100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

Postal History and Postal Service:
Automation of postal operations - automated sorting line introduced since 1999 - 1st part (1999 - 2003)

Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov zo Slovenskej pošty, a.s.)
Source: Slovenská pošta, a. s.
Published: 23. 09. 2009 16:38
Updated: 02. 08. 2014 00:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Štúdia vývoja použitia strojových pečiatok v pečiatkovacích strojoch automatizovaných triediacich liniek zavedených od roku 1999.


Slovenská pošta začala v roku 1996 "Projekt rozvoja poštovej služby do roku 2000" s cieľom skvalitniť a urýchliť modernizáciu svojich služieb. Jedným z nosných projektov tejto modernizácie bol "Projekt logistiky", ktorý začal už v roku 1996 a skončil v novembri 1999. V prvých etapách projektu sa optimalizovala poštová prepravná sieť a počet spracovateľských centier. V minulosti bola listová zásielka od podania na pošte až po jej dodanie triedená aj 7-krát vo veľkom množstve spracovateľských centier, vo vlakoch, autách a pod. Po nasadení automatických triediacich liniek firmy SIEMENS, ktoré sú schopné automaticky vytriediť až 35 - 40 000 zásielok za 1 hodinu sa počet týchto triedení znížil na 2 až 3. V júli roku 1999 sa začala využívať prvá automatická triediaca linka v spracovateľskom centre v Košiciach a v novembri v spracovateľskom centre v Bratislave.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Slovenská pošta využila na propagáciu "Projektu rozvoja poštovej služby do roku 2000" a zavedenia automatizovaných triediacich liniek poštovú známku 125. výročie Svetovej poštovej únie - automatická triediaca linka, ktorá vyšla 12. 3. 1999 a zobrazuje automatizovanú triediacu linku.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)


Automatizovaná triediaca linka na pošte Bratislava 022


Slovenská pošta nasadila novú automatizovanú triediacu linku na hromadné spracovanie bežných poštových zásielok na bratislavskej pošte Bratislava 022 v novembri 1999. Nahradila predchádzajúcu automatickú triediacu linku na spracovanie listových zásielok, ktorá bola spustená 26. 11. 1982.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Vďaka tomu, že príležitostná známka vyšla omnoho skôr (12. 3. 1999) ako bola linka v Bratislave spustená (november 1999), mohli vzniknúť zaujímavé poštové doklady: Zásielka frankovaná príležitostnou poštovou známkou propagujúcou novú triediacu linku spracovaná a opečiatkovaná starou triediacou linkou (29. 3. 1999)

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Na znehodnocovanie zásielok sa začal používať stroj PITNEY BOWES, ktorého strojová pečiatka sa skladala z dennej pečiatky a vymeniteľného štočku s propagačným textom vždy umiestneným vľavo od dennej pečiatky.
Denná pečiatka mala domicil "80022 BRATISLAVA 022" a v spodnej časti rozlišovacie číslo "-1-". Dátumový mostík obsahoval dátum arabskými číslicami vo formáte DD.MM.RR (DD je deň, MM je mesiac a RR sú posledné dve cifry roku; v prípade jednociferného dňa alebo mesiaca bola pred číslicou vodorovná čiarka) a trojmiestny hodinový údaj ("---", "-H-" alebo "-HH", kde H alebo HH je jednociferný, resp. dvojciferný hodinový údaj) (Typ I.).
Propagačný štočok obsahoval text: "Používajte / správne PSČ, / urýchlite tým / dodaj / Vašej zásielky".

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 1: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 14. 7. 2000 (14.-7.00---) - vodorovná čiarka pred číslicou mesiaca.  
 


Formátovacie a gramatické chyby v textoch strojovej pečiatky


Pri prísnom posudzovaní textov strojovej pečiatky dospejeme k zisteniu, že obsahuje jednu formátovaciu a jednu gramatickú chybu.
Prvá, formátovacia chyba, je menej závažná. Objavuje sa v domicile dennej pečiatky, kde v PSČ chýba medzera medzi treťou a štvrtou číslicou, čo je tradičný formát písania PSČ: 80022 namiesto správneho 800 22.
Druhá chyba je gramatická a je omnoho závažnejšia. Slovo "dodaj" použité v propagačnom texte vo význame podstatného mena nie je spisovné (pozri napr. kodifikačné príručky slovenského jazyka). V spisovnej slovenčine existuje slovo "dodaj" v tomto tvare len ako sloveso v rozkazovacom spôsobe od neurčitku "dodať". Správne by preto malo byť namiesto slova "dodaj" použité "dodanie", "doručenie". Je zaujímavé, že tieto chyby si nikto za celé desaťročie používania strojovej pečiatky nevšimol a nebola urobená náprava (aspoň nie v bratislavskom stroji, o čom bude zmienka ďalej).
Ďalšou "gramatickou" chybou je postupná premena čiarky za PSČ na bodku v dôsledku opotrebovania strojovej pečiatky.Používanie strojovej pečiatky na pošte Bratislava 022 - Typ I.Slávnostné spustenie bratislavskej linky sa uskutočnilo 11. novembra 1999.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Linka však pravdepodobne pracovala skôr, pretože existujú riadne poštou prepravené zásielky so skorším dátumom (najskorší nám známy dátum je 21. 10. 1999). Od ktorého dňa sa linka skutočne používala a či pred 11. 11. 1999 išlo len o skúšobnú alebo už o ostrú prevádzku je predmetom ďalšieho bádania.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka predchádzajúceho typu, dátum použitia 1. 10. 1999 (-1.10.99) - najneskoršie známe použitie pečiatkovacieho stroja starého typu.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 10. 1999 (21.10.99-15) - najskoršie známe použitie pečiatkovacieho stroja pred dátumom oficiálneho spustenia činnosti.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 11. 11. 1999 (11.11.99-21) - použitie pečiatkovacieho stroja v deň oficiálneho začiatku činnosti linky.  
 

Strojová pečiatka sa v uvedenej forme používala do konca roku 1999 a celý rok 2000 až do polovice decembra, keď bola v propagačnom štočku vymenená vložka za vianočný motív (orámovaný text: "Pokojné Vianoce / Vám / želá / Vaša pošta" a symbolická kresba ihličnatého stromčeka) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky je v nedeľu 17. 12. 2000, prvý známy dátum použitia vložky s vianočným motívom je v pondelok 18. 12. 2000.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Ukážka 4: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 17. 12. 2000 (17.12.00---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2000.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Ukážka 5: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 18. 12. 2000 (18.12.00---) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2000.  
 

Vložka s vianočným motívom sa používala pravdepodobne do konca decembra 2000 (31. 12. 2000 bol piatok) alebo aj niekoľko dni v januári 2001 (prvý pracovný deň 3. 1. 2001 bol pondelok) - posledný známy dátum používania vianočnej vložky je 21. 12. 2000, prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 10. 1. 2001.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 6: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2000 (21.12.00---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2000.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 7: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 10. 1. 2001 (10.-1.01---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2001.  
 

Vložka s propagačným motívom sa používala až do novembra 2001, keď bola v propagačnom štočku vymenená vložka za vianočný motív (rovnaký ako v roku 2000) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky je 21. 11. 2001, prvý známy dátum použitia vložky s vianočným motívom je 28. 11. 2001.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 8: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 11. 2001 (21.11.01---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 9: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 28. 11. 2001 (28.11.01-14) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 10: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 18. 12. 2001 (18.12.01-2-) - nezvyčajný hodinový údaj "-2-".  
 

Vložka s vianočným motívom sa používala pravdepodobne do konca decembra 2001 (31. 12. 2001 bol pondelok) alebo aj niekoľko dni v januári 2002 (prvý pracovný deň 2. 1. 2003 bol v stredu) - posledný známy dátum používania vianočnej vložky je 21. 12. 2001, prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 3. 1. 2002.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 11: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2001 (21.12.01---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 12: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 3. 1. 2002 (-3.-1.02---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002.  
 

Propagačná vložka sa používala bez zmien počas celého roku 2002, pretože podľa aktuálnych zistení sa vložka s vianočným motívom v decembri 2002 nepoužívala. Preto evidujeme len posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002, ktorým je sobota 21. 12. 2002. Prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 20. 1. 2003.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 13: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2002 (21.12.02---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 14: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 20. 1. 2003 (20.-1.03---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2003.  
 

Pri prezeraní bežnej korešpondencie z roku 2003 sa našlo niekoľko zaujímavostí týkajúcich sa zmeny, resp. absencie propagačnej vložky. Príčiny týchto zmien nie sú známe, predpokladáme, že súviseli s údržbou pečiatkovacieho stroja, resp. s technickými problémami s montážou a upevnením propagačnej vložky.

Prvý zaujímavý dátum je 11. 4. 2003, kedy sa namiesto propagačnej vložky otláčala len nesúvislá horná linka. Nevylučujeme, že neišlo o chybu trvajúcu niekoľko dní, najbližšie použitie kompletného pečiatkovacieho stroja pred je zaznamenané 7. 4. 2003 a po 29. 4. 2003. Tento prípad je čiastočne odlišný od ostatných popisovaných, kde sa odtláčal celý alebo významná časť rámika, v ktorom je propagačná vložka upevnená.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 15: Strojová pečiatka Typ I. s prázdnou (?) propagačnou vložkou, dátum použitia 11. 4. 2003 (11.-4.03---) - z propagačnej vložky je odtlačená len horná linka.  
 

Ďalší zaujímavý dátum je 15. 5. 2003, keď existujú odtlačky pečiatkovacieho stroja s propagačnou vložkou aj bez nej. Vzhľadom na to, že najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe z 29. 4. 2003 a po tomto dátume je známe z 21. 5. 2003, nevieme určiť, či vložka chýbala jeden alebo viac dní a ani to, či sa 15. 5. 2009 najskôr používal stoj s propagačnou vložkou a potom bez nej alebo naopak.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 16: Strojová pečiatka Typ I. s prázdnou (?) propagačnou vložkou, dátum použitia 15. 5. 2003 (15.-5.03---) - z propagačnej vložky je odtlačená len horná linka.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 17: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 15. 5. 2003 (15.-5.03---) - propagačná vložka je odtlačená kompletná.  
 

V druhej polovici roku 2003 sa vyskytli dve obdobia, kedy nebola propagačná vložka v stroji inštalovaná a odtláčal sa len rámik, ktorý slúžil na jej upevnenie. Prvé obdobie siaha od 16. 10. 2003 do 28. 10. 2003 - tieto údaje sú doložené, pričom najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe zo 14. 10. 2003 a po tomto dátume je z 29. 10. 2003. Druhé obdobie siaha od 14. 11. 2003 do 7. 12. 2003 - tieto údaje sú doložené, pričom najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe zo 14. 10. 2003 a po tomto dátume (už z vianočnou vložkou) je z 8. 12. 2003.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 18: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 16. 10. 2003 (16.10.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - prvý známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 19: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 28. 10. 2003 (28.10.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - posledný známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 20: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 14. 11. 2003 (14.11.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - prvý známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 21: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 7. 12. 2003 (-7.12.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - posledný známy dátum použitia v tomto období.  
 

Pečiatka s vložkou s vianočným motívom (rovnaký ako v rokoch 2000 a 2001) sa začala používať od 8. 12. 2000, pričom posledný známy dátum jej používania je 19. 12. 2003.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 22: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 8. 12. 2003 (-8.12.03---) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2003.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 23: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 19. 12. 2003 (19.12.03---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2003.  
 

Pokračovanie.....Uvedené informácie, dátumy a ukážky sú výsledkom vlastného štúdia, ktoré neustále prebieha. Autor uvíta akékoľvek doplnky, ktoré budú viesť k upresneniu a doplneniu uvedených informácií.

=================================================================


Komentáre a diskusia:


  • Veľmi zaujímavý príspevok, ktorý je dôkazom toho, že z "obyčajného" materiálu, ktorý si všíma len veľmi málo zberateľov, sa dá urobiť za pár mesiacov sledovanosti (ale to už potrebuje aj vytrvalosť a dostatok materiálu) hodnotná vec, ktorá upozorní napr. námetárov (Vianoce) alebo regionálnych zberateľov (strojová pečiatka jednej pošty) a koniec koncov pri správnej motivácii aj mladých filatelistov. (Mgr. J. Mička)Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov zo Slovenskej pošty, a.s.)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists