75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Výber témy

Výber témy
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 15. 02. 2011 11:44

Výber témy tematickej zbierky, resp. exponátu.


Jedným zo základných kameňov budovania námetovej zbierky a neskôr aj vytvorenia filatelistického exponátu je vhodný výber témy a s tým súvisiace odborné znalosti zberateľa. Pretože filatelia je hobby, nie sú na výber témy kladené žiadne obmedzenia. Väčšinou padne voľba na oblasť, ktorá je zberateľovi blízka a ktorej sa plánuje intenzívnejšie venovať nielen po zberateľskej ale často aj po odbornej stránke. Samozrejme pre bežné zbieranie je úroveň odborných znalostí vecou zberateľa, avšak v prípade tvorby súťažného exponátu je zberateľ za tieto znalosti hodnotený. Nie priamo, ale hlboká znalosť problematiky sa v námetovom exponáte premieta najmä do hodnotenia v kritériu Spracovanie (názov a plán exponátu, rozvinutie a inovácia), za ktoré môže získať zberateľ až 35 bodov a v kritériu Filatelistické a odborné znalosti - námetové znalosti, za ktoré môže získať až 15 bodov.

Inými slovami, pri tvorbe námetového exponátu je rovnako dôležité získanie informácií o materiáloch viažúcich sa k danej téme ako aj získanie hlbokých znalostí o oblasti samotnej. Na získanie odborných znalostí potrebuje zberateľ zmapovať existujúce zdroje vedomostí a využívať ich na štúdium. V prvopočiatkoch zbierania stačia základné informácie populárneho charakteru, ale postupne treba študovať odborné knihy, časopisy a využívať ďalšie zdroje (TV, internet, knižnice), aby zberateľ získal hlbšie vedomosti o študovanej oblasti.

Preukázanie odborných znalostí pri zbieraní prezentujeme dvomi v podstate protichodnými prístupmi. Prvým je prístup zo strany detailnej znalosti filatelistického materiálu, druhým je prístup zo strany detailnej znalosti témy (námetu).
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov