Christmas 2024: Portable Altar from the Basilica Minor of St. Aegis in Bardejov

Postage stamp issued to Christmas 2024 with the motif of the portable alter from the Minor Basilica of St. Aegis in Bardejov.

31. 10. 2024

Postage Stamp:
Easter 2015: Easter themes in the work of Karol Ondreicka

Easter 2015: Easter themes in the work of Karol Ondreicka
Date of Issue: 06. 03. 2015
Face value: 0,45 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 1700000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to Easter 2015 with the Easter motif of Head of Christ from year 1940 by the Slovak artist Karol Ondreicka.


Text motifs: KAROL ONDREIČKA / HLAVA KRISTA / : 1940

Pictorial motifs: Hlava Krista s tŕňovou korunou.

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Original artwork(s):

Postage Stamp Easter 2015: Easter themes in the work of Karol Ondreicka (Original artwork(s))


Poznámka: Známky sú obohatené vôňou eukalyptu.


Thematic description and context:

Karol Ondreička je po M. Benkovi a popri M. A. Bazovskom a J. Alexym predstaviteľom umeleckej generácie, ktorá sa usilovala o spojenie zásad moderného umenia s osobitým slovenským výrazom. Narodil sa v roku 1898 v Dubnici nad Váhom, v r. 1927 vyštudoval odbor dekoratívnej maľby na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Po štúdiách pôsobil ako profesor kreslenia na viacerých stredných školách, od roku 1936 sa zamestnal v Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností v Martine, neskôr sa stal vedúcim oddelenia ľudovej a umeleckej výroby. Od roku 1932 pravidelne ilustroval knihy vydavateľstva Matice slovenskej a takisto legendárny detský časopis Slniečko. Po utlmení aktivít Matice slovenskej sa v r. 1951 presťahoval do Bratislavy, od roku 1953 pôsobil ako učiteľ, od roku 1954 ako docent kreslenia a maľovania na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave.

Karol Ondreička predovšetkým vo svojom vrcholnom období (1930 – 1935) sa podobne ako jeho súputníci inšpiroval tradičným spôsobom života v horských oblastiach Slovenska. V jeho tvorbe však nenájdeme len heroizujúce obrazy namáhavej práce v drsnej, ale krásnej prírode, ani obrazy výrazných až symbolických ľudských typov a jánošíkovských hrdinov, ale často aj reálne obrazy ľudí na cestách, putujúcich za nejakým účelom, za prácou, alebo s výsledkami práce, kráčajúcich v sprievodoch, procesiách. Okrem toho vniesol do nášho maliarstva témy, ktoré v ňom predtým neboli a ktoré sa vyskytovali skôr v literatúre alebo vo fotografii − smútočné zhromaždenia, dušičkové výjavy, problém vysťahovalectva, práce na železnici. Popri tradičných drevorubačoch a zbojníkoch sa objavovali aj dovtedy nestvárnené postavy z hôr – pytliaci, trampi, horolezci.

Ako jediný z významnejších moderných umelcov pravidelne zobrazoval Madonu s dieťaťom. Pokúšal sa o moderný a zároveň slovenský, o kresťanský ale zároveň aj sociálne ukotvený obraz Madony − matky. Uplatnil pritom svoje ilustrátorské záujmy a skúsenosti, hlavnú tému často obohatil nielen o typické postavy ľudí v slovenských horách, ale aj o zvieratá a rozprávkové bytosti. Trpiaci Kristus ako „mužský“ náprotivok Madony sa objavoval v jeho vtedajších prácach tiež, avšak oveľa zriedkavejšie. V sérii Kristových hláv z roku 1940 sa vykryštalizoval pozoruhodný nordický typ Spasiteľa s plavými vlasmi a modrými očami. Autor sa sústredil na jeho tvár − vznikli tak imaginárne portréty bolestného Krista s výraznou, až naturalistickou tŕňovou korunou. .

Popri ilustráciách sa autor príležitostne venoval aj grafickej tvorbe. V polovici 30-rokov vznikla aj séria drevorytov, medzi nimi aj kompozícia Pod krížom. Zobrazuje obľúbený námet vtedajšieho výtvarného umenia, ale aj fotografie – tri dedinčanky s nošami a veľkými šatkami sa v zbožnej úcte sústredia okolo prícestného kríža. Stranou stojí očividne nezúčastnene muž, opierajúci sa o valašku. Obvyklý výjav tak nadobúda iný zmysel.


Author (source) of the description: Aurel Hrabušický


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists