Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Suche Absenderfreistempel des slowakischen Olympischen Komitees
Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)

Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)

Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)

Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)
  Book review of a study publication KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG (Transcarpathia postal history from the beginnings to 2014), published in Budapest in 2015.
   
  Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.
Veröffentlicht: 18. 10. 2015 17:55
 


Názov: KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG
Autor: Horváth Lajos
Lektor: Voloncs Gabriel
Vydavateľ: Gidófalvy Péter-AIJP tag. Nyírtelek, Jozsef Attila u. 41, Váll.ig.sz.: EV- 224260
Počet strán: 460
Formát: A/4
Tlač: Pauker – Holding Kft.- Budapest 2015-10-06
Väzba: Tvrdá
ISBN 978-963-12-2982-0

 
Horváth Lajos: Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014


K výročiu sedemdesiatych siedmych rokov autora Ľudovita Horvátha vydavateľ Peter Gidófalvy za podpory Maďarského zväzu zberateľov poštových známok (MABÉOSZ) a Maďarskej nadácie dejín pošty Michala Gervayiho sprístupnili širokej verejnosti zaujímavú publikáciu „KÁRPÁTALJA POSTATÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 2014-IG“ (Dejiny pošty Zakarpatska od počiatkov do roku 2014).

Autor sa s danou problematikou zaoberá desaťročia a preto možno považovať túto monografiu za jeho celoživotné dielo, ktorého čiastkové výsledky výskumu boli zverejňované od roku 2005 – 2012 v dvanástich A/5 zošitkoch. Pomocou týchto informácií získal spolupracovníkov – filatelistov nielen z Maďarska, ale i zo zahraničia najmä z oblastí, ktoré sú predmetom jeho bádania. V diele sa dočítame o filatelistických záležitostiach a dejinách pošty. Na pozadí týchto materiálov získame i určitú nadhodnotu a to informácie o historickom vývoji tohto pomerne zložitého územia, ktoré sa v istých obdobiach stáva súčasťou i našich dejín. Tento prístup k práci nie je náhodný. Tvorca je povolaním historik – archivár s filatelistickým koníčkom. Toto spojenie zaručilo precízny výskum v ktorom nič nebolo ponechané náhode. Týmto zdvihol vysoko latku pre odvetvie filatelisticko–historického výskumu a jeho interpretovanie verejnosti. Zásluhu na tom má aj nedávno zosnulý lektor tejto práce Gabriel Voloncs, významný mienkotvorný filatelista Maďarska, ktorý okrem iného sa zaoberal i touto problematikou.

Autor, knihu rozdelil do jedenástich kapitol a štyridsaťjeden podkapitol. Zaoberá sa dejinami pošty a poštovníctva Zakarpatska od jej vzniku po rok 1919, s Huculskou republikou a jej dočasným obsadením Západnou Ukrajinou a Rumunskom v rokoch 1918 - 1921. Pôsobením Československého poštového riaditeľstva na tomto území v rokoch 1919 – 1939. Pripojením Zakarpatska v rokoch 1938 – 1939 k Maďarsku. Poštovými službami Karpatsko–Ukrajinskej krajiny v rokoch 1938 – 1939. Opätovným obsadením Zakarpatska Maďarskom v roku 1939 – 1944. Pokusom o prebratie Podkarpatskej Rusi do správy Československého poštového riaditeľstva v rokoch 1944 – 1945. Ukrajinská poštová správa v Podkarpatskej Rusi 1944 – 1946. Sovietska poštová správa v Zakarpatsku v rokoch 1945 – 1991. Hungariky v Zakarpatsku z rokov 1920 – 1914. Posledná kapitola nesie názov Chronológia dejín pošty v Zakarpatsku 1914 – 2014. Jednotlivé kapitoly vhodne dopĺňa filatelistický materiál, ako aj tridsaťjeden mapových príloh a niekoľko vysvetľujúcich tabuliek. Z priloženej bibliografie použitej literatúry vyplýva, že osnovateľ použil i práce odborníkov z rôznych spoločensko-vedných disciplín pôsobiacich na Slovensku i v ďalších krajinách. Dielo pôsobí ucelene škoda, že okrem niekoľkých filatelistických prác, nemôžeme poskytnúť záujemcom hlbšie informácie z oblasti dejín pošty a  poštovníctva zo sledovaného územia z pera našich autorov. Čo možno o publikácii poznamenať? Reprodukcia filatelistického materiálu tvoriaceho prílohu nie vždy dosahuje potrebnú kvalitu, čo je pochopiteľné nakoľko predloha bola poškodená, prípadne získaná vo forme xerokópie a podobne. Nebolo by na škodu veci niektoré prílohy uverejniť farebne, čo však pri tak široko koncipovanej práci by ju značne predražilo. Napriek už uvádzaným subjektívnym výhradám, je potrebné konštatovať, že práca vhodne dopĺňa dejiny pošty a filatelie i na našom území, čím môže byť príťažlivá nielen pre zberateľov, ale aj záujemcov o dejiny Slovenska.Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Veröffentlicht: 18. 10. 2015 17:55
 
Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)
Horváth Lajos: Transkarpatien Postgeschichte von den Anfängen bis 2014 (Buchbesprechung)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Vydržte tam, kde iní odpadávajú.

(Miro Veselý)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.