50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia

Commemorative postage stamp issued on commemorate the 50th anniversary of the launch of international gas transit through Slovakia.

23. 09. 2022

Postage Stamp:
25th anniversary of the Slovak Republic`s membership in the Council of Europe

25th anniversary of the Slovak Republic`s membership in the Council of Europe
Date of Issue: 27. 06. 2018
Face value: 1,25 €
Postage stamp dimensions: 46 x 46 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 24
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Offset
Amount printed: 240000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 25th anniversary of the Slovak Republic`s membership in the Council of Europe


Text motifs: 25. VÝROČIE ČLENSTVA SR V RADE EURÓPY

Pictorial motifs: Kocka vo farbách Európskej únie so zlatými hviezdičkami.

Postage stamp artwork: akad. mal. Igor Benca

Original artwork(s):

Postage Stamp 25th anniversary of the Slovak Republic`s membership in the Council of Europe (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Rada Európy − najstaršia paneurópska organizácia – združuje 47 členských štátov vrátane 28 členov Európskej únie. Jej hlavným poslaním je ochrana a podpora ľudských práv na európskom kontinente, pričom má vytvorený vlastný inštitucionálny rámec pozostávajúci z viacerých orgánov.

Dňa 30. júna 2018 si pripomíname 25. výročie členstva v Rade Európy, v organizácii, ktorá zohrala nezastupiteľnú úlohu pri demokratickej transformácii našej krajiny. Akceptovanie hodnôt presadzovaných Radou Európy – demokracia, ochrana ľudských práv a právny štát – bolo základným predpokladom našej úspešnej integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr. Dnešná pozícia Slovenska v Rade Európy je neporovnateľná s tou, aká bola v prvej dekáde členstva, keď sme boli predmetom monitorovania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Významným prelomom postavenia Slovenska v Rade Európy bol najmä výkon predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy (november 2007 – máj 2008) a za dôležitý prvok možno pokladať aj úspešný priebeh predsedníctva v Rade Európskej únie. Za 25 rokov členstva Slovensko dosiahlo značnú reputáciu v rámci organizácie, má fungujúce národné štruktúry, renomovaných expertov a aktívne sa spolupodieľa na práci jednotlivých pracovných a monitorovacích orgánov Rady Európy. Z prijímateľa pomoci a expertíz organizácie sa Slovenská republika pretransformovala na iniciatívneho a rešpektovaného prispievateľa k jej činnosti.

Samozrejme, s meniacou sa situáciou v Európe sa aj Rada Európy prispôsobuje a reaguje na nové výzvy. Zároveň naďalej zohráva a bude zohrávať nenahraditeľnú úlohu v navzájom prepojenom systéme medzinárodných organizácií.


Author (source) of the description: Mgr. Marek Eštok


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists