EUROPA 2022: Stories and Myths - Lomidrevo

Postage stamp of the EUROPA stamp series devoted to the Stories and Myths - Lomidrevo.

02. 05. 2022

Philatelic Exhibitions:
European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022

European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022
Location: Wellness hotel Babylon, Nitranská 1, Liberec (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 13. 10. 2022 - 16. 10. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022 in Liberec (Czech Republic)


Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie LIBEREC 2022

Európska výstava poštových známok a Salón polárnej filatelie


LIBEREC 2022


(medzinárodná filatelistická výstava s patronátom FEPA a dohľadom FIP)
Výstavné propozície (IREX)


Výstavné propozície Európskej výstavy poštových známok LIBEREC 2022: LIBEREC 2022 - IREX (PDF)

Výstava je špecifická tým, že na nej budú experimentálne vystavené 2- a 3-rámové exponáty vnímané ako rozšírenia pôvodných 1-rámových exponátov. Ich kvalifikácia vychádza z ich vystavenia ako 1-rámových exponátov, prípadne z odporúčania národného komisára a Výstavnej komisie a Komisie porotcov ZSF. Hodnotené budú v príslušnej triede, no podľa pravidiel pre hodnotenie 1-rámových exponátov.


Výstavné triedy


Non-Competitive Classes


» Court of Honour - Exhibits of great philatelic importance

» Official Class - Exhibits of postal authorities, postal museums, postage stamp printers, designers, engravers etc.

» Polar exhibits


Competitive Classes


» Class 1. LUBRETEC Grand Prix Class

» Class 2. Traditional Philately

» » 2A Czechoslovakia and Czech Republic

» » 2B Europe

» » 2C The Rest of the World

» Class 3. Postal History

» » 3A Czechoslovakia and Czech Republic

» » 3B Europe

» » 3C The Rest of the World

» » 3D Polar Philately

» Class 4. Thematic Philately

» » 4A Nature

» » 4B Culture

» » 4C Technology

» » 4D Polar Philately

» Class 5. Open Philately

» » 5A Polar Philately

» » 5B Other

» Class 6. Picture Postcards

» Class 7. Youth Philately

» » 7A Exhibitors aged up to 15 years

» » 7B Exhibitors aged 16 - 18 years

» » 7C Exhibitors aged 19 - 21 years

» Class 8. Philatelic Literature

» » 8A Philatelic books and research papers

» » 8B Philatelic magazines and periodicals

» » 8C Catalogues

» » 8D Websites, software, other digital works

» » 8E Polar Philately books and research papers (published after December 31st 2016), magazines, periodicals and catalogues

» Class 9. One-frame (two- or three-frame) exhibits

» » 9A Traditional Philately

» » 9B Postal History

» » 9C Thematic Philately

» » 9D Polar Philately


Dôležité termíny


» 31. 1. 2022 - Zaslanie prihlášok národnému komisárovi

» 28. 2. 2022 – Zaslanie prihlášok národným komisárom organizačnému výboru (generálnemu komisárovi)

» 30. 4. 2022 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu, spolu s počtom pridelených rámov

» 31. 5. 2022 – Úhrada výstavných poplatkov (národný komisár vyberie výstavné poplatky od vystavovateľov a odošle ich organizačnému výboru)

» 1. 7. 2022 – Zaslanie exponátov literatúry

» 1. 8. 2022 – Zaslanie posledných zmien plánu a zhrnutia pre potreby porotocov

» 1. 8. 2022 – Zaslanie naskenovaných exponátov

» 13. 10. 2022 – Otvorenie výstavy

» 16.10. 2022 – Ukončenie výstavy


Národný komisár


Národný komisár ZSF pre Európsku filatelistickú výstavu LIBEREC 2022: Vojtech Jankovič

Kontaktná adresa: vojtech.jankovic@gmail.com


Prihláška exponátu


Termín zaslania prihlášok spolu s titulným listom, plánom exponátu a zhrnutím (synopsis) v jednom z jazykov FIP na adresu národného komisára je 31. január 2022
.

(Podľa platných výstavných propozícií IREX, prihlášky sa posielajú národnému komisárovi, nie organizačnému výboru výstavy! Národný komisár ich spracuje, prekontroluje správnosť údajov, zváži vhodnosť vystavenia na tejto úrovni výstavy a napíše odporúčanie a následne pošle všetky prihlášky spoločne. Predíde sa tým zbytočným komplikáciám a zahlteniu organizátorov, ktorí dostanú množstvo prihlášok z celej Európy a možno aj zo sveta.) 

Prihláška štandardného exponátu a exponátu literatúry na Európsku výstavu poštových známok LIBEREC 2022 v angličtine:

LIBEREC 2022 - Application form (PDF format)

LIBEREC 2022 - Application form (WORD format)

LIBEREC 2022 - Application form for Literature Class (PDF format)

LIBEREC 2022 - Application form for Literature Class (WORD format

Prihlásené exponáty musia spĺňať kvalifikačné kritéria pre medzinárodnú výstavu: Na niektorej z predchádzajúcich národných výstav I. stupňa získal exponát minimálne 75 bodov (štandardizovaný 5-rámový exponát a mládežnícky exponát vekovej kategórie B a C), resp. minimálne 70 bodov (jednorámový exponát a exponát mládeže vekovej kategórie A). Prihláška aj úvodný list musia byť vyplnené v niektorom svetovom jazyku, odporúča sa angličtina, bez problémov je akceptovateľná je aj nemčina alebo francúzština.

Pri vyplňovaní prihlášky je potrebné uviesť správny a úplný názov exponátu, jeho stručný popis a všetky predchádzajúce výstavy s dosiahnutým bodovým ohodnotením a udelenou medailou. V prípade literatúry je potrebné uviesť rok vydania. V prípade mládežníckych exponátov je potrebné uviesť dátum narodenia vystavovateľa, pre správne zaradenie do vekových kategórií a pridelenie zodpovedajúceho počtu výstavných listov (plôch). Celá prihláška a jej obsahová správnosť musí byť potvrdená klubom filatelistov, resp. krúžkom mladých filatelistov, ktorého je vystavovateľ členom.


Výstavné poplatky


Výstavné poplatky:

» pre súťažné 5- a 8-rámové exponáty 40 € za výstavný rám,

» pre jednorámové exponáty 55 € za výstavný rám,

» pre 2-rámové exponáty 50 € za výstavný rám,

» pre 3-rámové exponáty 45 € za výstavný rám,

» pre exponáty filatelistickej literatúry 55 € za exponát.

Vystavenie exponátov v triede mládeže je bezplatné.
Mapa s vyznačeným miestom konania:Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke výstavy: European Stamp Exhibition and Polar Salon LIBEREC 2022.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists