Little school of deltiology (11): Geography and history - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová
Little school of deltiology (11): Geography and history

Little school of deltiology (11): Geography and history

Little school of deltiology (11): Geography and history

Little school of deltiology (11): Geography and history


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Little school of deltiology (11): Geography and history
  11th continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Geography and history.
   
  Author: Alexander Urminský
Published: 03. 03. 2013 20:48
 8. 1 Zemepis


Takto sa nazýva, v predchádzajúcej časti opísaná, jedna veľká, skoro univerzálna skupina pohľadníc, ktorá bola východiskovou skupinou na prahu masového rozvoja pohľadníc. Zberatelia pohľadníc miest a obcí tvoria najpočetnejšiu skupinu. Uvediem príklad. V adresári Klubu zběratelů kuriosit (KSK) je evidovaných 498 zberateľov pohľadníc. Z nich 340 neudáva zameranie svojej zbierky, a je predpoklad, že medzi nimi sú aj zberatelia miestopisu, žánrových a iných pohľadníc, alebo majú špecifické zameranie. Napriek tomu 51 zberateľov udáva zbieranie miestopisu, ďalších 31 zbiera Prahu, 18 zberateľov sa špecializuje na hrady a zámky, 15 zbiera zemepis a 23 zberateľov udáva zbieranie umeleckých pohľadníc. Možno predpokladať, že podobné zameranie majú aj slovenskí, aj keď neorganizovaní zberatelia.

Medzi slovenskými zberateľmi dominujú lokality Bratislava, Tatry, Košice, Trenčín, Nitra, Trnava, Piešťany či Topoľčany, ale aj ďalšie nemenované oblasti. Možno povedať, že napríklad aj obce a mestá na Považí, na Záhorí a Južnom Slovensku. Opakovať čo patrí do zbierok obce alebo mesta je zbytočné, lebo skoro v každej časti MŠF som sa týmito pohľadnicami zaoberal a dokumentoval nimi aj terminológiu.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Zámok v Holíči. Majetok manžela M. Terézie, Štefana Lotrinského, kde manželia často chodievali. Štefan v Holíči podnikal, založil tam aj známu textilnú manufaktúru.

Skupina zemepis zahŕňa aj ďalšie špecifické zbierky. Charakterizované sú špecializáciou na určité objekty, ktoré majú spoločný funkčný charakter na veľkom území. Patria sem obľúbené zbierky panských sídiel, teda hradov, zámkov, kaštieľov a zemepanských či zemianskych kúrií. Takéto objekty sa nachádzajú (vlastne nachádzali!) skoro v každej obci a najčastejšie boli zobrazované na pohľadniciach. Mnohé boli prestavané a sú využívané napríklad ako múzeá, kultúrne domy, domy dôchodcov a podobne. Mnohé z nich už neexistujú, iné sú v ruinách a viaceré po reštitúcii či predaji zažívajú svoju novú slávu.

Ďalšou takouto skupinou sú sakrálne stavby, medzi ktoré okrem kostolov radíme aj fary, pútnické miesta, krížové cesty, prícestné kríže a ďalšie sakrálne sochy. Skoro v každej obci nájdeme sv. Floriána, patróna hasičov. Vyskytujú sa aj pohľadnice objektov, ktoré sú súčasťou cintorínov (napr. Detva), pohrebné mohyly a sarkofágy.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Pozdrav z Marianky (Mariatálu). Pohľadnica z produkcie G. Jílovského, Praha, odoslaná r.1923 z Bystrice pri Bratislave.

Pohľadnice leteckých záberov, pohľadnice s mapkami či erbmi patria do konkrétnej lokality, ale zbierajú sa aj osobitne. Je to vec prístupu zberateľa. Kým v minulosti bolo leteckých pohľadníc poskromne, v súčasnosti sa špecializované spoločnosti venujú zhotovovaním leteckých snímok a pohľadníc na objednávky obcí v súvislosti s ich významnými výročiami alebo vydávaním obecných monografií. Tu treba poznamenať, že historické pohľadnice sú veľmi vďačným a využívaným dokumentačným materiálom pri tvorbe monografií! Už viac desaťročí (najmä v ČR) vznikali zbierky pohľadníc rozhľadní a najvyšších vrchov pohorí, kde je vrchol nejakým spôsobom vyznačený vrátane udanej nadmorskej výšky. Inžinierske stavby, teda mosty, viadukty, tunely, ktorých zbieranie je novšieho dáta, patria do regionálnych zbierok, ale aj do námetov o doprave.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Letecký pohľad na obec Veľké Ripňany pri 850. Výročí prvej písomnej správy (1156-2006).

Na princípe filatelistických zbierok známkových zemí sa regrutujú zberatelia zameraní „jeden kus z každej obce a mesta“, alebo z každej krajiny či z jej hlavného mesta. Jeden chce „vyzbierať“ Európu, iný celý svet. Obdivuhodné sú zbierky ostrovov. Napríklad pán J. Procházka sa špecializuje na ostrovy Oceánie, poštou doručených do ČR. Určite je zaujímavá aj filatelistická hodnota takejto zbierky.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Idyla na maďarskej Puste (Hortobágyi) je z produkcie Divalda a Monostory č.7 z roku 1913. Je známe že tento prvý uhorský producent pohľadníc sa po Bardejove a Prešove presťahoval aj s atelierom do Budapešti a vytvoril uvedenú firmu.


8. 2 História


Zbierať históriu Slovenska na pohľadniciach nie je jednoduché, ale určite môže byť veľmi podnetné a pre prezentáciu aj žiadané. K raným dejinám Slovenska od Samovej ríše po vznik Uhorského štátu veľa historických pohľadníc nenájdeme. Takmer raritou je preto 15-kusová séria pohľadníc k Pribinovým slávnostiam v roku 1933 v Nitre, vydaná v náklade 75 000 kusov. Bolo to pripomenutie 1100. výročia posvätenia prvého kresťanského chrámu na Slovensku. (Oslavy sprevádzali rôzne neočakávané udalosti, ktoré bude zaujímavé zberateľský zdokumentovať.) K tejto časti dejín sa ešte nájde čo – to z produkcie slovenských múzeí, hlavne však po roku 1990. Ak sa stotožníme s myšlienkou spoločných dejín s krajinami v rámci Uhorska a Rakúsko-Uhorskej monarchie, môžeme začať s rozsiahlou emisiou Miléniových pohľadníc z roku 1896.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Matica Slovenská a vydavateľ Pavol Socháň. Pojmy, ktoré sa hlboko zapísali do histórie. Podobne, ako mnohé osobnosti podpísané na pohľadnici. Adresátom je vydatá sestra M.R. Štefánika.

Popri slovenských reáliách sú na nich aj panovníci a šľachtici ktorých pôvod a život sa viaže k územiu Slovenska (králi, veľmoži, korunovácie, protiturecké pevnosti, hrady a pod.). Veľa sakrálnych stavieb z raného obdobia Uhorska nájdeme na pohľadniciach, dá sa zdokumentovať Trnavská univerzita, Univerzita Istropolitana, ale aj osobnosti a udalosti súvisiace s emancipačným dianím na Slovensku (Matica Slovenská, Slovenské učené tovarišstvo, gymnáziá, spolky a podobne). Ale to už zachádzam do podrobností, čo nie je cieľom tejto časti. Uzavriem to konštatovaním, že po roku 1918 do roku 1993 sme svoju históriu spojili s históriou Čiech a Moravy.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Retro pohľadnica starej Bratislavy. Vidno na nej loďkový most a poštový dostavník. Lept K. Bschora okolo r. 1815.

Z prvej Slovenskej republiky pochádzajúce pohľadnice majú pomerne nekvalitné polygrafické spracovanie a ani sa ich veľa nezachovalo. Súčasná pohľadnicová tvorba tvorba na Slovensku historické témy viac-menej ignoruje, až na niektoré lokálne výnimky. Skupinu historických pohľadníc však nemožno vymedziť slovenskou históriou alebo históriou iného národa.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Pohľadnica na hrad Devín, „okupovaný“ pomníkom Arpádovcov. Pohľadnica signovaná písmenom B v kruhu, adresovaná v roku 1912 grófovi Frideckému do Koplotoviec (Hlohovec).

Budovanie zbierky môže byť aj na iných princípoch, napríklad história niektorého náboženstva, politického systému, školstva, zdravotníctva a veľa iných. Na filatelistických výstavách sa prezentujú témy I. svetová vojna, Červený kríž, vznik a vývoj písma, reči, poštových služieb a iné. Takýmto alebo podobným témam možno zamerať aj filokartistické zbierky. To, že mnohé z nich sa dajú zaradiť aj do iných skupín (kultúra, technika, militárie, šport) nie je zberateľa podstatné, lebo sám si vymedzuje obsah, rozsah a cieľ svojej zbierky.


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Pohľadnica z Novej Bane. Vidno na nej nahrubo otesané mlynské kamene. Pohľadnica okolo r.1920. V Novej Bani a Žarnovici boli najväčší výrobcovia kresaných kameňov.

Pri budovaní zbierky pohľadníc na historickú tému je dôležité vymedziť si časové a teritoriálne hranice, aby sa zberateľ dokázal vyrovnať s témou po obsahovej stránke, ktorá vyžaduje štúdium (ako nakoniec každá téma, ktorá nie je povolaním zberateľa).


Malá škola filokartie - Zemepis a história
 
Pohľadnica do interiéru sanatória Dr. Róslera v Piešťanoch, teraz Vila Paula pri Kolonádovom moste.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis ZBERATEĽ. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________Post a comment

Author: Alexander Urminský

Published: 03. 03. 2013 20:48
 
Little school of deltiology (11): Geography and history
Little school of deltiology (11): Geography and history
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak do vás ľudia kopú a kritizujú vás, býva to často nielen preto, lebo im to dodáva pocit dôležitosti, ale je to aj dôkazom skutočnosti, že robíte niečo hodnotné a že si zaslúžite pozornosť.

(Dale Carnegie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk