Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Postage Stamp:
Personalities: Pavol Horov (1914 – 1975)

Personalities: Pavol Horov (1914 – 1975)
Date of Issue: 23. 05. 2014
Face value: 0,45 €
Postage stamp dimensions: 33,9 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the Personalities stamp series commemorating the 100th birth anniversary of the outstanding Slovak poet and translator Pavol Horov.


Text motifs: PAVOL / HOROV / (1914 - 1975)

Pictorial motifs: Portrét Pavla Horova, plachetnica vo vlnách.

Postage stamp artwork: akad. mal. Dušan Grečner

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Pavol Horov (1914 – 1975)  (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Básnik Pavol Horov (vl. menom Pavol Horovčák, pseudonymy Ján Onda, Pavol Horov, Peha, Péhá, PeKa, P. U. Horov, Urban Čák, Urban Horov a i.) svojou tvorbou nadviazal na tradíciu modernej slovenskej poézie, reprezentovanej Ivanom Kraskom a Lacom Novomeským. Vo svojich básňach zužitkoval podnety symbolizmu, poetizmu a surrealizmu, smerujúc k vytvoreniu vlastného individuálneho štýlu a poetiky. Býva označovaný za básnika domova, nakoľko ústredným motívom jeho poézie je domov, konkrétne priestor Zemplína a východoslovenských rovín.

Toto bytostné prepojenie s krajinou detstva sa v jeho poézii sprítomňuje aj cez básnický jazyk, v použití východoslovenských (zemplínskych) nárečových a krajových slov: ústredným slovom je „valal“, ako označenie intímneho vnútorného priestoru domova. Druhým kľúčovým motívom a zároveň základnou etickou konštantou je matka.

V básnickej tvorbe Pavla Horova možno vyčleniť tri obdobia. To prvé je časovo situované do štyridsiatych rokov 20. storočia, keď zbierkami Zradné vody spodné (1940), Nioba matka naša (1942) a Defilé (1947, s lyricko-epickým cyklom Panta rei) reagoval na hrôzy vojny a ľudské utrpenie. Druhé obdobie tvoria jeho tzv. „slnečné“ básnické zbierky: Moje poludnie (1952), Slnce nad nami (1954) a Vysoké letné nebe (1960). Po zbierke Balada o sne (1960) nasledovali posledné knihy, s motívmi dojmov z cesty do Talianska a prvkami sebareflexie, Koráby z Janova (1966) a Ponorná rieka (1972), ktoré už mali bilančnú povahu.

Pavol Horov sa označuje za výrazného novátora básnického jazyka. Okrem využívania východoslovenských dialektologizmov je preňho príznačné používanie protikladu abstraktného a konkrétneho, domáceho a prevzatého slova. Antické a biblické výrazy mu slúžili na zdôraznenie symbolickej a mýtickej roviny jeho básnickej výpovede, ktorá mala výrazne humanistický ráz.


Author (source) of the description: Mgr. Dana Hučková, CSc.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists