukážke nesmie byť správa pre adresáta. V listoch nesmú byť peniaze, fotky, rôzne obrázky. Zásielky, ktoré toto nariadenie nedodržia nebudú dodané. Taktiež neprehľadné a ťažko čitateľné listy budú zničené. V lágri možno všetko kúpiť i národné noviny sú dovolené, ale musia byť objednávané osobne väzňom samotným v koncentračnom tábore. Balíky s potravinami môžu byť prijaté neobmedzene v čase a množstve. Veliteľ lágru“ .

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Archívne dokumenty z obdobia 2. svetovej vojny poskytol Štátny archív Ministerstva vnútra - pobočka Trenčín, exponáty pechotných zbraní, výstroje a výzbroje poskytlo Trenčianske múzeum. Artefakty rádov a medailí vystavil plk.v.v. Ján Dibala - predseda pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Trenčín.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

V muzeálnom, ale aj vo výstavnom kontexte nepochybne dôležitú úlohu majú predmety, ktoré nie sú ani autentické, ani originálne, no nemožno sa ich zrieknuť, ako substitútov - sprostredkovateľov. Tieto predmety výstava použila v úzkom spojení s artefaktmi a tým v rámci komunikácie doplnili pôvodné súvislosti. Sú to makety, ale aj modely pozemnej a leteckej techniky prezentované p. Ščasnovičom z klubu Plastikových modelárov.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Myšlienku výstavy vhodne dopĺňa dvojrozmerný mapový materiál, ako aj literatúra viažuca sa k 2. svetovej vojne. Tieto predmety, sa stali nositeľom muzeality, zmenili svoju funkciu. Získavajú svoju bezprostrednú súvislosť a tým sa stávajú autentickým dokumentom.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Vystavovaný materiál tvorí harmonickú jednotu a zo zdanlivého nesúladu sa posúva do pozície autentického dokumentovania viažuceho sa na historický proces 2. svetovej vojny v roku 70. výročia od jej vypuknutia. V kontexte tejto prezentácie predmety sa stali nositeľom originality. Zámer organizátorov splnil stanovené ciele nad očakávanie. Výstava i keď realizovaná záujemcami o rôzne zberateľské odbory za spolupráce pamäťových inštitúcií recipročným pôsobením zachovala myšlienku sprostredkovania dejinných udalostí novodobej histórie, ktorej sme boli i my spoluúčastníkmi.

Klub filatelistov pre zúčastnených vernisáže pripravil poštové lístky s prítlačou a pošta Trenčín 1 používala dňa 9.5.2015 príležitostnú pečiatku. Touto výstavou si Trenčín pripomenul slávny deň s pred 70 rokov. Česť a večná sláva všetkým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Generácie by nemali zabudnúť na tieto obete.

70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska   70. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY - hodnotenie výstavy z muzeologického hľadiska

Výstava „70.výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Trenčíne“ je výsledkom spolupráce pamäťových inštitúcií a klubov zberateľov mesta Trenčín. Patrí medzi ojedinelé výstavy venované k tomuto jubileu na území Slovenska. Vo výstavnom dizajne všetky použité doplnkové prostriedky majú dôležitú úlohu. Patria k ním substitúty, audiovizuálne médiá a texty, ale aj pietny akt, ktorý bol realizovaný pred otvorením výstavy. Jej využitie v rámci výchovno – vzdelávacích akcií zameraných najmä na mládež rozšíri ich vedomosti, ktoré sa stanú nenahraditeľné.

V nadväznosti na výstavu venovanú 100. výročiu 1. svetovej vojny realizovanej Klubom filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín, možno konštatovať, že okrem zaužívaných filatelistických výstav, sa snažia o integráciu zberateľských odborov, ktoré pôsobili samostatne a oddelene. Týmto nie len že výstavy nadobúdajú vyššiu výpovednú hodnotu, ale tvoria i novoutvorenú formu marketingovej komunikácie, ktorá rešpektuje túto pridanú hodnotu založenú na poznaní strategických úloh rôznych disciplín. V tejto činnosti vidíme užšie prepojenie myšlienky zbierania poštových známok a filatelie v rámci mladej generácie. Je to jedna z možných ciest, ktorú Klub filatelistov v Trenčíne svojou činnosťou otvoril.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists