Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Pictorial Postcards:
Little school of deltiology (19a): Displaying postcards on philatelic exhibitions

Little school of deltiology (19a): Displaying postcards on philatelic exhibitions
Author: Alexander Urminský
Published: 13. 05. 2015 19:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

19th (1st part) continuation of the series of articles about collecting postcards titled Little school of Deltiology by Alexander Urminsky - Postcards and philately.


Už skoro 20 rokov sa časť filatelistov zaujíma o zbieranie pohľadníc. Tieto okrem toho, že majú aj určitú filatelistickú hodnotu a -historický pôvod, poskytujú zberateľom možnosť zbierať to, čo nejakým spôsobom súvisí s ich osobou. Napríklad z rodiskom, štúdiom alebo povolaním, prípadne iným koníčkom. V tomto smere filokartia ponúka viac možností, veď napríklad je len málo obcí na známkach, ale na pohľadniciach asi všetky. Na známkach nájdete politikov, spisovateľov či iné významné osobnosti, ale nenájdete kominára, herečku či speváka (nájdeme ale nie v takom rozsahu ako na pohľadniciach - poznámka redaktora). Tých dôvodov je oveľa viac. Skúsenosti poukazujú na to, že zbieraniu pohľadníc sa venuje v priemere výrazne mladšia populácia ako filatelii. Klubov zberateľov pohľadníc je na Slovensku málo a nikto ich nezastrešuje. Preto sa často pridávajú k filatelistom, chodia do ich klubov a sú z nich potenciálni filatelisti, najmä ak ich orientujeme aj na to, čo adresná strana pohľadnice znamená a aký má význam pre jej hodnotu.


Malá škola filokartie - Pohľadnice a filatelia
 
Obr. 1. 100 rokov od prvej všeslovanskej výstavy pohľadníc v Krakove.


Vidíme aj postupný prienik zberateľov pohľadníc na filatelistické výstavy. Príklady sú v Nitre, Galante, Bytči, Žiline, Piešťanoch, Košiciach, ale aj v zahraničí, napr. v Poľsku, v Maďarsku. Na výstavách (pokiaľ nejde o OT) dostanú maximálne potvrdenie o účasti, resp. poďakovanie vo forme diplomu. Pritom občianska verejnosť pri exponátoch pohľadníc strávi viac času a venuje im veľkú pozornosť. A často nevie prečo taký exponát nedostal medailu. Nemožno sa im diviť, lebo nie každý návštevník výstavy pozná pravidlá filatelie. Dovolím si konštatovať, že prienik filokartie do filatelie už nastal, treba ho vziať na vedomie a obohatiť vzájomne oba zberateľské odbory. Určitou mierou to posilní aj našu členskú základňu o mladých, ambicióznych ľudí mladšieho a stredného veku, často ekonomicky veľmi zdatných. Filatelia im môže pomôcť metodicky, odborne, organizačne i spoločensky. Ponúknime im upravené stanovy, v ktorých sa nájdu, upravený výstavný poriadok a spoluprácu. Tak ako im ponúkame priestory na stretávanie, na publikovanie, ale aj zberateľské časopisy, aukcie a burzy. A umožníme im oficiálne vystavovať exponáty z ich zbierok, ako členom ZSF.


Vystavovanie pohľadníc a ich hodnotenie


Výstavný poriadok ZSF z 19. 5. 2004 v bode 2. 7. uvádza, citujem: "V záujme ďalšieho rozvoja organizovanej filatelie je možné usporiadať aj iné druhy výstav, pre ktoré Rada ZSF určí osobitné podmienky."

V súlade s uvedeným bodom sú rozpracované pravidlá pre hodnotenie pohľadníc na filatelistických výstavách. Nejde teda o finančné oceňovanie jednotlivých pohľadníc alebo ich súborov. Pre vystavovanie a hodnotenie je potrebná možnosť ich porovnávacieho, či pomerného hodnotenia, ktoré by vytvorilo štruktúru komparatívnych prvkov tak, aby sa mohli vzájomne porovnávať aj zdanlivo neporovnateľné súbory pohľadníc v exponátoch. Z toho dôvodu je treba vytvoriť niekoľko druhov kategórií, obecných aj špecifických.

K obecným kategóriám radíme najmä:

1/ Stav pohľadníc. Či nie sú poškodené, polámané rožky, prelomená časť pohľadnice, či nie je pošpinená, počarbaná, či pečiatka zo zadnej strany nepreniká na obrazovú stranu, (či text na zadnej strane nie je rozmazaný, ak bola poštou prepravená, či známka nie je odlepená, odtrhnutá) a podobne.

2/ Vek pohľadníc. Rozdeľujeme podľa veku na veľmi vzácne (pred. r. 1895), klasické historické (s tzv. dlhou adresou, cca do r. 1905), ďalej predvojnové a vojnové (do r. 1920), medzivojnové (do r. 1945-6) a povojnové. Po roku 1960 hovoríme o moderných pohľadniciach, ktoré sa už líšia aj formátom (sú väčšie).

3/ Polygrafická náročnosť prípravy, výroby a použitého materiálu na pohľadnice. Delíme podľa použitej tlače na litografie (kameňotlače), svetlotlač, kníhtlač, ofset, sieťotlač, a pod. a fotopohľadnice. Do tejto skupiny patria aj rôzne tlačové, materiálové či pohyblivé efekty.

4/ Veľkosť (početnosť) vystaveného súboru pohľadníc vo vzťahu k ich výskytu. Teda či obraz objektov pohľadníc je veľmi častý, častý, zriedkavý, vzácny.

Keďže sa pre tento účel vždy hodnotí väčší súbor (nie jednotlivé pohľadnice), uplatňuje sa hľadisko prevažnej časti jednotlivých vystavených kusov. Ale aj pár kusov, ktoré kazia dojem exponátu buď zlým stavom alebo nevhodnosťou zaradenia, môžu negatívne ovplyvniť hodnotenie.

Základné kategórie pohľadníc pre účely ich vystavovania na súťažných výstavách:

1/ Miestopisné, či zemepisné (používa sa aj názov topografické), teda mestá, obce, regióny, povodia, pohoria, zahraničie, zámorie a iné.

2/ Žánrové, prevažne gratulačné, vianočné, novoročné, osobné sviatky, výročia, flóra, fauna, šport a veľa iných.


Malá škola filokartie - Pohľadnice a filatelia
 
Obr. 2. I. Hubnerová - starinár, zberateľ.


3/ Autorské a umelecké pohľadnice. Radíme tam zbierky (exponáty) podľa tvorcov, maliarov, grafikov, fotografov či vydavateľov, architektov stavieb a pod. Umelecké pohľadnice môžu byť prezentované podľa námetu (napr. sochy, obrazy) alebo autora, skupiny autorov, slohu či štýlu.


Malá škola filokartie - Pohľadnice a filatelia
 
Obr. 3. J. Suchý - Lady collection.


4/ Tematické pohľadnice. Táto skupina sa môže vyskytovať vo všetkých troch predchádzajúcich. Preto aj ďalej uvedené príklady budú zdanlivo veľmi odlišné. Betlehemy (vianočné pozdravy), prasiatka, kominári (novoročné), šibačka, posledná večera (veľkonočné) podkovy, štvorlístky (šťastie), pánske sídla (hrady, zámky, kaštiele), železnice, autá, lode (doprava) a veľa ďalších. Vždy to závisí od záujmu zberateľa.


Malá škola filokartie - Pohľadnice a filatelia
 
Obr. 4. Klub historických koľajových vozidiel.


Vystavovaný exponát pohľadníc je autorským dielom zberateľa – vystavovateľa. Nie je obmedzovaný témou (okrem tém urážajúcich morálku a cítenie návštevníkov resp. propagujúcich akúkoľvek diskrimináciu), rozsahom a obsahom. Rozsah nad 80 formátov A4 však vždy treba konzultovať s organizačným výborom výstavy. Pre účely hodnotenia a orientácie návštevníkov je potrebné oboznámiť s cieľom a významom exponátu formou úvodného listu a plánu, v rozsahu maximálne na dvoch výstavných listoch.

Špeciálnym hľadiskom je priama súvislosť s miestom konania výstavy, alebo s tematickým zameraním poriadanej filatelistickej výstavy, ktorej je sprievodnou súčasťou. Tiež sa to týka aktuálnej významnej udalosti, výročia a podobne. Uvedené kritérium treba chápať ako dočasné, kým sa ustália definitívne spôsoby hodnotenia pohľadníc na filatelistických výstavách. Jeho cieľom je pritiahnuť občiansku verejnosť v mieste konania výstavy atraktivitou a im blízkou históriou.

Vyššie uvedené kategórie a hľadiská budeme mať na zreteli pri stanovovaní hodnotiacich prvkov v jednotlivých kritériách, pričom vychádzať budeme z hodnotiacich kritérií pre otvorenú triedu s prihliadnutím na tematické či historické zameranie exponátu.


Kritéria pre hodnotenie exponátov pohľadníc (TFk)


 1. Spracovanie / Treatment 30 bodov spolu
  • Názov a plán z toho 15 bodov
   V tejto časti vystavovateľ prezentuje libreto exponátu, jeho štruktúru a smerovanie k cieľu zámeru exponátu. Priliehavým textom predstavuje hlavnú líniu a zámer exponátu, veľkosť súboru pohľadníc vyjadrenú počtom kusov.
  • Význam exponátu z toho 15 bodov
   Vhodnosť exponátu pohľadníc z hľadiska zamerania filatelistickej výstavy a miesta jej konania. Uplatnenie historického, environmentálneho alebo iného spoločensky významného hľadiska.
 2. Štúdium a znalosti / Study and research 30 bodov spolu
  • Odborné tematické vedomosti z toho 15 bodov
   Poznania zvolenej problematiky vo vzťahu k zvolenej téme zbierky a exponátu. V tomto kritériu sa hodnotí aj početnosť výskytu množstva pohľadníc na danú tému a tým aj ich dostupnosť. U geografických (zemepisných) tém je väčšia dostupnosť u veľkých miest, u menších klesá a u obcí je dostupnosť výrazne menšia. Ďalej napr. na pohľadnici skôr nájdete námestia, radnice, kostoly a iné dominanty, ale zriedkavejšie sú napr. školy, požiarne zbrojnice a pod.
  • Odborné filokartistické a filatelistické vedomosti z toho 15 bodov
   Správna filokartistická a filatelistická terminológia v textoch, voľba správneho pomenovania celkov i detailov zobrazených na pohľadniciach. Správne určiť a zaradiť námet pohľadnice, jej výtvarné a polygrafické hodnoty. V prípade, že to téma vyžaduje alebo predpokladá, správne určiť tlačovú techniku, identifikovať výrobcu či nakladateľa, využitie filatelistických atribútov pohľadníc pre identifikáciu času, miesta, zvýrazniť neobvyklý druh poštovej prepravy, pečiatky, známky a pod. V odôvodnených prípadoch zaujímavej filatelistickej hodnoty doložiť to kópiou adresnej strany pohľadnice.
 3. Stav a vzácnosť materiálu /Condition and rarity 25 bodov spolu
  • Kvalita použitých pohľadníc z toho 10 bodov
   U hodnotenia kvality uplatňujeme prvky uvedené v úvodnej časti. Pritom prihliadame na kvalitu rozhodujúceho počtu pohľadníc z celku. Vystavovateľ sa má vystríhať použitiu nekvalitných pohľadníc najmä z novšieho obdobia, napr. po roku 1950, keď sa pohľadnice stali už bežne dostupnými.
  • Vzácnosť a dostupnosť pohľadníc z toho 15 bodov
   Aj v tomto kritériu uplatňujeme časovú os z úvodnej časti. Ďalším hľadiskom u niektorých námetov nebude iba vek pohľadníc, ale ich početnosť výskytu.
   Príklad: v exponátoch flóry sa ruže či huby vyskytujú často, ale mnohé ďalšie rastliny oveľa menej. To sa týka aj exponátov fauny, techniky, športu, osobností a pod.
 4. Prezentácia a vzhľad / Presentation 15 bodov spolu
  • Úprava z toho 10
   Súlad textov s obrazom pohľadnice a celkový estetický dojem. Cieľom je, aby exponát ako celok pôsobil príťažlivo, zaujímavo. Zároveň aby poukázal na vzácne a výnimočné pohľadnice, aby návštevníka upútal svojim obsahom i dojmom.
  • Adjustácia z toho 5 bodov
   Vhodné upevnenie pohľadníc na výstavných listoch, ktoré nenaruší kompaktný vzhľad pohľadnice, ale ani ju nepoškodí. Vhodný typ, veľkosť a sýtosť písma, pričom možno pre zvýraznenie dôležitých častí použiť výraznejšie písmo alebo s odlišným rezom.

Pre udeľovanie stupňa medaile sa postupuje v zhode s kategóriou výstavy, teda či je I. II. alebo III. stupňa.

Návrh na zmeny vo Výstavnom poriadku z dôvodov vystavovania a hodnotenia exponátov pohľadníc.

Str. 2, upraviť bod 2.7. nasledovne:

2.7. V záujme ďalšieho rozvoja organizovanej filatelie je možné usporiadať aj iné druhy výstav, resp. vystavovať na nich aj exponáty filokartistické, prípadne iné, pre ktoré Rada ZSF určí osobitné podmienky.

Str. 17., za bod 21.4. doplniť nový bod:

21.41. Rozsah filokartistických exponátov (TFk) je 2 až 5 výstavných plôch. Tieto exponáty sú taktiež hodnotené podľa osobitných kritérií.

Str. 22, bod 26.1. písm. B (Súťažné triedy bude doplnený za písmenom l) o písmeno m) trieda filokartie (TFk).

Str. 25., za bod 28.12. doplniť bod 28.13.

Trieda filokartie je vyhradená exponátom pohľadníc, pokiaľ nie sú zaraditeľné do otvorenej triedy.

Str. 32., za bod 32.16. doplniť bod 32.17.

Triedu filokartie hodnotí minimálne trojčlenná porota (spravidla tá, čo hodnotí aj OT) podľa nasledujúcich kritérií.

(viď vyššie uvedené kritériá 1 až 4)=======================================================================


Poznámka redaktora (V. Jankovič):

Aj napriek tomu, že pôvodný článok bol uverejnený už v roku 2011, nestráca nič na svojej aktuálnosti a stále je výzvou ako pre zberateľov (aby exponáty pohľadníc pripravili), tak aj pre organizátorov výstav (aby výstavné triedy exponátov pohľadníc na výstavách zaradili) a Komisiu porotcov ZSF (aby navrhnuté zmeny zapracovala do Výstavného poriadku ZSF a hodnotila podľa nich exponáty). Prvé dve komunity (zberatelia a organizátori výstav) nie sú až taký veľký problém. Tým je tretia komunita - Komisia porotcov ZSF. Stále sa totižto nenašiel nikto, kto by vyššie uvedený návrh predložil na schválenie a hlavne - a tu je najväčší kameň úrazu - aktívne začal robiť kroky, aby sa stal porotcom a podľa nového Výstavného poriadku ZSF začal exponáty pohľadníc hodnotiť. Lebo Komisia by aj chcela a má záujem, ale ak sa nenájde niekto fundovaný, kto pohľadniciam rozumie a má záujem pracovať ako zväzový porotca pre triedu pohľadníc, Komisia s tým ani pri najlepšej vôli nedokáže nič urobiť.

Takže opätovné zverejnenie článku možno vnímať aj ako výzvu pre zberateľov pohľadníc, aby zodvihli hodenú rukavicu a exponáty pohľadníc budovali a ponúkali ich na výstavy, ale aby sa naučili ich aj zodpovedne ohodnotiť.
Viac informácií o zbieraní pohľadníc nájdete v odbornej sekcii Pohľadnice.


Kontakt na autora článku: Alexander Urminský
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists