Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Aktuelle Nachrichten

Aktuelle Nachrichten

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Geschäfte und Inserate

Geschäfte und Inserate

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philatelie und Numismatik (Bratislava)
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
IZAKaJA - Ein exklusiver Raum für Kunst und Sammlerstücke  (Bratislava)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Fachbezogene Sektionen

Fachbezogene Sektionen

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistischen Partnern

Philatelistischen Partnern

 
POFIS - Der philatelistische Postdienst EXPONET - Die virtuelle internationale philatelistische Ausstellung
Filaso.cz ...oder Philatelisten für sich selbstaneb filatelisté sobě ZSF - Der Verband der slowakischen Philatelisten
japhila - Das on-line Tagebuch über die Philatelie und das Sammeln NEWSPHILA - Informationen Blog über aktuelle Ereignisse in der Philatelie ...
 
Alle philatelistische Partner
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Literatur

Philatelistische Literatur

 
  • Das Buch Známky a čaro filatelie (Die Briefmarken und der Charme der Philatelie)
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Gesellschaften

Philatelistische Gesellschaften

 
Slowakische Gesellschaft für Olympic und Sport Sammlern
OLYMPSPORT - Tschechische Assoziation für olympische und sportliche Philatelie
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slowakische Philatelistische Akademie Sektion der Russland Briefmarken Sammelgebieten
 
Alle philatelistische Gesellschaften
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Philatelistische Vereine ZSF a SČF

Philatelistische Vereine ZSF a SČF

 
Philatelistische Klub KF 54-17 Poprad
Philatelistische Klub KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Klub der Philatelisten - Sammlern von Spezialgebieten (Tschechische Republik)
Klub der Philatelisten 02-03 Tábor
 
Alle philatelistische Vereine ZSF a SČF
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Suche

Google Suche

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Google Übersetzung

Google Übersetzung

 
 
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Homepage Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Fragenforum Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Kontakten Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk       Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch     Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk Zima  
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)

Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)

Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)

Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)


Nemčina / Němčina / German / Deutsch
Verwenden Übersetzung von Google Translate (ohne Gewähr)
 
Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)
  Štúdia vývoja použitia strojových pečiatok v pečiatkovacích strojoch automatizovaných triediacich liniek zavedených od roku 1999.
   
  Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov zo Slovenskej pošty, a.s.)
Veröffentlicht: 23. 09. 2009 16:38
Aktualisiert: 02. 08. 2014 00:52
 


Slovenská pošta začala v roku 1996 "Projekt rozvoja poštovej služby do roku 2000" s cieľom skvalitniť a urýchliť modernizáciu svojich služieb. Jedným z nosných projektov tejto modernizácie bol "Projekt logistiky", ktorý začal už v roku 1996 a skončil v novembri 1999. V prvých etapách projektu sa optimalizovala poštová prepravná sieť a počet spracovateľských centier. V minulosti bola listová zásielka od podania na pošte až po jej dodanie triedená aj 7-krát vo veľkom množstve spracovateľských centier, vo vlakoch, autách a pod. Po nasadení automatických triediacich liniek firmy SIEMENS, ktoré sú schopné automaticky vytriediť až 35 - 40 000 zásielok za 1 hodinu sa počet týchto triedení znížil na 2 až 3. V júli roku 1999 sa začala využívať prvá automatická triediaca linka v spracovateľskom centre v Košiciach a v novembri v spracovateľskom centre v Bratislave.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Slovenská pošta využila na propagáciu "Projektu rozvoja poštovej služby do roku 2000" a zavedenia automatizovaných triediacich liniek poštovú známku 125. výročie Svetovej poštovej únie - automatická triediaca linka, ktorá vyšla 12. 3. 1999 a zobrazuje automatizovanú triediacu linku.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)


Automatizovaná triediaca linka na pošte Bratislava 022


Slovenská pošta nasadila novú automatizovanú triediacu linku na hromadné spracovanie bežných poštových zásielok na bratislavskej pošte Bratislava 022 v novembri 1999. Nahradila predchádzajúcu automatickú triediacu linku na spracovanie listových zásielok, ktorá bola spustená 26. 11. 1982.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Vďaka tomu, že príležitostná známka vyšla omnoho skôr (12. 3. 1999) ako bola linka v Bratislave spustená (november 1999), mohli vzniknúť zaujímavé poštové doklady: Zásielka frankovaná príležitostnou poštovou známkou propagujúcou novú triediacu linku spracovaná a opečiatkovaná starou triediacou linkou (29. 3. 1999)

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Na znehodnocovanie zásielok sa začal používať stroj PITNEY BOWES, ktorého strojová pečiatka sa skladala z dennej pečiatky a vymeniteľného štočku s propagačným textom vždy umiestneným vľavo od dennej pečiatky.
Denná pečiatka mala domicil "80022 BRATISLAVA 022" a v spodnej časti rozlišovacie číslo "-1-". Dátumový mostík obsahoval dátum arabskými číslicami vo formáte DD.MM.RR (DD je deň, MM je mesiac a RR sú posledné dve cifry roku; v prípade jednociferného dňa alebo mesiaca bola pred číslicou vodorovná čiarka) a trojmiestny hodinový údaj ("---", "-H-" alebo "-HH", kde H alebo HH je jednociferný, resp. dvojciferný hodinový údaj) (Typ I.).
Propagačný štočok obsahoval text: "Používajte / správne PSČ, / urýchlite tým / dodaj / Vašej zásielky".

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 1: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 14. 7. 2000 (14.-7.00---) - vodorovná čiarka pred číslicou mesiaca.  
 


Formátovacie a gramatické chyby v textoch strojovej pečiatky


Pri prísnom posudzovaní textov strojovej pečiatky dospejeme k zisteniu, že obsahuje jednu formátovaciu a jednu gramatickú chybu.
Prvá, formátovacia chyba, je menej závažná. Objavuje sa v domicile dennej pečiatky, kde v PSČ chýba medzera medzi treťou a štvrtou číslicou, čo je tradičný formát písania PSČ: 80022 namiesto správneho 800 22.
Druhá chyba je gramatická a je omnoho závažnejšia. Slovo "dodaj" použité v propagačnom texte vo význame podstatného mena nie je spisovné (pozri napr. kodifikačné príručky slovenského jazyka). V spisovnej slovenčine existuje slovo "dodaj" v tomto tvare len ako sloveso v rozkazovacom spôsobe od neurčitku "dodať". Správne by preto malo byť namiesto slova "dodaj" použité "dodanie", "doručenie". Je zaujímavé, že tieto chyby si nikto za celé desaťročie používania strojovej pečiatky nevšimol a nebola urobená náprava (aspoň nie v bratislavskom stroji, o čom bude zmienka ďalej).
Ďalšou "gramatickou" chybou je postupná premena čiarky za PSČ na bodku v dôsledku opotrebovania strojovej pečiatky.Používanie strojovej pečiatky na pošte Bratislava 022 - Typ I.Slávnostné spustenie bratislavskej linky sa uskutočnilo 11. novembra 1999.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)

Linka však pravdepodobne pracovala skôr, pretože existujú riadne poštou prepravené zásielky so skorším dátumom (najskorší nám známy dátum je 21. 10. 1999). Od ktorého dňa sa linka skutočne používala a či pred 11. 11. 1999 išlo len o skúšobnú alebo už o ostrú prevádzku je predmetom ďalšieho bádania.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka predchádzajúceho typu, dátum použitia 1. 10. 1999 (-1.10.99) - najneskoršie známe použitie pečiatkovacieho stroja starého typu.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 10. 1999 (21.10.99-15) - najskoršie známe použitie pečiatkovacieho stroja pred dátumom oficiálneho spustenia činnosti.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 11. 11. 1999 (11.11.99-21) - použitie pečiatkovacieho stroja v deň oficiálneho začiatku činnosti linky.  
 

Strojová pečiatka sa v uvedenej forme používala do konca roku 1999 a celý rok 2000 až do polovice decembra, keď bola v propagačnom štočku vymenená vložka za vianočný motív (orámovaný text: "Pokojné Vianoce / Vám / želá / Vaša pošta" a symbolická kresba ihličnatého stromčeka) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky je v nedeľu 17. 12. 2000, prvý známy dátum použitia vložky s vianočným motívom je v pondelok 18. 12. 2000.

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Ukážka 4: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 17. 12. 2000 (17.12.00---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2000.  
 

Automatizácia poštovej prevádzky - automatizované triediace linky zavedené od roku 1999 - I. časť (1999 - 2003)
 
  Ukážka 5: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 18. 12. 2000 (18.12.00---) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2000.  
 

Vložka s vianočným motívom sa používala pravdepodobne do konca decembra 2000 (31. 12. 2000 bol piatok) alebo aj niekoľko dni v januári 2001 (prvý pracovný deň 3. 1. 2001 bol pondelok) - posledný známy dátum používania vianočnej vložky je 21. 12. 2000, prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 10. 1. 2001.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 6: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2000 (21.12.00---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2000.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 7: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 10. 1. 2001 (10.-1.01---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2001.  
 

Vložka s propagačným motívom sa používala až do novembra 2001, keď bola v propagačnom štočku vymenená vložka za vianočný motív (rovnaký ako v roku 2000) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky je 21. 11. 2001, prvý známy dátum použitia vložky s vianočným motívom je 28. 11. 2001.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 8: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 11. 2001 (21.11.01---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 9: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 28. 11. 2001 (28.11.01-14) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 10: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 18. 12. 2001 (18.12.01-2-) - nezvyčajný hodinový údaj "-2-".  
 

Vložka s vianočným motívom sa používala pravdepodobne do konca decembra 2001 (31. 12. 2001 bol pondelok) alebo aj niekoľko dni v januári 2002 (prvý pracovný deň 2. 1. 2003 bol v stredu) - posledný známy dátum používania vianočnej vložky je 21. 12. 2001, prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 3. 1. 2002.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 11: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2001 (21.12.01---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2001.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 12: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 3. 1. 2002 (-3.-1.02---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002.  
 

Propagačná vložka sa používala bez zmien počas celého roku 2002, pretože podľa aktuálnych zistení sa vložka s vianočným motívom v decembri 2002 nepoužívala. Preto evidujeme len posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002, ktorým je sobota 21. 12. 2002. Prvý známy dátum používania propagačnej vložky je 20. 1. 2003.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 13: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 21. 12. 2002 (21.12.02---) - posledný známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2002.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 14: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 20. 1. 2003 (20.-1.03---) - prvý známy dátum použitia propagačnej vložky v roku 2003.  
 

Pri prezeraní bežnej korešpondencie z roku 2003 sa našlo niekoľko zaujímavostí týkajúcich sa zmeny, resp. absencie propagačnej vložky. Príčiny týchto zmien nie sú známe, predpokladáme, že súviseli s údržbou pečiatkovacieho stroja, resp. s technickými problémami s montážou a upevnením propagačnej vložky.

Prvý zaujímavý dátum je 11. 4. 2003, kedy sa namiesto propagačnej vložky otláčala len nesúvislá horná linka. Nevylučujeme, že neišlo o chybu trvajúcu niekoľko dní, najbližšie použitie kompletného pečiatkovacieho stroja pred je zaznamenané 7. 4. 2003 a po 29. 4. 2003. Tento prípad je čiastočne odlišný od ostatných popisovaných, kde sa odtláčal celý alebo významná časť rámika, v ktorom je propagačná vložka upevnená.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 15: Strojová pečiatka Typ I. s prázdnou (?) propagačnou vložkou, dátum použitia 11. 4. 2003 (11.-4.03---) - z propagačnej vložky je odtlačená len horná linka.  
 

Ďalší zaujímavý dátum je 15. 5. 2003, keď existujú odtlačky pečiatkovacieho stroja s propagačnou vložkou aj bez nej. Vzhľadom na to, že najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe z 29. 4. 2003 a po tomto dátume je známe z 21. 5. 2003, nevieme určiť, či vložka chýbala jeden alebo viac dní a ani to, či sa 15. 5. 2009 najskôr používal stoj s propagačnou vložkou a potom bez nej alebo naopak.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 16: Strojová pečiatka Typ I. s prázdnou (?) propagačnou vložkou, dátum použitia 15. 5. 2003 (15.-5.03---) - z propagačnej vložky je odtlačená len horná linka.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 17: Strojová pečiatka Typ I. s propagačnou vložkou, dátum použitia 15. 5. 2003 (15.-5.03---) - propagačná vložka je odtlačená kompletná.  
 

V druhej polovici roku 2003 sa vyskytli dve obdobia, kedy nebola propagačná vložka v stroji inštalovaná a odtláčal sa len rámik, ktorý slúžil na jej upevnenie. Prvé obdobie siaha od 16. 10. 2003 do 28. 10. 2003 - tieto údaje sú doložené, pričom najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe zo 14. 10. 2003 a po tomto dátume je z 29. 10. 2003. Druhé obdobie siaha od 14. 11. 2003 do 7. 12. 2003 - tieto údaje sú doložené, pričom najbližšie použitie stoja s propagačnou vložkou pred týmto dátumom je známe zo 14. 10. 2003 a po tomto dátume (už z vianočnou vložkou) je z 8. 12. 2003.


Peciatka dodaj
 
  Ukážka 18: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 16. 10. 2003 (16.10.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - prvý známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 19: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 28. 10. 2003 (28.10.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - posledný známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 20: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 14. 11. 2003 (14.11.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - prvý známy dátum použitia v tomto období.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 21: Strojová pečiatka Typ I. bez propagačnej vložky (s prázdnym rámikom), dátum použitia 7. 12. 2003 (-7.12.03---) - namiesto propagačnej vložky je odtlačený upevňovací rámik - posledný známy dátum použitia v tomto období.  
 

Pečiatka s vložkou s vianočným motívom (rovnaký ako v rokoch 2000 a 2001) sa začala používať od 8. 12. 2000, pričom posledný známy dátum jej používania je 19. 12. 2003.

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 22: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 8. 12. 2003 (-8.12.03---) - prvý známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2003.  
 

Peciatka dodaj
 
  Ukážka 23: Strojová pečiatka Typ I. s vianočnou vložkou, dátum použitia 19. 12. 2003 (19.12.03---) - posledný známy dátum použitia vianočnej vložky v roku 2003.  
 

Pokračovanie.....Uvedené informácie, dátumy a ukážky sú výsledkom vlastného štúdia, ktoré neustále prebieha. Autor uvíta akékoľvek doplnky, ktoré budú viesť k upresneniu a doplneniu uvedených informácií.

=================================================================


Komentáre a diskusia:


  • Veľmi zaujímavý príspevok, ktorý je dôkazom toho, že z "obyčajného" materiálu, ktorý si všíma len veľmi málo zberateľov, sa dá urobiť za pár mesiacov sledovanosti (ale to už potrebuje aj vytrvalosť a dostatok materiálu) hodnotná vec, ktorá upozorní napr. námetárov (Vianoce) alebo regionálnych zberateľov (strojová pečiatka jednej pošty) a koniec koncov pri správnej motivácii aj mladých filatelistov. (Mgr. J. Mička)


Schreiben Sie einen Kommentar

Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov zo Slovenskej pošty, a.s.)
Quelle: Slovenská pošta, a. s.
Veröffentlicht: 23. 09. 2009 16:38
Aktualisiert: 02. 08. 2014 00:52
 
Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)
Automation des Postwesens - automatisierte Sortieranlage seit 1999 eingeführt - 1. Teil (1999 - 2003)
Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Zitate für jeden Tag

Aby ste mohli niečo robiť naozaj dobre, musíte to milovať. Ale to nie je jednoduché. Väčšina ľudí bola vychovaná s tým, že práca nie je zábava.

(Bill Zanker)

Zitate für jeden Tag
Philatelie und Briefmarkensammeln - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Alle Rechte vorbehalten.