Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

19. 07. 2024

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN

Creators of Czechoslovak and Slovak postage stamps: IVAN SCHURMANN
Author: Antónia Paulinyová
Published: 26. 09. 2016 22:12

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A look back at the life and work of the painter, graphic artist, illustrator, a leading creator of Czechoslovak and Slovak stamps, the doyen of the Slovak stamp design, Ivan Schurmann.


Ivana Schurmanna môžeme označiť za stálicu na poli známkovej grafiky. Prvé známky vytvoril v 70. rokoch pre vtedajšieho československého vydavateľa poštových známok. V tvorbe známkovej grafiky pokračoval v priebehu nasledujúcich rokov, keď vytvoril rad československých známok, na ktorý nadväzujú slovenské známky. Do roku 2011 bol aktívnym tvorcom známkovej grafiky.


Ivan Schurmann


Narodil sa 28. 6. 1935 v Bratislave. V rokoch 1956 - 1962 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Popri voľnej grafickej a ilustračnej tvorbe sa od roku 1972 pravidelne venuje známkovej tvorbe. Za ilustračnú a grafickú tvorbu získal viacero významných ocenení doma i v zahraničí. Roku 1976 získal striebornú medailu na Grand Prix International vo Francúzsku. Roku 1981 mu udelili titul zaslúžilý umelec. V 80-tych rokoch pracoval vo funkcii predsedu Zväzu slovenských výtvarných umelcov, pracoval tiež v kultúrnej komisii OSN UNESCO ako zástupca československého umenia. Umelec, grafik, jeden z najvýznamnejších slovenských tvorcov československých známok, podľa jeho návrhov bolo ich vydaných 42. Jeho tvorba získala rad ocenení pri výročných hodnoteniach známkovej tvorby v ČSSR. V období viacerých rokov pôsobil ako člen v československej komisii známkovej tvorby.

Svoju voľnú tvorbu predstavil na početných domácich i zahraničných výstavách. Venuje sa voľnej grafickej a maliarskej tvorbe ako aj ilustrácii a grafickému designu. Zmenil miesto svojho pôsobenia, po rokoch strávených v Bratislave ostatných 30 rokov žil a tvoril v Plaveckom Štvrtku.

Ivan Schurmann patrí k tej skupine slovenských grafikov, ktorí získali skúsenosti so známkovou tvorbou ešte v čase spoločného česko-slovenského štátu. Autor je známy najmä početnejšími realizáciami vytváranými s dôrazom na vyváženosť kompozície a s elegantne štylizovaným figurálnym alebo symbolickým motívom. Často bolo jeho úlohou stvárniť na známke náročné úlohy politického a spoločensky závažného charakteru. Opakovane vytvoril emisie k výročiam zničenia obcí Lidice a Ležáky. Prvé realizácie z roku 1972 sú svedectvom jeho pracovnej metódy, v ktorej zovšeobecňuje skúsenosti zo svojej voľnej grafickej tvorby. Tieto známkové prvotiny mohli byť nielen miniatúrnymi známkovými grafikami ale i formátovo rozmernejšími voľnými grafickými listami. Druhé spracovanie tejto témy, verzia o desať rokov mladšia, svedčí o vývoji, ktorým prešla známková grafika autora. Tému tentokrát podáva špecificky známkovo, výrazovými výtvarnými prostriedkami charakteristickými pre známkovú grafiku. Graficky čisto a kresebne brilantne vykreslil tvár ženy poznačenej smútkom, ktorá je nositeľkou výrazu celej emisie. Výrazná čierna kresba tváre kontrastuje s červenou farbou ruže, farebnosť akcentuje dôstojnosť a pietny charakter. Podobne i druhá známka z tejto série používajúca symbolické zobrazenie rúk poranených ostnatým drôtom, je pôsobivým humánnym posolstvom i prejavom kultivovaného umenia známky.


1972 - Lidice a Ležáky, 30 h a 60 h


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN   Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1982 - Lidice a Ležáky, 1 Kčs a 1 Kčs


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN   Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN

Známka k 55. výročiu VOSR buduje na kontraste hladkých farebných plôch pôsobiacich dekoratívne a na prepracovanosti detailov portrétu námorníka. Kompozícia známky k 40. výročiu Karpatsko-dukelskej operácie je svedectvom podobného prístupu vnímaného cez prizmu estetiky, aj keď v tomto prípade je nosným prvkom viacfigurálna kompozícia ilustratívneho charakteru a plochy zástavy sú iba doplňujúcim farebným akcentom. V ďalšej Schurmannovej tvorbe dominuje snaha o estetické zvládnutie kompozície, vytvára nové tvarové variácie známych symbolov robotníckeho hnutia a spája ich v dekoratívne pôsobiaci a kompozične uzavretý celok. Vo viacerých známkových riešeniach je účinok postavený na kontraste oceľorytecky spracovaného hlavného motívu a farebne akcentovaného zväčša plošne podaného symbolu.


1972 - 55. výročie VOSR, 30 h


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1984 - 40. Karpatsko-dukelskej operácie, 2 Kčs


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Pre slovenskú produkciu vytvoril návrh emisie 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru s dômyselne vyjadrenou myšlienkou kontinuity olympijského hnutia, keď spojil na známke antického atléta odovzdávajúceho štafetu súčasnému pretekárovi. V emisii 75. výročia SND využíva tento skúsený známkový grafik hodnoty, ktoré poskytuje oceľorytecká reprodukcia a na nich stavia kompozíciu i výraz. Tieto princípy využíva aj pri emisii Slovenské povstanie 1848-1849.


1994 - Olympijské hnutie - 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru, 3 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1995 - 75 rokov Slovenského národného divadla, 10 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


1994 - Slovenské povstanie 1848-49, 4 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Podobne na ďalších známkach so športovou tematikou - Zimná univerziáda + EYOD (s 2 kupónmi) ako i na známke OH Sydney 2000, Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní Bratislava 2001 či známka ZOH Salt Lake City 2002 v kontinuite s predchádzajúcou známkovou grafikou upevňuje pozície toho prúdu slovenskej známkovej tvorby, ktorý rozvíja pojem typickej oceľoryteckej známky, tak ako ju poznáme z tvorby predchádzajúcich desaťročí. Oceľorytina nie je však pre autora cieľom ale prostriedkom na pôsobivé výtvarné vyjadrenie.


1999 - Svetová zimná univerziáda, 12 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2001 - ME v krasokorčuľovaní Bratislava 2001, 16 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2002 - ZOH Salt Lake City 2002, 18 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


V početných emisiách autor s nevtieravou ľahkosťou tlmočí veľmi vážne témy i presne definované, zväzujúce a ťažko výtvarne vyjadriteľné zámery vydavateľa. Ako príklad takejto požiadavky uvediem známku k olympiáde v Sydney. Vo všeobecnosti krásna téma vyjadrenia športu a olympionizmu na známke, i keď často sa vyskytujúca v produkcii mnohých krajín, je pre výtvarníka príťažlivou výzvou, ale skúste vyjadriť prostredníctvom streľby, i keď našťastie iba „športovej“, myšlienku olympionizmu, športového zápolenia a radosti z pohybu.


2003 - Vianoce, 7 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Na druhej strane ako neľahkú požiadavku je možné vidieť i vianočnú tému, najmä ak má byť vyjadrená netradične, objavne, ak sa má odlišovať od predchádzajúcich vydaní i od bežne dostupných pohľadníc a hlavne, aby sa páčila všetkým. Vianočná známka z roku 2003 je autorovým pôvabným a originálnym riešením tejto témy.


20002 - Olympijské hry Sydney 2000, 18 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Podobne ako pôvabné riešenie sa javí emisia valentínskej známky z roku 2004. Ani známke venovanej členstvu v NATO nie je možné, napriek danej strohosti emblematického vyjadrenia, uprieť vyváženosť kompozície a dôstojnosť.


2004 - Valentín - srdiečko, 8 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2004 - Vstup Slovenska do NATO, 60 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje emisia Spravodlivým medzi národmi. Vedieť podať túto nesmierne citlivú tému bez pátosu ale hlboko pôsobivo a nefalšovane humánne, tak ako ju podáva Ivan Schurmann, je svedectvom veľkého umelca a citlivého človeka. Napriek miniatúrnym rozmerom známky vnímame monumentalitu jej vyjadrenia.


2001 - Spravodlivým medzi národmi, 14 Sk


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Emisia s portrétom Prezidenta SR Ivana Gašparoviča (1. emisia, tlač ofsetom) – portrétna tvorba na známke a špeciálne portrét štátnika patrí k najnáročnejším disciplínam známkovej tvorby. V ostatných rokoch sa venoval najmä portrétnej tvorbe, vytvoril známky Setona Watsona (2007) a Michala Miloslava Hodžu (2011) z emisného radu Osobnosti.


2010 - Prezident SR Ivan Gašparovič, 0,40 €


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


2007 - Osobnosti: R. W. Seton Watson (1879 - 1951), 24 Sk

2011 - Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870), 0,40 €


Tvorcovia československých a slovenských poštových známok: IVAN SCHURMANN


Spojiť charakteristické prvky, informatívne zložky, citlivo rešpektovať tematiku a uplatniť pritom licenciu poetiku. A v tom je krása známkovej grafiky, vedieť na malom formáte vytvoriť veľké dielo, ktoré nesie krásnu myšlienku a ktoré vie osloviť každého pozorovateľa, i toho, ktorý známke venuje iba letmú pozornosť i toho, ktorý ako filatelista známku dôkladne skúma.

Ivanovi Schurmannovi patrí poďakovanie za pôsobivú známkovú tvorbu, za umenie, ktorým nás obohacoval.

IVAN SCHURMANN - maliar, grafik, ilustrátor, významný tvorca československých i slovenských poštových známok, nestor slovenskej známkovej tvorby nás opustil v nedeľu 18. septembra. Česť jeho pamiatke!
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists