Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Angebot Personalisierte Druckbogen (PersUTL)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Die traurige Nachricht aus Krakau

Bildpostkarten

Bildpostkarten

Bildpostkarten


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Pohľadnice a zbieranie pohľadníc - úvod.Motto:
  Apropo! Prečo zbierať to, čo zbiera veľa zberateľov?
Buďte originálni! Zbierajte to, čo najlepšie zodpovedá vášmu naturelu, vzdelaniu, záujmom, či iným osobnostným danostiam. Tam nájdete najviac radosti, dostatok trpezlivosti, a dosiahnete najvýraznejšie výsledky.
Zamyslite sa nad tým!
Zbieranie pohľadníc ponúka nepreberné množstvo foriem, námetov, využitia zbierky a spôsobov jej prezentácie.
 


Čo je pohľadnica


Pohľadnicou v zásade rozumieme kartónový papier obdĺžnikového tvaru, ktorý má na jednej strane obrazový motív a na druhej strane predznačené miesto na napísanie adresy prijímateľa, nalepenie poštovej známky a jej znehodnotenie pečiatkou a po roku 1905 aj priestor na napísanie krátkej správy. Známka slúži na úhradu poštovného za doručenie pohľadnice ako otvorenej listovej zásielky.


Pohľadnice ako zberateľský artikel


Vyššie uvedená definícia patrí skôr do kategórie jej funkčného zaradenia a technického vyhotovenia. Z hľadiska zberateľského ide už o pohľadnice, ktoré naplnili svoju pôvodnú funkciu a napriek tomu stali sa zdrojom informácií o dobe, v ktorej vznikli, o vyobrazenom objekte, použitej polygrafickej technike a ďalších vytlačených alebo napísaných textoch. Zberatelia pohľadníc získavajú pre svoje zbierky pohľadnice podľa vlastných kritérií, pričom sekundárne skúmajú aj ďalšie atribúty, ktoré konkrétna pohľadnica obsahuje. Môže to byť ich vydavateľ, výrobca, autor predlohy, účel vydania a podobne, ale niekedy aj adresát či odosielateľ. Každá poštou dopravená pohľadnica je zároveň poštovou celistvosťou a v prípade že má na adresnej strane natlačenú poštovú známku je tiež poštovou celinou. Je akousi konzervou informácií, ktoré pozorný zberateľ sleduje a zohľadňuje pri jej zaradení do zbierky, prípadne pri jej oceňovaní. Najčastejšie využívanou informáciou na pohľadniciach v mnohých oblastiach ľudskej činnosti a záujmu je obrazový motív pohľadnice, ktorý je využívaný v publikačnej a prezentačnej práci.


Pohľadnice a zbieranie pohľadníc


Malá škola filokartie


Medzi základné informačné zdroje pre slovenských zberateľov pohľadníc patrí seriál článkov o pohľadniciach Malá škola filokartie od dlhoročného zberateľa a znalca pohľadníc Alexandra Urminského. Seriál bol postupne publikovaný v slovenskom časopise Zberateľ (17 pokračovaní v rokoch 2008 - 2009). Jeho vydavatelia a redaktori urobili veľa pre rozvoj zbierania pohľadníc na Slovensku za čo im patrí vďaka prispievateľov ale hlavne čitateľov časopisu. Žiaľ, v decembri 2009 vyšlo posledné číslo Zberateľa, čím bola prerušená aj séria článkov Malá škola filokartie. Nasledovali dve voľné pokračovania v časopise Spravodajca ZSF, autor seriálu však nepokračoval ďalej, lebo zhodnotil, že Spravodajca ZSF by sa mal prioritne venovať článkom z oblasti filatelie.


Úvodné slová k pôvodnému seriálu článkov o zbieraní pohľadníc v časopise ZBERATEĽ

Pred takmer desiatimi rokmi začal Zberateľ uverejňovať seriál článkov pod spoločným názvom Kapitoly o zbieraní pohľadníc alebo úvod do filokartie. Jeho autori (A. Urminský a M. Zika) už v názve avizovali, že nemajú v úmysle komplexne predstaviť tento zberateľský odbor, ale podnietiť ďalších potenciálnych autorov, zberateľov pohľadníc, podeliť sa o ich skúsenosti a názory a vytvoriť akési autorské zázemie pre časopis Zberateľ, prípadne pre spracovanie ucelenej publikácie o zbieraní pohľadníc, ktorá na slovenskom trhu ešte stále absentuje.

Podľa vyjadrení redakcie a vydavateľa, seriál mal pozitívnu odozvu u odberateľov a čitateľov časopisu a podnietil záujem o tento zberateľský odbor. Pribudlo aj niekoľko ďalších autorov z oblasti filokartie, a to príležitostných, ale aj takých, ktorí sa prezentujú častejšie. V tom 10. ročnom období sa zmenila aj situácia vo vydávaní publikácií s tematikou pohľadníc a rozšíril sa počet aktívnych zberateľov.


Pohľadnice a zbieranie pohľadníc
 
Pohľadnica s obrazom Jeana-Simeona Chardina "The House of Cards", olej na plátne. National Gallery, London.


Boli vydané desiatky stolných a nástenných kalendárov i mini kalendárov s pohľadnicami miest a obcí. Niektoré z nich boli hodnotené v celoslovenskej súťaži na popredných miestach, ba v rokoch 2005 a 2006 boli vyhodnotené komisiou novinárov fotografov ako najkrajšie. Objavili sa na trhu aj ďalšie reprinty historických pohľadníc. Najväčšiu pozornosť si však zasluhujú ďalšie knižné publikácie pohľadníc miest Topoľčany, Trenčín, Levice, Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, Vyhne, Nitra, Tornaľa, Štrbské Pleso a v r. 2007 aj Trnava. Pripravené resp. pripravujú sa ďalšie. Ich prínos pre regionálnu kultúru a filokartiu je veľmi významný.Takmer všetky popri histórii mesta, obce či regiónu venujú pozornosť histórii vzniku a vývoja pohľadníc v obecnej polohe a počiatkom vydávania pohľadníc v ich záujmovej lokalite, vrátane prezentácie fotografov, tlačiarov, nakladateľov či vydavateľov, teda všetkého čo s pohľadnicami v danej lokalite súvisí. To všetko do spomínaných publikácii patrí a čitateľov aj zaujíma. Zberatelia i občania majú byť za čo vďační autorom publikácií i všetkým tým, čo podporili či umožnili vydanie týchto knižiek. Ani v jednej publikácii však nie je venovaný priestor filokartii, ako zberateľskej disciplíne, so všetkým čo k nej patrí, napr. aj žánrové pohľadnice či vzťah filokartie a filatelie, a mnohé iní. V Českej republike v období po r. 2004 vyšlo na tému filokartie niekoľko publikácií, ktorých recenzia bola aj na stránkach Zberateľa: Sbírame pohlednice, KSK Praha, 2004, Příručka pro sběretele pohlednic, POFIS Praha, 2004 a POHLEDNICE, historie lístkú, které zmenšili svět, nakladateľstvo RK, Liberec 2005.

Z uvedeného dôvodu sa redakcia Zberateľa obrátila na autorov Kapitol....., o prípravu série článkov s názvom Malá škola filokartie. Pri tom vychádzala z priaznivého ohlasu Malej školy filatelie (Š. J. Plško) a Malej školy numizmatiky (E. Minarovičová). Popri témach z Kapitol, ktoré budú doplnené a rozšírené o ďalšie informácie a obrazovú dokumentáciu, bude MŠF obsahovať ďalšie poznatky a informácie. Skladba a štruktúra seriálu bude preto iná. Zbieranie pohľadníc, ich poznávanie a prezentácia za 10 uplynulých rokov zaznamenali výrazné zmeny. Našou snahou je reagovať na ne a priblížiť ich čitateľom časopisu. Veríme že zaujmú nielen zberateľov pohľadníc, ale aj ostatných čitateľov Zberateľa.


Úvodné slová k obnoveniu (staro)novému seriálu článkov o zbieraní pohľadníc na portáli www.postoveznamky.sk

Autor série článkov Malá škola filokartie Alexander Urminský je spolupracovníkom internetového informačného portálu www.postoveznamky.sk a rozhodol sa pokračovať v seriáli na jeho stránkach formou voľných pokračovaní v periodicite približne raz mesačne. Tiež prejavil ochotu interaktívnych reakcií na otázky a požiadavky čitateľov, čím by sa mohol čiastočne formovať obsah ďalších častí zameraných na zbieranie pohľadníc.

Správca portálu www.postoveznamky.sk víta pokračovanie seriálu v internetovej verzii aj preto, lebo filokartia stále viac sa prelína do filatelie, alebo naopak(?), stále viac filatelistov sa venuje aj zbieraniu pohľadníc. Tento záujem potvrdila aj diskusia na stránkach Spravodajcu ZSF, ktorá prebiehala pred Valným zhromaždením ZSF v roku 2011.

Pre relatívnu nedostupnosť starších čísel časopisov Zberateľ a Spravodajca ZSF postupne prinesieme všetky doteraz publikované články zo série, niektoré s čiastočne aktualizovaným obsahom a sprievodnými obrazovými ilustráciami (články dopĺňame priebežne):


Zoznam literatúry o pohľadniciach a ich zbieraní

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé pohľadnice, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte pohľadnice, o ktorých chcete vedieť viac.


Správca obsahu sekcie Pohľadnice: Alexander Urminský

Autor: Alexander Urminský, Vojtech Jankovič
Veröffentlicht: 15. 02. 2012 15:46 Schreiben Sie einen Kommentar

Bildpostkarten

Bildpostkarten
Bildpostkarten
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Režisér dokáže vytvoriť tragédiu alebo komédiu z jednej a tej istej udalosti podľa toho, ako sa rozhodne. A vy môžete vo svojej mysli urobiť to isté.

(Anthony Robbins)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.