Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Suche die tschechoslowakische VI Friedensfahrt 1953 Briefmarke auf Ganzstücken
O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)

O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)

O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)

O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)
  Introduction and expert reviews of the book O. Földes a S. Havlíček: MONOGRAFIA CELÍN SLOVENSKO 1939 AŽ 1945 (MONOGRAPH OF HE SLOVAKIA 1939 - 1945 STATIONERY)
   
  Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov O. Földesa a recenzií P. Mikulaja a D. Kopřivu)
Veröffentlicht: 15. 10. 2018 12:30
Aktualisiert: 17. 10. 2018 12:30
 


Po skoro osemdesiatich rokoch vychádza v týchto dňoch odborná publikácia z oblasti filatelie Slovenska 1939-45. Autori Dr. Ondrej Földes a ing. Stanislav Havlíček v diele Monografia celín Slovenska 1939 až 1945 na 352 stranách vrátane 1784 obrázkov priniesli rad nových, dosiaľ neznámych zistení v tejto veľmi zaujímavej filatelistickej oblasti.


Názov: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945

Autori: Ondrej Földes, Stanislav Havlíček

Prebal a grafická úprava: Rostislav Kolařík

Textová úprava: Dr. Mária Földesová

Vydavateľ: autori

Tlač: GRASPO CZ, a.s. Zlín

Rok vydania: október 2018, 1. vydanie

Náklad: 600 ks

Rozsah: 352 (1784 obrázkov), 22 AH

Formát: 160 x 23,0 mm

Väzba: V8a

Papier: 135 g krieda mat

ISBN 978-80-570-0081-5


Navrhovaná predajná cena: 49 € / 1240 Kč
O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (knižná recenzia)


Predaj knihy sa začne po jej prezentácii dňa 27. októbra v 2018 v hoteli JURKI Dom, Domkárska 4, Bratislava: Prezentácia knihy O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945.


--------------- o O o ---------------


Pre našich čitateľov preberáme z Monografie súhrn ako ho formulovali autori a oba recenzné posudky.


Súhrn


Monografia celín Slovenska 1939 až 1945 je rozdelená na 23 samostatných kapitol. Prvá kapitola je venovaná použitiu celín na území novovzniknutého Slovenského štátu po 14. marci 1939 a sú v nej popísané všetky platné československé celiny a príklady ich použitia do konca obdobia platnosti, 31. júla 1940.

Kapitoly 2 až 8 popisujú prvú skupinu korešpondenčných lístkov, ktoré majú niektoré spoločné znaky – retuše na konci prvej a tretej adresnej linky, vľavo hore je vodorovná čiara, ktorá oddeľuje priestor pre meno a adresu odosielateľa a majú natlačenú predajnú cenu (okrem lístka Bradlo). Všetky celiny tejto skupiny boli určené pre vnútroštátne použitie. Patrí sem lístok Bradlo, zelené lístky s 50 h známkou Andreja Hlinku jednoduché a so zaplatenou odpoveďou, obdobná dvojica celín zelenej farby ale s 50 h známkou Jozefa Tisa a dvojica hnedých lístkov so 70 h známkou Jozefa Tisa v prevedení jednoduchej celiny a lístka so zaplatenou odpoveďou.

Kapitoly 9 až 12 popisujú druhú skupinu korešpondenčných lístkov. Ich spoločným znakom je prerušený ozdobný rám v strede hore a vložené dvojjazyčné meno vydavateľa SLOVENSKO – SLOVAQUIE. Do tejto skupiny patrí červený lístok do cudziny s 1,50 Ks známkou Andreja Hlinku, veľmi populárne hnedé obrazové lístky pre blízku cudzinu so známkou Andreja Hlinku hodnoty 1,20 Ks, kolekcia zelených obrazových lístkov s 1,0 Ks známkou Martina Rázusa a zelený dvojitý lístok so zaplatenou odpoveďou a natlačenými známkami Martina Rázusa.

O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (knižná recenzia)

Ukážka: Kapitola 11 - Zelený obrazový lístok s 1,0 Ks známkou Martina Rázusa, str. 201.


Kapitoly 13 a 14 popisujú tretiu skupinu, do ktorej patria dva dvojité lístky so zaplatenou odpoveďou, ktoré nemajú prerušený ozdobný rám v hornej časti. Na lístkoch je vľavo hore štátny znak, v strede dvojjazyčné meno vydavateľa a účel použitia. Hnedý lístok v kapitole 13 je určený pre blízku cudzinu so známkami 1,20 Ks, červená verzia so známkami 1,50 Ks pre cudzinu. Na oboch lístkoch sú známky Andreja Hlinku.

Kapitola 15 predstavuje hnedú celinovú pohľadnicu, ktorá má dve obrazové verzie a na oboch je natlačená 50 halierová známka Memorandum.

O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (knižná recenzia)

Ukážka: Kapitola 15 - Celinová pohľadnica Memorandum, str. 259.


Kapitoly 16 až 22 popisujú ostatné celiny, ktoré nie sú korešpondenčnými lístkami. Patria sem obe emisie podacích lístkov, červená a fialová zálepka, kníhtlačová a hĺbkotlačová emisia adresných záznamových lístkov, poštové príkazové hárky a poštové výberky. Okrem druhého vydania adresných záznamových lístkov sú na ostatných celinách známky s portrétom Andreja Hlinku, ktoré majú nominálnu hodnotu 50 h, 80 h a 1,30 Ks. V každej skupine týchto celín sa nachádza vždy aspoň jedna, ktorá bola tlačená tlačou z výšky - kníhtlačou.

Kapitola 23. popisuje medzinárodné odpoveďky.

Autori uviedli v každej kapitole účel použitia celiny, počet jej emisií, techniku tlače, hĺbkotlač alebo kníhtlač (tlač z výšky), tvorbu tlačovej formy a počet celinových tlačových polí, z ktorých pozostávala. Tieto informácie sú doplnené údajmi o náklade každého vydania a dobe platnosti celín. Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú praktické príklady použitia celín v poštovej prevádzke.


--------------- o O o ---------------


Recenzia diela Monografia celín Slovenska 1939 až 1945


Recenzent: Ing. Pavol Mikulaj


Vydanie filatelistickej Monografie celín Slovenska 1939 až 1945 je potrebné hodnotiť ako významný autorský a edičný počin. Dr. Ondrej Foldes a Ing. Stanislav Havlíček sa podujali na neľahkú úlohu, ktorou bolo zhromaždenie, popis, komplexná analýza a vyvodenie záverov o celinách vydaných v tomto období. Autori mali k dispozícii, či skôr prácne zhromaždili a preštudovali počas štyroch rokov také množstvo autentického materiálu, že už len jeho skoncentrovanie je unikátne a aj neopakovateľné. Stávajú sa aj archivármi a historikmi slovenskej celinovej tvorby, keď k filatelistickému poňatiu pridávajú široký kultúrnohistorický rozmer.

V monografii autormi zvolený prístup k bádaniu nad celinami je typický pre štúdium známkovej tvorby. Sledujú grafický návrh, študujú pomocné tlačové zostavy a výsledný obraz celiny, techniku tlače, vydania a poštové použitie. Dôkladne zaznamenávajú charakteristické znaky na tlačových formách, ich počet a usporiadanie. Ozrejmujú špeciálne technológie, akou bola americká retuš a aj technológie klasické vedúce ku konečnému produktu – celine.

Autori v monografii viac ráz korigujú zažité mýty a nepodložené názory. Dokazujú napríklad, že obraz mohyly na Bradle nie je prítlačou na lístku s 50h známkou A. Hlinku, že nákladové čísla červenej chybotlače 1,20+1,20 Ks boli iné ako sa doteraz tradovalo, že neexistovala „prvá“ a „druhá“ ale len jediná spoločná tlačová forma zelených korešpondenčných lístkov so známkou M. Rázusa, že nákladové čísla záznamového lístka s chybou a bez chyby v N sú identické, alebo že prvý náklad podacieho lístka na telegram je kníhtlač. Na príklade presvedčivých tvrdení a podrobného popisu zistenia dvoch vydaní poštových celín s 50h a 70h známkou J. Tisa autori ukazujú cesty, ktorými dospeli k novým, zatiaľ nepublikovaným poznatkom.

Nachádzame tu zobrazených niekoľko stoviek doskových a výrobných chýb pozorovateľných spravidla voľným okom, alebo lupou bez potreby merania. Sú kľúčové, sú nové a sú signifikantnými znakmi na určenie každej z tlačových foriem.

Vyzdvihnúť treba aj výber väčšinou unikátnych ukážok použitých celín. Ak sú známe a zaujímavé aj osudy samotných celín, ich adresátov, alebo odosielateľov čitateľ sa ich dozvedá.

Odborné texty sú systematicky a aktuálne doplnené údajmi o osobnostiach, ktoré sa podieľali na celinovej tvorbe po stránke výtvarnej, alebo výrobno-technologickej. Spomenuté sú aj osobnosti katalógovej tvorby, filatelistického života, znalci a iní dejatelia so vzťahom k slovenským celinám. Zaujímavé sú aj autentické dejinné exkurzy a perličkou je vypátranie identity „chlapcov zo Žaškova“ z obrazovej celiny.

Grafické spracovanie je neštandardné pritom názorné. Literatúra uvádzaná k prislúchajúcej kapitole hneď za ňou a opakovanie niektorých vecne prislúchajúcich faktov (napr. ukončenie platnosti) v jednotlivých častiach nie je na škodu, lebo tak ako to v monografii má byť, stávajú sa kapitoly samostatne čitateľné.

Nové výsledky a poznatky zhrnuté v monografii svedčia o tom, že celiny svojou autentickosťou boli a budú zaujímavou súčasťou filatelie.


V Bratislave, 03. 08. 2018

Ing. Pavol Mikulaj      


--------------- o O o ---------------


Recenze Monografie celin Slovenska 1939 až 1945 autorů Ondrej Földes a Stanislav Havlíček


Recenzent: Mgr. David Kopřiva, soudní znalec v oboru filatelie, znalec SČF, člen VPEX Wien a AIJP


Posuzovanou Monografii celin Slovenska 1939–1945 považuji za mimořádně významný autorský počin. Jsou mi známé odborné články, tuzemské i zahraniční katalogy zahrnující slovenské celiny a také některé publikace různých autorů zabývající se problematikou celin Slovenska 1939-1945. To, co nám představili autoři této knihy, však posunuje tento specializovaný obor sbírání značně kupředu.

Rozsáhlá monografie je rozdělena do 23 samostatných kapitol. První kapitola je věnována oblasti předběžných celin, ostatní popisují jednotlivá celinová vydání. Poslední kapitola pak pojednává o použití mezinárodních odpovědek na Slovensku. To, do jakých podrobností bylo dílo rozpracováno, vyžaduje široké znalosti, zkušenosti, velké množství prostudovaného materiálu a literatury. Prakticky v každé kapitole nám autoři představují věci doposud nepopsané, nepublikované, filatelistické veřejnosti neznámé. Přínosné je u každého vydání i velké množství ukázek poštovního použití. Prezentují se nám zde velmi vzácné, často raritní celistvosti daného období.

Autoři objasňují, jakými tiskovými technikami byla jednotlivá vydání zhotovena, u všech emisí také důkladně zpracovali počty nákladů a fáze jejich vydání. Autorům se podařilo u většiny emisí rozlišit tisková pole a doložit jejich formy, na základě deskových vad a měření. V publikaci jsou též představeny významné osobnosti, které se zabývaly touto problematikou. Grafické úpravě byla věnovaná mimořádná pozornost, a tak vzniklo dílo nejen na vysoké odborné, ale i estetické úrovni.

Chtěl bych vyzdvihnout jasně formulované argumentace v textu a důsledně používanou odbornou filatelistickou terminologii. Je zřejmé, že za touto monografií stojí úctyhodné množství sběratelského materiálu, který mají autoři k dispozici zejména ve svých sbírkách a také enormní množství času a entuziasmu vloženého do jeho zpracování. Nezpochybnitelná fyzická doložitelnost popisovaného, terminologická preciznost a informační přínos jsou dnes nutnými znaky a nároky každé odborné filatelistické práce. Tato jim, dle mého soudu, plně dostála.

Vzniklo vůbec první komplexní dílo o celinách Slovenska 1939 až 1945. Otevírá nové možnosti sběratelských specializací na tomto poli. Jistě bude dále inspirovat stávající sběratele slovenských celin a má potenciál přitáhnout nové. Díky jasné typologii, či dokladům k vzácnosti určitých položek má tato práce i cenotvornou tržní funkci. Přichází právě ve vhodnou dobu, kdy i na mezinárodní scéně (zejména na německém trhu) pozorujeme zvýšený zájem obecně o „válečná“ vydání a poštovní historii. Publikace jistě najde dobré uplatnění ve slovenské, české i zahraniční sběratelské komunitě, mezi experty, obchodníky i vydavateli.

Monografii celin Slovenska 1939 až 1945 považuji v každém ohledu za velice přínosné dílo a jednoznačně doporučuji její vydání.


V Praze dne 31. 8. 2018

Mgr. David Kopřiva      


--------------- o O o ---------------Schreiben Sie einen Kommentar
Verwandte Veranstaltungen (1):

Präsentation des Buches O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945Präsentation des Buches O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945


Autor: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov O. Földesa a recenzií P. Mikulaja a D. Kopřivu)
Quelle: www.postoveznamky.sk
Veröffentlicht: 15. 10. 2018 12:30
Aktualisiert: 17. 10. 2018 12:30
 
O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)
O. Földes a S. Havlíček: Monografia celín Slovensko 1939 až 1945 (Einführung und Expertenbewertungen)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Vidím mnoho úžasných ľudí. Chodia po svete ako obyčajní ľudia.

(Chade Meng Tan)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.