Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

14. 04. 2024

Philatelic Exhibitions:
National philatelic exhibition with international participation BRATISLAVAFILA 2023 in Bratislava (Slovakia)

National philatelic exhibition with international participation BRATISLAVAFILA 2023 in Bratislava (Slovakia)
Location: Slovenské národné múzeum, Námestie T. G. Masaryka, Bratislava
Entry: Unspecified
Date: 01. 06. 2023 - 04. 06. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the National philatelic exhibition with international participation BRATISLAVAFILA 2023 in Bratislava (Slovakia).


Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023

Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou


BRATISLAVAFILA 2023


(výstava I. a II. stupňa)
ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY


Výstava BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava I. a II. stupňa s medzinárodnou účasťou. Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach a stupňoch podľa Výstavného poriadku ZSF a Výstavných propozícií (IREX).

Výstava BRATISLAVAFILA 2023 sa koná pri príležitosti

» 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Cieľom výstavy BRATISLAVAFILA 2023 je

» propagácia filatelie medzi verejnosťou, vrátane mládeže,

» rozvoj filatelistickej kultúry,

» rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi filatelistami,

» všeobecno-vzdelávacia funkcia pre verejnosť a mládež,

» predstavenie a filatelistické priblíženie rôznych zaujímavých tém pre verejnosť,

» prezentácia kreativity a inovácií pri spracovaní výstavných exponátov,

» poskytnutie možnosti prezentácie exponátov pre prvovystavovateľov,

» súťažné porovnávanie kvality vystavených exponátov,

» získanie kvalifikácie vystavených exponátov pre výstavy vyššieho stupňa.


USPORIADATEĽ, ORGANIZÁTOR, ZÁŠTITA, DÁTUM A MIESTO KONANIA


Usporiadateľom a organizátorom výstavy BRATISLAVAFILA 2023 je Zväz slovenských filatelistov.

Záštitu nad výstavou BRATISLAVAFILA 2023 prevzalo Ministerstvo výstavby a dopravy SR.

Výstava sa uskutoční v dňoch 1. – 4. júna 2023. Otvorenie výstavy sa uskutoční dňa 1. júna 2023 a výstava bude ukončená 4. júna 2023.

Výstava sa bude konať v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2, po novom Masarykovo námestie, (vchod z Múzejnej ul.) v Bratislave.


VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE (IREX)


Výstavné propozície Národnej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023: BRATISLAVAFILA 2023 - IREX (PDF)


Dôležité termíny


» 31. 1. 2023 – Zaslanie prihlášky

» 28. 2. 2023 – Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátu

» 31. 3. 2023 – Úhrada výstavných poplatkov

» 30. 4. 2023 – Zaslanie literatúry

» 15. 5. 2023 – Zaslanie exponátov poštou

» 30. – 31. 5. 2023 – Doručenie exponátov osobne

» 1. 6. 2023 – Oficiálne zahájenie výstavy

» 2. 6. – 4. 6. 2023 – Výstava otvorená pre verejnosť

» 2. 6. 2023 – Oznámenie záujmu vystavovateľov o stretnutie s porotcami pri exponátoch

» 3. 6. 2023 – Stretnutie vystavovateľov s porotcami pri exponátoch

» 3. 6. 2023 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov (palmares)

» 4. 6. 2023 – Ukončenie výstavy

» 5. 6. 2023 – Demontáž a odovzdávanie exponátov vystavovateľom

Upresnenie:

Exponáty odovzdávané osobne musia byť doručené priamo na výstavisko do rúk zodpovedného člena organizačného výboru v dňoch 30. 5. alebo 31. 5., nesúťažné exponáty vo výnimočných prípadoch aj 1. 6., a to v nasledovných časoch:

– utorok 30. 5. (súťažné a nesúťažné exponáty) od 12,00 do 16,00,

– streda 31. 5. (súťažné a nesúťažné exponáty) od 09,00 do 16,00,

– štvrtok 1. 6. (len nesúťažné exponáty) od 09,00 do 12,00.

Demontáž a odovzdávanie exponátov sa uskutoční v priestoroch výstavy v nedeľu 4. 6. od 15,00 do 17,00 a v pondelok 5. júna od 09,00 do 17,00, t. j. až po oficiálnom ukončení výstavy, podľa časového plánu organizačného výboru výstavy.


GENERÁLNY KOMISÁR ZSF


Generálny komisár ZSF pre Národnú filatelistickú výstavu s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023: Peter Osuský

Kontaktná adresa: peter.osusky@yahoo.com


PRIHLÁŠKY EXPONÁTOV


Termín zaslania prihlášky spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) na adresu generálneho komisára je 31. január 2023.

Prihláška štandardného exponátu (dospelý/mládež) a exponátu literatúry na výstavu BRATISLAVAFILA 2023 (slovensky/anglicky):

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (dospelý vystavovateľ - slovenská verzia) (PDF format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (dospelý vystavovateľ - slovenská verzia) (WORD format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Application (adult exhibitor - English version) (PDF format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Application (adult exhibitor - English version) (WORD format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (mládežnícky vystavovateľ) (PDF format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (mládežnícky vystavovateľ) (WORD format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (literatúra - slovenská verzia) (PDF format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Prihláška (literatúra - slovenská verzia) (WORD format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Application (adult exhibitor - English version) (PDF format)

BRATISLAVAFILA 2023 - Application (adult exhibitor - English version) (WORD format)

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre príslušný stupeň výstavy medzinárodnú výstavy.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť čitateľne správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis (veľmi dôležité!) a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom. V odôvodnených prípadoch môže prihlášku potvrdiť aj sekretariát ZSF.


VÝSTAVNÉ POPLATKY


Výstavný poplatok pre súťažné filatelistické exponáty je 10 € za jednu výstavnú plochu.

Výstavný poplatok pre exponáty filatelistickej literatúry je 10 € za jeden titul.

Exponáty mládežníckych vystavovateľov sú oslobodené od výstavného poplatku.Mapa s vyznačeným miestom konania:Ďalšie informácie o výstave nájdete na oficiálnej internetovej stránke výstavy: Národná filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou BRATISLAVAFILA 2023.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists