Publishing of the Monograph of Stamps of Slovakia 1939 to 1945

Information about the publishing of the long-awaited two-part monograph Ondrej Földes: Monographs of stamps of Slovakia 1939 to 1945 and the possibility of ordering it.

26. 01. 2023

Postal History and Postal Service:
Field Post of Soviet Army troops in Bohemia and Moravia in the years 1968 - 1991

Field Post of Soviet Army troops in Bohemia and Moravia in the years 1968 - 1991
Author: Jozef Korený
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 25. 02. 2009 00:10

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Čechách a na Morave v rokoch 1968 – 1991.


Pražská jar v roku 1968 uviedla do pohybu zmeny, ktoré vo vedení ZSSR vyvolali obavy o politicko-spoločenský vývoj v Československu. Možnosť riešenia tohto problému vojenskou silou predznamenali vojenské cvičenia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, medzi ktoré patrili „POCHMÚRNE LETO“, „NEBESKÝ ŠTÍT“, „SEVER“, „NEMEN“, „HORIZONT“ a „ŠUMAVA“. Cvičenia boli previerkou štábov pred vstupom okupačných vojsk do ČSSR. Operáciou „DUNAJ“ bol realizovaný vstup okupačných vojsk štátov Varšavskej zmluvy – Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR do Československa s cieľom zvrátiť demokratizačný proces.

Tieto vojská boli na vstup pripravené už 29. 7. 1968. Večer 20. 8. a následne v noci na 21. 8. 1968 boli pre Prahu a ďalšie mestá v Československu tragické. Na letiská Praha–Ruzyň, Mimoň–Hradčany, Čáslav–Chotusice, Hradec Králové, Líně–Dobřany, Milovice–Boží Dar, Mošnov, Žatec a Bratislava–Ivánka pristávali lietadlá s výsadkovým vojskom a bojovou technikou. V ďalších dňoch nasledovali Zvolen–Sliač, Košice, Bechyně, České Budějovice, Pardubice, Přerov–Bochoř, Prostějov, Náměšť nad Oslavou, Brno–Tuřany a Olomouc–Neředín.

Súčasne s letectvom bol zo štyroch smerov zahájený pozemný postup okupačných vojsk s celkovým počtom 28 divízii. Štruktúru okupačných vojsk tvorilo 12 tankových divízií, 13 motostreleckých divízií, dve výsadkové divízie a jedna letecká armáda. Celkom to predstavovalo 6 300 tankov, 2 000 delostreleckých kompletov, 550 bojových a 250 dopravných lietadiel.

Zmluva o „dočasnom“ pobyte vojsk na území Československa z 16. 10. 1968 vytvorila základ vzniku Strednej skupiny Sovietskych vojsk v Československu.

K 4. 11. 1968 opustilo územie Československa 25 divízií ZSSR, ako aj divízie Poľska, Maďarska, Bulharska a NDR, a medzi nimi aj útvary letectva.

Na teritóriu Čiech a Moravy zostali tieto veliteľstva a útvary:

 • Veliteľstvo Strednej skupiny vojsk Milovice, číslo poľnej pošty (č. PP) 04182,
 • Veliteľstvo 131. Novgorodskej zmiešanej leteckej divízie Milovice–Boží Dar – č. PP 79510,
 • Veliteľstvo 28. armádneho zboru Olomouc, č. PP ?
 • 15. gardová Mozyrska tanková divízia Milovice, č. PP 58539,
 • 18. gardová Insterburska motostrelecká divízia Mladá Boleslav, č.PP 34901,
 • 31. Viselska tanková divízia Bruntál, č.PP 34931,
 • 48. Ropšinska motostrelecká divízia Vysoké Mýto, č. PP ?

Na Slovensku zostala 30. gardová Irkutsko-Pinská motostrelecká divízia Zvolen, č. PP 49138.


Vstupom okupačných vojsk bola organizačne zabezpečená činnosť poľnej pošty, a to nielen služobnej pošty, ale aj súkromnej pošty pre všetkých vojakov.

Krycie číslo útvaru bolo zároveň číslom poľnej pošty útvaru, napr.

 • 33. stíhací letecký pluk (iap – istrebiteľnyj aviacionnyj polk) Bechyně, č. PP 80605,
 • 422. samostatný prápor letištného-technického zabezpečenia (obato) Bechyně, č. PP 81752,
 • samostatný prápor spojenia a rádiotechnického zabezpečenia (obs a RTO) Bechyně, č. PP15549,
 • Veliteľstvo 11. gardovej stíhacej leteckej divízie (GvIAD) Brno–Tuřany, č. PP 19066,
 • 515. stíhací letecký pluk (iap) Brno–Tuřany, č. PP 49712,
 • 201. samostatná zmiešaná letka (osae) Brno–Tuřany, č. PP 13708,
 • 168. stíhací letecký pluk (iap) Čáslav–Chotusice, č. PP 29601,
 • 85. gardový stíhací letecký pluk (gviap) České Budějovice, č. PP 57720,
 • 401. stíhací letecký pluk (iap) České Budějovice, č.PP 54819,
 • 833. stíhací letecký pluk (iap) Mimoň–Hradčany, č.PP 79902,
 • 192. stíhací letecký pluk (iap) Mimoň–Hradčany, č.PP 80544.

Raketová brigáda OTR SS-22 s 22 odpaľovacími zariadeniami (OZ), z nich šesť OZ bolo v Hraniciach na Morave na výcvikové účely. Vo VVP Libava boli tri palebné postavenia, kde šesť OZ bolo v Přáslaviciach, šesť OZ v Starej Vode a šesť OZ v Zelenom Kříži.

442. raketová brigáda, č. PP 59955 mala 18 OZ TR R-70, ktoré boli rozmiestnené vo Hvězdove–VVP Mimoň.

185. raketová brigáda, č. PP 82873 mala dvanásť OZ OTR 300 v Turnove.

PDF logo Tabuľka 1: Prehľad veliteľstiev a útvarov, ich dislokácie a čísiel poľných pôšt


Každé veliteľstvo, útvar mal svoj otvorený názov a krycie číslo. Otvorený názov bol používaný v služobnom styku a bol utajovaný. Číslo pred otvoreným názvom bolo pridelené podľa určitého kľúča a neznamená celkový počet útvarov rovnakého názvu.

Krycie číslo útvaru zjednodušovalo otvorený názov a využívalo sa v neutajovanom služobnom styku a pri súkromných poštových zásielkach.

Na základe ďalších zistení je potrebné doplniť a opraviť údaje v článkoch uvedených v prameňoch č. 2 a č. 10.

Pre lepšiu identifikáciu poslúži aj príloha skratiek a názvov veliteľstiev a útvarov.

PDF logo Príloha 1: Vybrané skratky a názvy veliteľstiev a útvarov


I keď uplynulo viac ako 40 rokov od vstupu okupačných vojsk do ČSSR, uvedené údaje nie sú úplne, a je potrebné naďalej tejto oblasti poštovej histórie venovať pozornosť, študovať archívy a upresňovať názvy útvarov a čísla poľných pôšt.


Pramene a literatúra:

 1. OVČINIKOV, A. genpor. – NŠ SSkV (NŠ CGV):
  Svedenija o sovetskich voinskich garnizonach PiŠ etapa, Sekretno, 13. 6. 1990
 2. BLÁHA, Miroslav:
  Polní pošta „dočasně“ umístěné armády SSSR u nás.
  In: Filatelie, ročník 41, číslo 20, str. 587-588, 14. 10. 1991
 3. ŠMÍD, František:
  Sovětská polní pošta v ČSFR
  In: Filatelie, ročník 41, číslo 24, str. 685, 16. 12. 1991
 4. Harmonogram odsunu SSkV v 3. etape r.1991, Č. j.: 0172
 5. Prehľad železničných prepráv odsunu SSkV v 3. etape r. 1991, FMNO, Správa zabezpečenia odchodu sovietskych vojsk z územia ČSSR
 6. PECKA, Jindřich:
  Odsun sovietskych vojsk z Československa 1989-1991, Bibliografia, Materiály, Studie, dokumenty č. 1 a Kronika odsunu sovietskych vojsk z Československa č. 2 ÚSD AV ČR Praha 1993
 7. BELDA, Josef, BENČÍK Antonín, PECKA Jindřich:
  Dislokace sovietských vojsk v Československu 1968-1969, Dokumenty č. 6, ÚSD AV ČR Praha 1994
 8. PECKA, Jindřich:
  Odsun sovietských vojsk z Československa 1989-1991, Ústav pro soudobé dějiny, AV ČR Praha 1996
 9. PROCHÁZKA, Miroslav, genpor.v.v. Ing.:
  Referát na sympóziu k 30. výročiu okupácie, Plzeň 12. 9. 1998
 10. Ký + MK:
  Poľná pošta vojsk sovietskej armády v Československu v rokoch 1968-1991
  In: Zberateľ, ročník 6, číslo 5/2000, strana 32-33
 11. MINAŘÍK, Pavel:
  VHÚ Praha
 12. HOTTMAR, Aleš:
  Letohrad – Korešpodencia 2003 – 2005, 2008
 13. GEBAUER, Peter:
  Brno – phist.webpark.cz/index.htm
 14. MIČKA, Ján:
  K poľnej pošte Sovietskej armády v Československu
  In: Zberateľ, číslo 1/2004, strana 10
 15. NAĎOVIČ, Svetozár, genmjr.v.v. Ing.:
  Čelom vzad, MO SR – VIA Bratislava 2004
 16. HOTTMAN, Aleš, MACKOVÍK Stanislav:
  Soviet Air Force over Czechoslovakia 1968-1991, Part I., JaPo, Hradec Králove 2008
 17. HOTTMAR, Aleš, MACKOVÍK Stanislav:
  Rudé hvězdy nad Československem 1968-1991, Časť 1
  In: www.japo.eu
 18. KORENÝ, Jozef:
  Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968-1991
  In: Zberateľ, číslo 8/2008, strana 24-26

(Článok je publikovaný v spolupráci s redakciou časopisu Zberateľ ako pokračovanie príspevku uverejneného v časopise Zberateľ č. 08/2008.)

Author: Jozef Korený

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists