Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
170 years of the first postage stamps in Slovakia

170 years of the first postage stamps in Slovakia
Author: Pavel Lauko a študenti Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity
Published: 23. 02. 2021 09:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Circumstances of origin and the process of design and production of the first Austrian stamps as well as their detailed philatelic description accompanied by examples of actual postal use of stamps of all values on shipments sent from or to the territory of present-day Slovakia.


170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Prvého júna 2020 sme si pripomenuli 170. výročie uvedenia prvých poštových známok platných na našom území. Rakúske cisárstvo po vzore Anglicka začalo uvažovať o vyplácaní poštových zásielok známkami už koncom roka 1849. Ministerstvo obchodu schválilo vydanie poštových známok v roku 1850. V januári boli spracované predbežné štúdie a 5. februára schválili predbežný nákres. Nariadením zo dňa 26. apríla 1850 bolo nariadené vydanie poštových známok.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Podľa návrhu kresby neznámeho autora vznikla drevorytina (uložená v Poštovom múzeu vo Viedni). Profesor Tautenhayn na jej podklade do ocele vyryl definitívny obraz, ktorý slúžil na výrobu tlačiarenských štočkov všetkých hodnôt.

Pôvodne bolo rozhodnuté vydať známky piatich nominálnych hodnôt 1, 2, 3, 6 a 12 kreuzer. Tesne pred vydaním došlo k dohode s nemeckým poštovým spolkom, ktorej dôsledkom bola zmena poštových poplatkov a hodnota 12 kreuzer sa stala zbytočnou. Bola nahradená známkou s hodnotou 9 kreuzer.

Prvé rakúske známky a tým pádom aj prvé známky platné na našom území boli dané do obehu 1. júna 1850 a zostali v platnosti do 31. decembra 1858.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Známky s nominálnou hodnotou 12 kreuzer modrej farby už boli vytlačené. Celý náklad bolo nariadené úradne zničiť, ale napriek tomu sa zopár exemplárov objavilo na filatelistickom trhu (okolo 7 kusov).

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Obraz známok


Obraz známok má jednoduché zobrazenie. Hlavným motívom je rakúsky štátny znak - dvojhlavá orlica na bodkovanom podklade. Znak je umiestnený do palmovej čaše, z ktorej na ľavej strane vyčnieva vavrínová vetvička a na pravej dubová. Nad orlicou je umiestnená cisárska koruna. V hornej časti sa nachádza nápis K.K.POST STEMPEL (c.k. poštový kolok). Hodnotový údaj je v dolnej časti známky v okrasnom štítku. Celý obraz známky je orámovaný. Veľkosť obrazu známky je 18 x 22 mm.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Tlač známok


Tlač známok zabezpečila Štátna tlačiareň cenín vo Viedni kníhtlačovou tlačovou technikou.

Výroba tlačových dosiek spočívala vo výrobe 10 matríc z oceľorytiny vyhotovenej prof. Tautenhaynom, do ktorých bola vletovaná hodnota (KREUZER resp. CENTES pre územie Benátska v Taliansku). Z každej matrice bola následne vyhotovená galvanoplasticky tzv. druhá matrica a z nej toľko štočkov, koľko bolo potrebných na zloženie tlačových dosiek.

Tlačová doska bola zostavená zo 60 známok a štyri voľné polia s tzv. ondrejskými krížmi. Známky sa tlačili tlačovou formou pozostávajúcou zo štyroch tlačových dosiek. Kvôli lepšej finančnej manipulácii bolo zvolených v jednej doske 60 známok. Po opotrebovaní dosky sa pristúpilo k výrobe nových dosiek z pôvodnej matrice. Štočky pôvodných tlačových dosiek boli odlievané z tlačiarenského kovu (tzv. stereotypy, ktoré sa rýchlo opotrebovávali). Neskôr sa pristúpilo k elektrolytickému pokovovaniu, hrany a obrysy boli tvrdšie a ostrejšie, čo spôsobovalo pri tlači na ručnom papieri problémy, kresba sa rozpíjala. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k tlači na strojový papier. Po stranách tlačovej formy boli umiestnené dve alebo tri ihly kvôli lepšiemu umiestňovaniu papiera do tlačiarenského lisu.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Vzdialenosť známkových polí bola vodorovne od 2,5 do 3,25 mm, vo zvislom smere od 3 do 3,25 mm. Určiť ju je ťažko, nakoľko na posúdenie existuje len zopár zachovaných exemplárov. Odborná literatúra uvádza vzdialenosť vo vodorovnom smere 24 mm a vo zvislom smere 22 mm.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Druh papiera


V prvom období tlače do konca roku 1854 sa používal ručný papier, ktorého kvalita a spôsob výroby sa menili. Štátna tlačiareň cenín odoberala papier z niekoľkých zdrojov a z toho vyplýva aj rôzna kvalita papiera. V roku 1851 sa používal tzv. hodvábny papier (Seidenpapier) s hrúbkou 0,05 až 0,07 mm. Dôvodom jeho zavedenia bolo odstraňovanie odtlačkov pečiatky z použitých známok. Tento papier znehodnocoval známku po opečiatkovaní trvalo, lebo farba pečiatky presakovala na druhú stranu. Vyskytovali sa na ňom známky všetkých hodnôt.

Ručný ryhovaný papier (Geripptes papier) – jeho typické znaky sú vyvýšeniny - ryhy s odstupom 0,3 mm. Dôvod použitia možno odôvodniť jedine tým, aby nedošlo k zlepovaniu archov. Na 20 mm možno napočítať okolo 30 vyvýšenín. Používal sa od roku 1850 do roku 1851. Vyskytovali sa na ňom známky hodnoty 2, 3, 6 kreuzer.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Pruhovaný ručný papier (Gestreiftes papier) – vyznačuje sa priehľadnými zvislými čiarami hrubými cca 0,7 mm a medzerou 0,7 mm. Na 20 mm môžeme napočítať cca 14 - 15 čiar. Pôvodne bol tento papier určený ako listový. Neskôr sa aj z tohto papieru vyhotovovali falzifikáty. Vyskytujú sa na ňom známky hodnoty 9 kreuzer.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Kartónový papier – vyznačuje sa hrúbkou 0,12 – 0,14 mm. Vyskytovali sa na ňom známky všetkých hodnôt.

Strojový papier – jeho použitie bolo nariadené dňa 20. júla 1854. Staré zásoby ručného papieru sa spotrebovali do konca roku. Od 12/1854 sa začala tlačiť na strojovom papieri známky hodnoty 3 Kr., od 03/1855 hodnota 9 Kr., 04/1855 6 Kr., 10/1855 2 Kr. a od 01/1856 známka hodnoty 1 Kr.


Priesvitka


Priesvitka K K H M sa používala iba na ručnom papieri. Bola umiestnená v strede tlačiarenského archu. Priesvitka mala veľkosť 235 mm x 35 mm. Priesvitka sa môže nachádzať iba pri okrajových známkach max. 11 mm v obraze známky.


Oddeľovanie známok


Všetky známky boli vydané ako nezúbkované. V marci 1856 bol skúšaný perforovací stroj. Ako skúšobné zúbkovanie sa použilo 18 1/2, ktorým bol perforovaný arch hodnoty 1 Kr. na strojovom papieri Typ III.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Neúradne sa použili aj iné spôsoby oddeľovania známok, napr. priepichy, ale všetky sú súkromného pôvodu. Najznámejší priepich je tzv. Tokajský s rozmerom cca 14 vo vodorovnom a aj vo zvislom smere. Dňa 8. 5. 1852 sa prvýkrát priepich objavil v Humennom.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Delenie známok


Zmyslom delenia známky bolo zníženie jej hodnoty na polovicu. Tento spôsob vyplácania zásielok nebol povolený, ale ani zakázaný. Delenie bolo tolerované. K deleniu dochádzalo obvykle u hodnôt 2 Kr. a 6 Kr. U hodnoty 1 Kr. došlo k deleniu známky na ½ Kr. na programy divadiel. U hodnoty 3 Kr. sú známe dve delenia na tretiny (Nagy Tapolcsán a Zsolna) a u hodnoty 9 Kr. je známe len jedno delenie (Torna).

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Typológia


V súčasnosti používame zaužívaný systém. Typom je nazvaná podstatná zmena v úprave štátneho znaku a zmena v úprave hodnotovej číslice.

Typ I - základné znaky platné pre všetky hodnoty

1. spojenie dvoch bodiek pod pazúrom pravej orlice

2. štyri body v ľavej dolnej časti znaku

3. plné orámovanie (v počiatočnej fáze tlače biela linka, ktorá sa opotrebovaním kovového štočku stratila)

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Typ II – vyskytuje sa len pri hodnote známky 9 kr. Základné rozlišovacie znaky sú rovnaké ako u I. typu. Rozdiel je iba v umiestnení hodnotovej číslice 9. Päta línie číslice 9 je v línii so základňou nápisu KREUZER.


Typ III - základné znaky platné pre všetky hodnoty

1. pod pazúrom pravej orlice sú dve bodky nespojené

2. tri body v ľavej dolnej časti znaku

3. orámovanie znaku bolo dodatočne preryté, takže je viditeľná biela linka v orámovaní

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Hodnota 1 Kreuzer


Náklad 14 760 000 kusov

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Farby na ručnom papieri


Žltá, okrovožltá, citrónovožltá, oranžovožltá, oranžová, matne oranžová, hnedooranžová, svetlooranžová, tmavohnedooranžová, kadmiovožltá


Farby na strojovom papieri


Žltá, chrómovožltá, kadmiovožltá, citrónovožltá, okrovožltá, zlatožltá, olivovožltá


Poštové použitie


Poplatok za „tiskopis“ bol jednotný 1 kr za 1 lot váhy (1 lot = cca 16 gramov), nemenil sa od vzdialenosti

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Na rube zásielky nalepených 6 kusov 1 Kr. známok za doporučený príplatok – list odoslaný dňa 1. 1. 1857 z mesta Haitzendorf do Želiezoviec (príchodzia pečiatka 3. 1. 1857 ZSELIZ)


Hodnota 2 Kreuzer


náklad 3 425 000 kusov

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Farby na ručnom papieri


Čierna, sýtočierna, tmavočierna, šedá, striebristočierna


Farby na strojovom papieri


Čierna, šedočierna, matná čierna, šedočierna svetlá, šedá


Poštové použitie


Poplatok za obyčajnú listovú zásielku v miestnom styku


Hodnota 3 Kreuzer


Náklad 107 250 000 kusov

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Farby na ručnom papieri


Bledoružová, tmavoružová, ružová, ružovočervená, červená, tehlovočervená, tmavá tehlovočervená, rumelková, tmavá rumelková, svetlokarmínová, sýta karmínová, hnedokarmínová, tmavá karmínová


Farby na strojovom papieri


Matná ružová, ružovočervená, červená, karmínovočervená, karmínová, sýtočervená, tmavá sýtočervená


Poštové použitie


Poplatok za listovú zásielku do 10 míľ (I. okruh) za každý lot váhy alebo príplatok za doporučený list v miestnom styku

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Miestna listová zásielka do I. okruhu – list odoslaný dňa 15. 11. 1857 z Tekovských Lužian do Bakabánya (Pukanec), frankovaný 3 Kr. známkou


Hodnota 6 Kreuzer


Náklad 70 950 000 kusov

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Farby na ručnom papieri


Gaštanovohnedá, červenohnedá svetlá, ružovohnedá, červenohnedá, tmavá červenohnedá, šedohnedá svetlá, šedohnedá, hrdzavohnedá, čokoládovohnedá, fialovohnedá, fialovohnedá tmavá, čiernohnedá


Farby na strojovom papieri


Šedohnedá, ružovohnedá, červenohnedá, čokoládovohnedá


Poštové použitie


Poplatok za listovú zásielku do 20 míľ (II. okruh) za každý lot váhy alebo príplatok za doporučený list

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Listová zásielka zaslaná do II. okruhu – list zo Šiah do Ostrihomu ofrankovaný 6 Kr. známkou


Hodnota 9 Kreuzer


Náklad 70 725 000 kusov

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Farby na ručnom papieri


Šedomodrá svetlá, jasnomodrá, svetlomodrá, modrá, šedomodrá, tmavomodrá, oceľovomodrá, sýta tmavomodrá, čiernomodrá

Farby na strojovom papieri


Svetlomodrá, modrá, jasnomodrá, šedomodrá, tmavá oceľovomodrá

Poštové použitie


poplatok za listovú zásielku nad 20 míľ (III. okruh) za každý lot váhy

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku
170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku

Doporučená listová zásielka do III. okruhu – list odoslaný dňa 1. 1. 1857 z mesta Haitzendorf do Želiezoviec, na prednej strane jasnomodrá 9 Kr. známkaPripomenutie výročia poštovou známkou


V roku 2000 pri príležitosti 150. výročia vydania prvej poštovej známky (presnejšie prvých poštových známok) platných na území dnešného Slovenska vydala v roku 2000 Slovenská pošta príležitostnú poštovú známku 150. výročie prvej známky platnej na našom území v hodnote 10 Sk.

Žiaľ, pri jej návrhu sa akademický maliar Dušan Kállay nepridŕžal vecnej skutočnosti a vo svojej umeleckej kompozícii použil známku 2 kreuzer v oranžovej farbe. V skutočnosti v podobnej farbe vyšla známka 1 kreuzer, pričom známka 2 kreuzer bola čierna.

170 rokov prvej poštovej známky na Slovensku


Použité zdroje:


© Ferchenbauer U.: ÖSTERREICH 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, BAND I, Östeerreich 1850-1864, selbstverlag, Wien 2008

© P. Hirš: Katalog známek a celistvostí Rakousko 1850-1918 I.

© www.pofis.sk
Autori a spolupracujúci autori:


Originálny článok, ktorého autorom je Pavel Lauko, je prevzatý z časopisu Levická filatelia 1/2020 so súhlasom redaktora a vydavateľa a bol publikovaný aj v časopise SPRAVODAJCA ZSF 2/2020.

Pri doplnení originálneho článku spolupracovali študenti vzdelávacieho modulu Zberateľstvo a filatelia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v školskom roku 2020/2021 - koordinátor: Ing. Martina Kardošová-Kapitulíková, lektor: Dr. Vojtech Jankovič.

K obsahovej a obrazovej stránke článku prispeli najmä: Jiří Kočner, Michal Marek a Jaroslav Valapka.

Author: Pavel Lauko

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists